Vooraf: Psalm 91:7

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 72:10
 
Geloofsbelydenis: Nicea
 
Wet
 
Skrifberyming 10-2:1 (28B)
 
Gebed
 
Psalm 16:2
 
Skriflesing:     1 Konings 11
Teks:               1 Konings 11:10

. . . en hom bevel gegee het omtrent hierdie saak om nie agter ander gode aan te loop nie; maar hy het die bevel van die Here nie gehou nie!
 
Ons ontvang van die Here gawes en dan dien ons Hom na ’n ruk nie meer daarmee nie! Erger nog, ons bid dikwels iets van God af, wat ons later nie meer in diens van God gebruik nie! Dit geld nie net gawes wat ons ontvang nie, maar ook verantwoordelikhede wat ons opgelê word.
 
Kom ons kyk na ’n paar voorbeelde:
Salomo word koning. Hy is byna nog maar ’n seun. Hy is so tussen 18 en 20 jaar oud.
Hierdie jong koning begin sy regering deurdat hy al sy owerstes en regters en vorste en familiehoofde na Gibeon laat gaan.
Daar by Gibeon bewys God die guns aan Salomo en verskyn aan hom.
Salomo is diep onder die indruk van sy jonkheid, en hy besef dat hy rypheid en verstand in hierdie jeug van hom nodig het om oor al die mense met verskillende karakters en probleme te regeer.
Dit was egter nie wysheid sonder meer nie! Van daardie dag af regdeur hoor ons God met Salomo praat:

En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het, met ’n volkome hart en in opregtheid deur te doen net soos Ek jou beveel het, en my insettinge en verordeninge onderhou, dan sal Ek die troon van jou koningskap oor Israel vir ewig bevestig, soos Ek jou vader Dawid beloof het deur te sê: Daar sal vir jou nooit ’n man ontbreek op die troon van Israel nie. (1 Kon. 9:4-5 AFR53)
 
En hoofstuk 6:12

Wat hierdie huis betref, wat jy besig is om te bou – as jy wandel in my insettinge en my verordeninge uitvoer en al my gebooie onderhou om daarin te wandel, dan sal Ek my woord wat Ek tot jou vader Dawid gespreek het, aan jou vervul; (1 Kon. 6:12 AFR53)

Elke maal hoor ons die uitdruklike voorwaarde:
U voel die plegtigheid aan van hierdie jongman se begin. Hy smeek die seën van God letterlik af op sy werk.
In die Griekse vertaling van die Ou Testament begin baie van die lesings in hierdie hoofstuk so:

Verder was koning Salomo ’n liefhebber van baie vroue . . . Ja, hy het baie vroue geneem.

Die Hebreeuse Bybel skryf dit weer só:

En koning Salomo het baie uitlandse vroue liefgehad . . .
 
So het dit gebeur dat Salomo baie geloofsvreemde en volksvreemde elemente in sy paleis ingevoer het onder die dekmantel van die huwelik.
 
Hierdie “baie vroue” het twee afdelings gehad.
Op grond van die dinge stel die Bybel die saak baie duidelik.
Salomo het van God die wysheid ontvang om presies te weet wat reg en verkeerd is, maar tog trek hy nie die onderskeid soos wat God hom beveel om te doen nie!
Die voordele van sy gawes het belangriker geword. Dit het nie meer gegaan om die volk van God in die Naam van die Here te regeer nie.
Die waarheid van hierdie stelling word ook bewys deur die 300 byvroue wat Salomo gehad het. Dit was die slavinne van sy vorstinne, met wie hy omgang gehad het.
MAAR dit was ook meisies wat hy gekoop het!
Salomo het baie gedoen vir die buitelandse handel van Palestina.
Dit verklaar ook byvoorbeeld waarom hy altare gebou het vir Istar van die Babiloniërs.
Dit was maar die historiese feite wat Salomo help val het.
’n Groot man se einde word beskryf met die woorde dat sy vroue sy ondergang bewerk het omdat hy aan die beginsels van God nie vasgeklou het nie, en mettertyd vir valse oortuiginge ook vatbaar geword het.
 
Ons kan Salomo nie verwyt nie.
Daarom is morele en godsdienstige verval oor die hele wêreld toenemend sigbaar: Mense vra nie meer konsekwent en altyd na die beginsel wat ter sake is nie. Ons vra nie meer wat God wil nie.
 
Die oomblik wanneer dit gebeur, het ons ook die punt bereik waar ons ons gawes gebruik om God te verlaat en in die rug te steek, eerder as dat ons Hom daarmee aanbid.
Afgesien van Salomo se onkuisheid (die afgodsdiens aan die Astarte is die bewys) het Salomo se geld te hard gepraat.
Die beginsel waarvolgens ons dan gestraf sal word, is dat ons die gawes wat God toegekom het, nie tot sy eer aangewend het nie.
 
Ons kan dieselfde van ons geestesgawes sê. Ons het deur die kruis en die daaropvolgende inwerking van God die Heilige Gees die gawe van geloof ontvang. Ons is geskoolde Christene wat veronderstel is om die Bybel te ken, en om ons hele lewe met gebed te bou.
Kom ons besin saam oor hoe ryklik God ons seën.
Christus het ook gesterf sodat ons geen verskoning het vir ons moedswilligheid nie.
As ons nie so lewe nie, of nie so wil lewe nie, verseker die kruisdood van Christus dat ons deur God se oordeel vernietig gaan word. Want Christus sterf nie sodat ons met sy gawes roekeloos deur die lewe kan jaag nie.
 
Ook nie, sodat ons die dinge wat Hy verwerf het vir die koninkryk van God in die wêreld moet misbruik nie.
 
Salomo se lewe staan baie duidelik voor ons. God praat daarmee met ons:
Amen.
 
Slotgebed
 
Slotpsalm 22:9
 
Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 3 Oktober 2004  (oggend)