Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 27:1, 3

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 16:4

Gebed

Psalm 20:1-4

Skriflesing:    1 Konings 19
Teks:            1 Konings 19:4

. . . maar self het hy ’n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder ’n besembos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe.

Somtyds is ons so moedeloos dat dit vir ons voel die wêreld het op sy einde gekom vir ons.
In sulke tye voel dit vir ons asof ons gebede opgeraak het. Dit het al met ons almal gebeur. Waar en wanneer het jy jou laagtepunt beleef? Was dit na ’n sukses of ’n mislukking?
Geliefdes, dit kom oor alle gelowiges. Selfs oor die “beste” gelowiges soos Elia!
Elia se geloof is aan skerwe. Hy is in ’n geweldige sielestryd.
Die Here het al die dinge oor hom laat kom om hom te leer – selfs in ons sterkste oomblikke bly ons van die Here afhanklik! Geliefdes, u moet onthou dat Elia net so ’n mens soos ons was, en dat hy al die dinge net soos ons belewe het.
Die dag op Karmel self was vir hom ’n dag van gebedsworsteling. Lees maar
1 Konings 18:36-38 en dan dink u maar self hoe geweldig ’n mens moet bid dat daar vuur uit die hemel moet neerdaal om jou offer aan die brand te steek.

Elia kon na hierdie dinge hom maklik begin verbeel het. Hy kon maklik begin dink dat dit hy self is wat al die dinge vermag het.
Elia het voor Agab se wa uitgehardloop op pad na Jisreël toe.
Maar dan gebeur daar iets:
Dis ’n ongelooflike teenstelling‚ maar Jakobus herinner ons:

Elia was ’n mens net soos ons . . . (5:17).
Elía was ’n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie; (Jakobus 5:17 AFR53)

Elia het soos ons sy hoogtepunte‚ maar ook sy laagtepunte ervaar. Hy was net soos ons – menslik en bang.
U moet onthou dat Elia sekerlik geestelik uitgeput moes wees, maar meer nog – hy moes liggaamlik net so afgetakel wees.
Nadat Agab by sy huis gekom het‚ het hy aan sy vrou verslag gedoen.

En Agab het aan Isébel meegedeel alles wat Elía gedoen het, ja, alles – hoe hy al die profete met die swaard gedood het. (1 Konings 19:1 AFR53)

Die verslag het hierdie meedoënlose vrou glad nie beïndruk nie. Trouens‚ sy het baie vinnig ’n beknopte boodskap aan Elia gestuur. Soos die gebruik in daardie tyd was, moes Isebel die man wat sy as haar boodskapper gestuur het, vroeg in die môre uitgestuur het na Elia toe. Dit is die dag net na Karmel se gebeure:

Daarop stuur Isébel ’n boodskapper na Elía om te sê: Mag die gode so doen en so daaraan toedoen – sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. (1 Konings 19:2 AFR53)

Daarna vertel die Bybel eenvoudig en sonder enige kommentaar:

Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berséba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly; (1 Konings 19:3 AFR53)

Elia het bang geword. Ons kan baie goed verstaan waarom Elia dadelik bang was toe hy Isebel se boodskap gekry het. Hy was uitgeput – sonder weerstand, en daarom sy vrees.
Maar hy is nog nie tevrede nie. Hy gaan alleen ’n dagreis ver die woestyn in.
Dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here.

Hy praat van twee sake: lewe en dood.
Is dit nie ironies nie:
Die saak was glad nie eers so erg as wat dit vir Elia gelyk het nie.
Sover dit God en Elia in die woestyn aangaan, is die saak nie so eenvoudig nie.
Terwyl hy lê en slaap en wag om te sterf, kom die engel wat die Here stuur, maak hom versigtig wakker, en gee aan hom voedsel en water om te eet en te drink.
In plaas daarvan dat hy sterf uit moedeloosheid, gee die Here hom soveel krag dat hy daarna vir 40 dae en vir 40 nagte lank nie kos nodig gehad het nie. ’n Maand en tien dae sonder kos of water – soveel genade het die Here hom gegee.
Elia het gedink dat hy daar in die woestyn onder die besembos heeltemal alleen was, maar die Here het ’n engel gestuur om hom daar op te soek.
Geliefdes, beteken dit nie vir u ook iets nie?
Moenie dink dat alles verlore is nie.
Net so versterk die Heilige Gees u telkens wanneer u geestelik gebreek is.
As jou gebede opraak‚ kan God jou nog steeds hoor.
Elia het vrede gemaak met sy menslike aard‚ en dan veral sy gevalle menslike aard. Hy het geleer dat ’n mens soms op raak.
Ons moet egter daarteen waak dat ons onsself nie aan selfbejammering oorgee nie, want dan dien ons onsself en dan gebruik die duiwel ons teen God die Here.
Pasop!  Dan maak ons van die werk en versterking van die Heilige Gees ’n bespotting.

Geliefdes, leef soos ’n Christen – blymoedig. Die Heilige Gees verkwik u siel, sodat u ook versterk kan opstaan en aangaan met u werk en lewe, waarvoor God u gestuur het.
Amen.

Ons dank U, Almagtige en Ewige God, dat ons kan leef in die Naam van Jesus Christus. En dat U ons telkens weer oprig as ons in die sondes val. Ons prys U Naam omdat U ons nie vergeet as ons deur ons eie swakhede deur die duiwel platgeslaan word nie. Here, U is ons Verlosser wat leef tot in ewigheid.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 89:1

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 15 Februarie 2004 (oggend)