Sing vooraf: Psalm 31:17; Psalm 62:2; Skrifberyming 9-1:8 (26:8)

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1
Gebed
Psalm 133:1, 2

Skriflesing:     1 Johannes 3
Teks:               1 Johannes 3:12, 15; Kategismus Sondag 40

. . . nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig. (1 Johannes 3:12 AFR53)

Elkeen wat sy broeder haat, is ’n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. (1 Johannes 3:15 AFR53)

’n Vyand van die Here lewe nie in vrede met goeie dinge in hierdie lewe nie. Daarom ruk sy slegtigheid ook so hande uit dat hy die lewe van ’n ander mens neem.

Ten diepste gaan dit oor die liefdesgebod. Jesus self het dit ook so aangekondig:

En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. (Matteus 22:37-40 AFR53)

Die basis van die praktiese uitoefening van ons geloof berus dus op die fondament van die liefde.

Hoe hanteer ons die liefdesgebod wanneer daar spanninge ontstaan? Ons ken die antwoorde goed, maar dit gaan nie hier oor die regte antwoorde nie, dit gaan oor hoe ons optree.
Dit laat ons besin: Is my aanvanklike openlike afkeer teenoor ’n ander mens, of my openlike onverdraagsaamheid ’n minder growwe sonde as moord? Die antwoord is: Nee!

Die apostel Johannes stel die saak nogal sterk, want hy skryf dat iemand wat sonde doen uit die duiwel is. Vers 8:

Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. (1 Johannes 3:8 AFR53)

Moord, haat of onverdraagsaamheid is almal sonde. Vir sonde gee die Bybel ’n gelykwaardige kwalifikasie vir alle mense wat dit doen.

Die saak waaroor dit gaan, is liefde. As ons die liefdesgebod oortree, dan staan ons op die erf van moord. Dit word baie duidelik in vers 15 gesê:

Elkeen wat sy broeder haat, is ’n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. (1 Johannes 3:15 AFR53)

Die voorbeeld wat die Bybel noem, is Kaïn.
Die bedoeling van hierdie vers in die Bybel is om ons te waarsku oor hoe ons NIE moet wees NIE.
Liefde het nie elemente soos wreedheid en wraak en vergelding in sy sisteem nie.
Om in liefde met ander mense te kan lewe, is ’n groot kuns wat heeltemal uit jou geloof gebore moet wees. Dit is waarna vers 11 verwys:

Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê; (1 Johannes 3:11 AFR53)
Die Christusprediking by hierdie teks is dat die Here juis onder hierdie swakheid van ons deurgeloop het toe Hy op die aarde was.
Jesus Christus is juis aan ons geopenbaar om die liefde van God aan ons te bewys.
Nou eis Hy liefde.
As ons dus ’n mens haat – enige mens – mis ons die lewe en die ewigheid wat uit God is.
Ons kry die hoofgedagtes van hierdie preek opgesom in die Heidelbergse Kategismus Sondag 40:

Vraag 105: Wat eis God in die sesde gebod?
Antwoord: Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad (a). Ek moet alle wraaksug laat vaar (b). Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie (c). Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer (d).
(a) Matt 5:21, 22; 26:52; Gen 9:6. (b) Ef 4:26; Rom 12:I9; Matt 5:25;18:35. (c) Rom 13:14; Kol 2:23; Matt 4:7. (d) Gen 9:6; Eks 21:14; Matt 26:52; Rom 13:4.

Vraag 106: Praat hierdie gebod net van doodmaak?
Antwoord: Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan (a), soos afguns, haat (b), woede (c) en wraaklus verafsku.. Dit alles is vir Hom heimlike moord (d).
(a) Spr 14:30; Rom 1:29. (b) 1 Joh 2:11. (c) Jak 1:20; Gal 5:19-21. (d) 1 Joh 3:15.

Vraag 107: Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie?
Antwoord: Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied Hy dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself (a). Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees (b), alles wat hom kan benadeel, sover moontlik probeer voorkom (c) en selfs aan ons vyande goed doen (d).
(a) Matt 22:39; 7:12; Rom 12:10. (b) Ef 4:2; Gal 6:1, 2;Matt 5:5; Rom 12:18; Luk 6:36; Matt 5:7; 1 Pet 3:8;
Kol 3:12. (c) Eks 23:5. (d) Matt 5:44, 45; Rom 12:20.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 91:7

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 Maart 2005 (aand)
Oorgepreek in opdrag van die Kerkraad op 1 Oktober 2006