Sing Vooraf: Psalm 65:1, 7, 8; Skrifberyming 18-2:5

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 27:1
Geloofsbelydenis Apostolicum

Na die wet bely ons God se vergewende liefde met met Ps. 18:12
Wet
Psalm 18:12

Gebed:

Ons dank U dat U in U groot genade ons gebede gehoor en weer reën gegee het. Ons loof en prys U dat U in U hoë majesteit met liefde na ons kyk wat so diep in ons eie sondes vasgeval is.

Ons bid dat U, o God die Heilige Gees, elkeen van ons se hart en verstand binnedring dat ons U Woord tot ons bekering mag hoor en verstaan. Maak U Woord vir ons oop en lei ons dat ons gehoorsaam buig voor elke bevel wat U gee.

Ons dank U dat U ons daagliks versorg met meer as wat ons nodig het. Ons bid vir die wat minder het as ons, dat ons nie net met middele na hulle toe uitreik nie, maar veral ook met U Woord.

Seën ons gemeente, Here, dat ons waarlik kerk mag wees en bly. Gee dat ons U sal respekteer as die ewige en enigste God wat alles geskape het, en wat dit steeds onderhou met U raad.

Ons smeek vir die vergifnis van al ons sondes. Skenk ons die krag dat ons, in die geloof dat U ons sondes vergewe, mag opstaan uit ons skuldgevoelens en verwyte.

Ons smeek dit by U aan Wie die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid behoort.

Amen.

Psalm 130:2
Skriflesing:     1 Konings 14
Teks:              1 Konings 14:6

en Ahía die geluid van haar voete hoor toe sy by die deur inkom, sê hy: Kom in, vrou van Jeróbeam! Waarom stel jy jou so vreemd aan? Aan my is 'n harde boodskap aan jou toevertrou. (1 Konings 14:6 AFR53)
 
Kom in, vrou van Jerobeam! God sien ons deur ons maskers en vermomming.
Ons gaan in hierdie preek aan die hand van die Bybel aandag gee aan die volgende sake:
 
1.      Die Here maak en roep ons sonder maskers
2.      Ons sondes trek vir ons maskers aan!
3.      Die maskers wat ons dra, word afgeskeur: Jy is . . . !
4.      Die Alwetende en Alsiende gee ons 'n gesig in Jesus Christus.
 
1.      Die Here maak en roep ons sonder maskers

Oneerlikheid teenoor die Here loop op konflik uit. Kom ons volg Jerobeam se geskiedenis op die voet. Ons kyk hoe hy gevorder het en koning geword het en waar hy skeefgeloop het teenoor die Here.
Ook Jeróbeam, die seun van Nebat, 'n Efraimiet uit Seréda - die naam van sy moeder was Serúa, 'n weduwee - 'n dienaar van Salomo, het sy hand opgehef teen die koning. (1 Konings 11:26 AFR53)
Jerobeam se nuwe werk het veroorsaak dat hy meestal buite Jerusalem moes reis.
Kom ons kyk wat is die betekenis van hierdie stuk geskiedenis:
2. Ons sondes trek vir ons maskers aan!

Die geskiedenis wat ons gelees het, bring ons by die werklikheid: Jerobeam het nadat hy koning geword het,  nie gedoen wat die Here van hom verwag het nie. Hy begin verkeerd lewe - en dit loop daarop uit dat hy 'n hele klomp verkeerde dinge doen:
Wat het in hierdie jare gebeur?
Die Here het Jerobeam deur 'n profeet uit Juda laat waarsku, maar alles het niks gehelp nie.
Tog het Jerobeam in sy oneerlikheid iewers 'n dubbel rol gespeel, want daar is tekens van dat hy soms wou voorgee dat hy die Here ook aanbid.
Die dag van waarheid het aangebreek toe die klein Abia siek geword het.
Meteens sien die koning nie kans om te wees wat hy is nie.
Let u op hoeveel maskers en vermomming en spanning daar by skynheilige mense is?
Maar - dit is belangrik - hy wil nie tot bekering kom nie.
3.      Die maskers wat ons dra word afgeskeur: Jy is . . . !

Gemaskerde mense - die wat voorgee wat hulle nie is nie! - kan nooit die pad met die Here loop nie. Daarom vertel die Bybel hier iets tussenin.
God gryp by die sienbare verby. Die Here openbaar aan Ahia dat die koningin op pad is.
Kyk hoe belangrik is hierdie geskiedenis. Die Here gee Jerobeam se vrou geen kans om toneel te speel nie.
Ahia vra nie wie sy is nie. Ook nie wat sy daar kom doen nie.
Kyk hoe hanteer die profeet die saak.
Die Here stel die saak seer, maar waar:
Die Here het Jerobeam opgehef uit sy volk.
Jerobeam se uiteinde was nie beter as dié van Dawid nie (vgl. 1 Konings 11:38; 1 Konings 14:8).
In alle masker- en vermommingsituasies moet mens eerlik teenoor God wees en moet ons met die waarheid werk. Die Alwetende en Alsiende praat met ons:

Wie is Hy? Hy is: Ek Is! Die Here. Ons bely Hom so:

Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike Wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is.  (2 Kor 3:17; Joh 4:24; Jes 40:14.) NGB Art 1.
 
Die onveranderlike Here konfronteer Jerobeam reguit. Hy was slegter as enigiemand voor hom.

vers 7:  Ek het jou as vors aangestel.
vers 9:  Jy het meer kwaad gedoen as al jou voorgangers.
(Miskien kan ons ook dink aan die rigters, byvoorbeeld die skouerkleed van purper en goud wat deur Gideon gemaak is en wat deur die hele volk in die stad Ofra aanbid is (vgl. Rigters 8:27; 1 Samuel 22:17; 1 Konings 11:5-8).)
 
Die saak waaroor dit gaan, is dat geen mens met 'n valse Godsbeskouing of met 'n oneerlike voorstelling van homself voor die oordeel van die Here gaan wegkom nie.
Kyk hoe stroop Ahia Jerobeam van sy masker en sy vermomming:
4.      Die Alwetende en Alsiende gee ons 'n gesig in Jesus Christus

Ons hele saligheid het natuurlik tot beslissing gekom in Jesus se konfrontasie met die dood en uiteraard daarmee saam teen die duiwel en sy magte.
Maar, aan die ander kant het dit ons met geweldige verantwoordelikhede belaai.
Die saak is eintlik eenvoudig. Ons kan in die dood lewe, of ons kan lewe in die dood.
kyk, daarom bring Ek onheil oor die huis van Jeróbeam en sal van Jeróbeam uitroei al wat manlik is in Israel, sonder uitsondering; en Ek sal die huis van Jeróbeam skoon wegvee soos 'n mens drek wegvee totdat daar niks van oor is nie. Die een wat van Jeróbeam in die stad sterwe, hom sal die honde eet; en wat in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet, want die Here het dit gespreek. Maak jou dan klaar, gaan na jou huis; as jou voete die stad inkom, sal die kind sterwe. (1 Konings 14:10-12 AFR53)
Miskien kan ons tog sê dat ons deur Christus 'n masker het:
Op daardie oomblik het hulle verstaan en was hulle voortaan "ander" mense!
 
Ons moet juis omdat ons nou met sy beeld en heiligheid beklee is, die eerlike beeld van Christus dra:
Ons opdrag is duidelik. God gee 'n harde boodskap. Gaan dra dit oor. Ahia moes ook. En hy het.
Amen.

Slotgebed
Bevestiging van ampsdraers
Psalm 134:4
Slotpsalm 32:1

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 April 2005 (ogged)