Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 31:1, 4, 15

Gebed

Psalm 119:57

Skriflesing:     1 Johannes 5

Teks:               1 Johannes 5:6b; Kategismus Sondag 20

Die Gees is die Getuie daarvan, en die Gees is die waarheid.

Dit is waar dat daar dinge in ons geloof is wat ons nie kan bewys nie, want ons het nie hierdie dinge in ons mag nie, maar ons glo dit.
Gebrek aan laboratoriumbewyse beteken nie dat God nie bestaan nie, en dat ons nie liggaamlik uit die dood sal opstaan nie, want die Gees van God getuig daarvan. Dit is waar ons en die ongelowiges mekaar verloor: Die Heilige Gees openbaar nie aan almal al die dinge wat die verlossing van die mens raak nie. Paulus skryf byvoorbeeld dat die prediking net krag het vir die wat daarvoor ryp is (1 Korintiërs 2:6).

Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:

1. Wat getuig die Heilige Gees?
2. Waar en aan wie getuig Hy?
3. Wat is die doel van sy getuienis?
 
1. Wat getuig die Heilige Gees?

Die Heilige Gees bring ons tot geloof. In sy werk om mense te bekeer maak Hy dikwels van buitengewone kragte gebruik, soos op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is: Die apostels het in ander tale as die wat hulle gewoonlik kon praat, die evangelie verkondig. Die inhoud van wat hulle sê, is altyd van die evangelie van Jesus Christus en niks anders as Jesus Christus nie.

In die gedeelte wat ons saam gelees het, is dit duidelik dat God openbaar dat die werk wat die Heilige Gees doen, werk is wat Hy self doen.
Dit laat ons die vraag vra: Hoe kan ons onderskei of mense werklik deur die Heilige Gees besiel is of nie? Die Here gee ons ’n baie duidelike antwoord:

Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; (1 Johannes 4:1-2 AFR53)

Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is reeds baie valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen: ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is (1 Johannes 4:1-2 NAV83).

In die werk van die Heilige Gees gaan dit dus oor geloof in Jesus Christus. Ons kry dit presies ook so in die gedeelte wat ons saam gelees het. Vers 1-5 begin en eindig met ’n verwysing na geloof.
Die Heilige Gees lei en leer ons om ons geloof in Jesus Christus te bely. Geloof en belydenis is twee dinge wat onlosmaaklik aan mekaar vasgemaak is.
As jy gemeenskap met Jesus loën, verloën jy ook gemeenskap met God die Vader en bring jy dadelik jou gemeenskap met die Heilige Gees in gedrang, want dis op sy getuienis dat jy God en Christus ken, en ook gemeenskap met God kan beoefen. Alleen dan kan jy die ewige lewe ingaan (5:12).
 
2. Waar en aan wie getuig die Heilige Gees?

Sonder vernuwing deur die Heilige Gees is ons deel van die ewige doderyk. Dan mis ons die ware geloof.
Om die erns van hierdie saak vir die gelowiges te beklemtoon, herhaal die Heilige Gees die saak (v. 3).

·        Ons hele lewe moet betrek wees in ons gehoorsaamheid aan die Here.

·        Ons moet al die gebooie van die Here gehoorsaam.

·        Die Here beklemtoon dat dit vir die mense wat ’n sterk liefdesband met die Here het, nie moeilik is om die gebooie van die Here te gehoorsaam nie (vgl. Matteus 11:28-30; Psalm 119:47, 93; Romeine 7:22).

Die nuwe Afrikaanse vertaling praat in vers 4 van . . . enige een wat ’n kind van God is . . . Letterlik staan daar . . . elkeen wat uit God gebore is . . .
Wanneer dit gebeur, word dit vir ons makliker om die gebooie van die Here te onderhou.

·        Daarom is Johannes se boodskap aan die gelowiges dat wanneer daar ware geloof in ons harte is, ons uit God gebore is, en met daardie geloof oorwin ons die wêreld.
Die boek Openbaringe beskryf die toekomsperspektief van hierdie saak aan ons.
Die geloof in die Here Jesus Christus is dus ’n krag wat in ons werk, en wat ons laat voortgaan deur die tyd totdat ons aan die einde van die tyd die oorwinning in Jesus Christus behaal.
Hoe kan ons kom op die punt waar ons hierdie oorwinnende geloof in Jesus Christus het? Wie of wat leer ons om Jesus Christus as waaragtige mens en as waaragtige God te aanbid?
Tydens sommige van die Levitiese rituele is die offerbloed met water gemeng en oor die volk gesprinkel.
Wat getuig die Heilige Gees van Jesus Christus?
3. Wat is die doel van sy getuienis?

Die doel van die Heilige Gees se getuienis is om ons te laat glo, en om ons reg te laat lewe.
Die Heilige Gees wil hê dat ons eerlike en ware getuies van Jesus moet wees.
Daar moet nie by ons twyfel wees oor ons geloof en oor Jesus Christus wat mens was en gely het en wat God is en vir ons die dood oorwin het nie.
Die bedoeling van die Heilige Gees is glad nie om ons te dreig nie. Hy wil ons troos. Hy wil hê ons moet vas en seker weet van ons verlossing. En dan wil Hy daarby hê dat ons ons lewens daarvolgens moet inklee.
Geloof word in ons huidige samelewing vervlak tot ’n gewone kultuurverskynsel waar enigeen maar kan glo soos hy wil.
In hierdie tyd moet ons besef dat die Heilige Gees direk by ons is.
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. (1 Johannes 5:11-12 AFR53)

En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. Die Gees is die Getuie daarvan, en die Gees is die waarheid (NAV83).

Kom ons lees Kategismus Sondag 20 saam.

Vraag 53: Wat glo jy van die Heilige Gees?
Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God (a). Ten tweede is Hy ook aan my gegee (b) sodat Hy my deur ’n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade, (c) my troos (d) en ewig by my bly (e).

(a)1 Joh 5:7; Gen 1:2; Jes 48:16;1 Kor 3:16; 6:19; Hand 5:3, 4. (b) Gal 4:6; Matt 28:19, 20; 2 Kor 1:22 ; Ef 1:13. (c) Gal 3:14;1 Pet 1:2;1 Kor 6:17. (d) Joh 15:26; Hand 9:31. (e) Joh 14:16;1 Pet 4:14.
 
Amen.
 
Slotgebed

Skrifberyming 1-1:7 (Ou boek: 24:7)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 November 2004 (aand)