Sing vooraf: Psalm 66:1, 6

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 5
Gebed
Psalm 2:1, 5
Skriflesing:     Jesaja 9:1-6; 1 Johannes 5
Teks:               Jesaja 9:1-6; 1 Johannes 5:1; Kategismus Sondag 12

Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. (1 Johannes 5:1 AFR53)

Hier word baie swaar gelaaide woorde geskryf: Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is . . . Hierdie woorde sny ’n sekere groep mense in en sny weer ’n ander groep mense uit.
Die Here Jesus word in Jesaja al voorspel as die Verlosser wat sterke God, Ewige Vader, Raadsman en Vredevors sal wees, met ander woorde as ewige God en Verlosser.
Waarom praat ons van Jesus as die amptelike Verlosser? Om dit te kan verstaan, moet ons kyk na Jesus se Naam: Christus of Messias.
As ons 1 Johannes 5:1 teen hierdie agtergrond lees, staan daar geskryf: Elkeen wat sy verlossing en redding van God deur sy Gesalfde verwag, is uit God gebore.
Hierdie openbaring van Jesus Christus is nie net van akademiese belang nie.
Wat baie belangrik is, is dat hierdie antichris homself in die Here se Naam gaan voorstel.
Om te kan onderskei en om te kan volhard in die ware geloof, sonder dat twyfel ons afbreek, gee die Here openbaringe soos hierdie.
Toe ons belydenisgeskrifte opgestel is, het die Sinode wat dit hanteer het, hierdie probleem ingesien, en daarom spesiaal iets geskryf oor waarom Christus die Gesalfde genoem word. Die dag wanneer ons gekonfronteer word met dwaalleer wat oor Jesus Christus gaan, is hierdie belydenis belangrik.
Met die ware Christus en wie Hy is, is dit presies dieselfde.
Luister net weer na Petrus se toespraak in Handelinge 2:36:

Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. (Handelinge 2:36 AFR53)

God het Jesus Here en Christus gemaak.
So het Christus Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is My Seun, vandag het Ek U gegenereer. (Hebreërs 5:5 AFR53)

Jesus was nie net God nie. Hy was ook mens – net soos ons.
Daarom openbaar die Here dat geen mens homself tot heerlikheid kan roep nie.
En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aäron. (Hebreërs 5:4 AFR53)

Ons Verlosser is van ewigheid af deur God verordineer.
Moet nooit twyfel of die Jesus wat ons aanbid die ware gesalfde is nie.
En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. (Lukas 2:10-11 AFR53)

Die boodskap is duidelik: Die Christus/Messias wat die redding vir julle bewerk, is hier. Hy is die ware en die enigste Een.

Wat beteken dit vir ons?
In die Naam Christus lê die losprys vir ons lewe.
Ons sal weet of ons in hierdie verlossing deel of nie, want ons dra sy beeld, met ander woorde ons is in sy Naam deur sy Heilige Gees gesalf om konings, profete en priesters te wees (1 Johannes 2:20; 1 Korintiërs 1:21, 22).

Daarom moet elkeen van ons hierdie drievoudige amp gebruik om aan die wêreld te verkondig dat ons deur die Gesalfde van God geroep en vrygemaak is tot in alle ewigheid (1 Petrus 2: 9).

Kom ons kyk wat leer ons belydenis hiervan in Kategismus Sondag 12.

Vraag 31: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem?
Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste Hoëpriester (d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g).

(a) Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 1:18; 15:15.
(d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6;
Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11.

Vraag 32: Waarom word jy ’n Christen genoem (a)?
Antwoord: Omdat ek deur die geloof ’n lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy salwing het (c) sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as ’n lewende dankoffer aan Hom kan toewy (e) en in hierdie lewe met ’n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry (f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer (g).

(a )Hand 11:26. (b) 1 Kor 6:15. (c) 1 Joh 2:27; Hand 2:17. (d) Matt 10:32; Rom 10:10. (e) Rom I2:1;
1 Pet 2:5, 9; Op 1:6; 5:8, 10. (f) 1 Pet 2:11; Rom 6:12, 13;. Gal 5:16, 17; Ef 6:11;
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:2, 12

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 Augustus 2005 (aand)