Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:9, 16
Geloofsbelydenis
Wet
Psalm 25:9
Gebed
Psalm 84:5
 
Skriflesing:     1 Johannes 5
Teks:               1 Johannes 5:1; Kategismus Sondag 11 en 12

Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die Een lief wat uit Hom gebore is.
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is . . . Dis baie swaar gelaaide woorde wat hier staan, want hier word ’n sekere groep mense aangedui wat in God se liefde ingesluit is, en terselfdertyd word hier ’n groep mense aangedui wat uit God se liefde uitgesny is.

Die wat nie glo dat Jesus die gesalfde ‑ amptelike Verlosser ‑ van God is nie, is nie uit God nie. Hulle het hoegenaamd geen deel aan die verlossing en die saligheid nie wat deur Jesus bewerk word nie.

As ons Johannes 5:1 nou weer lees – teen hierdie agtergrond – dan kry dit nuwe diepte. Volgens hierdie teksvers is daar ’n verhouding tussen elke mens (my!) en hierdie Verlosser van die Here.

Die Here openbaar hier aan ons hoe hoog en belangrik Hy die luister van sy Seun as Verlosser ag.
Daar het al en sal in die eeue wat kom, talle figure wees wat op hierdie titel gaan aanspraak maak. Die laaste een wat dit gaan doen, sal die Antichris wees.
Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. (Markus 13:22 AFR53)
Die Here kom ons in hierdie saak te hulp. Daar is net een ware Christus.
Dit is ook waarom daar iewers in die belydenis reguit gevra word: Waarom word Hy Christus, dit is Gesalfde, genoem?
Dit is my geliefde Seun in Wie Ek ’n welbehae het.
 
Alle ampsdraers voor die tyd is met olie gesalf, want olie was die simbool van die Heilige gees.
Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. (Hand. 2:36 AFR53)
Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal vir My ’n Seun wees? (Heb. 1:5 AFR53)

So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer. (Heb. 5:5 AFR53)
God is so almagtig dat Hy letterlik enigiets kan doen, maar met Christus pas Hy die beginsel toe wat onder die mense geld, naamlik dat niemand homself tot heerlikheid kan roep en aanstel nie.
En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aäron. (Hebreërs 5:4 AFR53)
Gesalf beteken ook dat Jesus gesalf is tot God se Koning. Jesaja beskryf dit pragtig (33:17):
Jou oë sal die Koning in sy skoonheid aanskou, dit sal ’n wyd uitgestrekte land sien (Jes. 33:17 AFR53).
Verder is Jesus ook gesalf om Profeet te wees.
So het God Jesus aangestel as Profeet en Leraar.
 
Nou moet ons die saak naby onsself bring. Wat het al hierdie dinge met my geloof te doen? Is dit nou maar een van die dinge wat in die Bybel staan, en dis waar ‑ maar dis ook al? Die antwoord is: Nee!
En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. (Luk. 2:10-11 AFR53)
 
. . . wat Christus is . . .
. . . wat die Gesalfde is . . .

Julle redding is in die Gesalfde van die Here! Die Samaritaanse vrou het iets soortgelyks vir Jesus gesê:

Die vrou sê vir Hom: Ek weet dat die Messías kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig. (Joh. 4:25 AFR53)
Wanneer die Gesalfde kom, sal Hy die volheid van sy salwing aan die mense leer ‑ so bely hierdie vrou Hom.
Die feit dat Jesus Gesalfde genoem word, het dus daadwerklike betekenis vir ons. Dis nie maar sommer net nog ’n Naam nie. In hierdie Naam sluit God vir ons die verborgenhede van sy krag oop. Daardeur word ons ook gesalf as profete, priesters en konings.
Hierdie gesalfde Jesus gaan nie by u verby nie. Elkeen wat glo dat Jesus die Gesalfde is, is uit God gebore. Ons het deel aan die versoening wat deur die Gesalfde bewerk is, en is daarom inderdaad lede van Christus.
 
Ons moet soos profete lewe, want ons het die kennis en die nodige leiding van die Heilige Gees. Want ons is ook met die Heilige Gees gesalf:

En julle het die salwing van die Heilige en weet alles (1 Joh. 2:20 AFR53).

en

Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het  (2 Kor. 1:21-22 AFR53).
 
Die apostel Petrus stel twee sake nogal sterk:
Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, (1 Pet. 2:9 AFR53)
 
Maar sien u ook die skadukant van hierdie groot saak raak? Hoeveel (min of baie) van die salwing van die Here Jesus word deur ons uitgestraal? Wees wedergeborenes! Met ander woorde glo in die salwing van die Here Jesus, en lewe soos sy profete, priesters en konings. Want elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.
 
Kom ons lees saam wat die Heidelbergse Kategismus Sondag 11 en 12 hieroor skryf:
 
Vraag 29: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken?
Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos (a) en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie (b).
(a)Matt 1:21; Heb 7:25. (b) Hand 4:12; Joh 15:4, 5; 1 Tim 2:5; Jes 43:11; 1 Joh 5:11.
 
Vraag 30: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus?
Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as Heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in Hom roem (a). Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie ’n volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met ’n ware geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is (b).
(a)1 Kor 1:13, 30, 31; Gal 5:4..(b) Heb 12:2; Jes 9:6; Kol 1:19, 20; 2:10; 1 Joh 1:7.
 
Vraag 31: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem?
Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste Hoëpriester (d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g).
(a)Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 1:18; 15:15.
(d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11.
 
Vraag 32: Waarom word jy ’n Christen genoem (a)?
Antwoord: Omdat ek deur die geloof ’n lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy salwing het (c) sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as ’n lewende dankoffer aan Hom kan toewy (e) en in hierdie lewe met ’n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry (f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer (g).
(a)Hand 11:26. (b) 1 Kor 6:15. (c) 1 Joh 2:27; Hand 2:17. (d) Matt 10:32; Rom 10:10. (e) Rom I2:1;
1 Pet 2:5, 9; Op 1:6; 5:8, 10. (f) 1 Pet 2:11; Rom 6:12, 13;. Gal 5:16, 17; Ef 6:11; 1 Tim 1:18, 19.
(g) 2 Tim 2:12; Matt 25:34.
Amen

Slotgebed
 
Slotpsalm 2:1, 5
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 September 2004 (oggend)