Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  105:1, 3.

Gebed.

Psalm  Psalm 104:1, 20, 21.

Skriflesing:  Josua 6: 26 en 1 Konings 16: 29-34.
Teks:  1 Konings 16: 34
NAV:    In daardie dae het Giël van Bet-El die stad Jerigo opgebou. Toe hy die fondamente daarvan gelê het, het sy oudste seun Abiram gesterf, en toe hy die poortdeure gehang het, het sy jongste seun, Segub, gesterf. Dit was in ooreenstemming met die vervloeking wat die Here deur Josua seun van Nun uitgespreek het.

OAV:    In sy dae het Hiël, van Bet el, Jerigo weer opgebou; ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van die HERE wat Hy deur die diens van Josua, die seun van Nun gespreek het.

Die boodskap van hierdie stuk geskiedenis is dat ons die verantwoordelikheid aan die dag moet lê dat ons moet seker maak wat vir die Here belangrik en reg is, en dan moet ons dit respekteer in ons verhouding met Hom.

Kom ons ondersoek teen hierdie agtergrond die geskiedenis wat ons gelees het, en die betekenis daarvan.

1. God se oordeel in die verwoesting van Jerigo.
2. God se genade in die verwoesting  van Jerigo.

1. God se oordeel in die verwoesting van Jerigo.

Met die intog in Palestina in, het die Israeliete die stad Jerigo ingeneem. Die stad het inmekaargestort deur God se almag toe die volk sewe rye dik rondom die stad gestaan het.
Vir ons mense klink dit baie wreed dat mens en dier verbrand moes word, maar dit moes so geweldig wees, omdat hierdie verwoeste stad 'n getuienis moes wees van God se wrekende geregtigheid. Jerigo was die eerste stad in die land Kanaän teen wie Israel te staan gekom het.
Sy eie volk moes hierin besef en beleef dat hulle hulle land uit die hand van God ontvang as 'n gawe van God.
Die ander volke moes sien dat die land nie aan afgode of aan mense behoort nie, maar aan die Almagtige God.
Niemand mag hierdie stad ooit weer herbou het nie, want:
Hierdie stad Jerigo was vir Israel destyds die sleutel tot die land Kanaän. Dit was as't ware die poort waardeur hulle die land ingeval het. Daarom moes hierdie puinhope daar bly lê om die volk te herinner aan die krag en die oorwinning van die Here.

Al hierdie dinge was die motivering waarom Josua 'n vloek uitgespreek het oor enige een wat die stad ooit weer sou herbou. Dit staan nie so reguit geskryf nie, maar die saak is duidelik:
Die vloek het nie mense getref wat weer daar gaan bly het nie.
Een van die konings wat later regeer is Agab. Hy is die slegste en goddeloosste van al die konings wat regeer het.
Koning Agab het die Here nie vertrou nie, omdat sy geloof in die Here nie bestaan het nie.
Tipies van iemand wat ongelowig is, het onsekerheid en vrees sy lewe oorheers. Hy was bekommerd oor die woeligheid van Mesa die koning van Moab. As Mesa hom sou aanval, sou dit van die kant van Jerigo af wees. Daarom gee hy opdrag aan Hiël om Jerigo te herbou.

Net oor Hiël self is daar al baie dinge waaroor ons kan praat.
·    Die naam Hiël beteken Broer van God.
·    Hiël kom van Bet el af. Bet el beteken Huis van God.

Maar uit die huis van God het nie 'n gelowige Hiël opgetrek om Jerigo te gaan opbou nie. Hy was 'n volslae ongelowige.
Wat is die betekenis van die daad van Agab en Hiël?
Daarom hou God ook sy woord: al was hierdie versterking menslik gesien hoe noodsaaklik ookal     God se vloek gaan deur.
Die Here is van ewigheid tot ewigheid onveranderlik.
2. God se genade in die verwoesting van Jerigo.

Jerigo is nie meer vir ons van belang nie, want God het die tekens wat Hy voorspel het in die geskiedenis laat uitkom, en ons weet dat Hy sy straf oor 'n saak sal nakom, al is dit hoeveel jare later. Solank ons net bly onthou dat die geloofsgehoorsaamheid wat Hy van ons eis, nog steeds geld.

Daarom moet u kyk na God se genade.
Ragab is nie verlos omdat sy iets verdien het nie  -  trouens haar lewe het bewys dat sy op geen manier eerbaar en verlossingswaardig is nie.
Dis asof ons in die vernietiging van Jerigo en die bewaring van Ragab iets van die voorspel het van die verlossing wat ons van God af kry as ons op Hom vertrou.
Die verskil tussen die twee gebeurtenisse is dat niemand die verlossingswerk van Jesus ongedaan kan maak nie.
Die vloek van God oor diegene wat aan die Here Jesus ongehoorsaam is, is ook strenger as wat dit was in die tyd van Josua en Agab.
Daarom moet ons baie sterk staan op ons beginsels en op ons vertroue op die Here.
Wat moet ons met al hierdie dinge maak? 
Daarom mag ons nooit deel wees van enige godsdiensvervlakking nie.
Moenie die Here tart deur te dink en te redeneer dat die Here vergeet of beginsels wat vroeër vir Hom belangrik was, op die agtergrond skuif nie.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  68:1.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;   
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Desember 2002.