Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 25:1, 2
Geloofsbelydenis Apostolicum
Wet
Psalm 99:4, 5
Gebed
Psalm 100:2, 3, 4
Skriflesing:    1 Konings 2
Teks:        1 Konings 2:32

. . . en dat die HERE sy bloed op sy eie hoof laat neerkom.

Elke mens wat op die genade van Christus wil rondry en God tart met doelbewuste ongehoorsaamheid, gaan hom vasloop.
Volgens die tradisies van Israel moes Adonia die nuwe koning word.
Adonia is egter innerlik sleg. Hy is bang dat sy pa hom oor die hoof sal sien en een van sy ander broers koning maak. Miskien het hy geweet van die belofte wat Dawid aan Batseba gemaak het dat hulle seun Salomo hom as koning sou opvolg, wie weet?

Hy het toe ‘n staatsgreep beplan. Om sy plan te laat slaag moet hy invloedryke persone aan sy kant hê.
Hulle was Adonia en sy twee medesamesweerders, Abjatar en Joab. Hulle aldrie sou nou die doodstraf kry as daar nie begenadiging was nie. Dan sien ons hoe die Here sy genade bewys.
Maar nou moet u ook daarop let dat genade nie sonder voorwaarde geskenk word nie.
Nou gaan dit nie hier oor werkheiligheid nie. Dit gaan suiwer oor genade.
Adonia het egter genade anders verstaan. Hy het genade beskou as ‘n middel om voort te gaan met die kwaad.
Die Here maak egter Salomo se oë oop vir die gevaar.
Daarom sweer Salomo dat Adonia Abisag gevra het ten koste van sy eie lewe.
Nou leer die Bybel ons meer. Met ons sondes sleep ons ander saam met ons in die verderf in.
Toe die gerug by Joab kom . . .
 
Letterlik staan daar dat die nuus Joab opgesoek het.
Mens kan nou vra waarom Joab so vreemd optree.
Hier staan dat die nuus as ’t ware gekom het en Joab opgesoek het. Net so werk die Heilige Gees ook.
Wat Joab vergeet het, is die feit dat die genade van die altaar nie vir moordenaars geld nie.
As Salomo hom sou begenadig, sou hy dit as swakheid beskou, en van Salomo se goedheid misbruik maak teen hom.

Nou blyk die besondere insig van Salomo al daarin dat hy toe die wet en die geskiedenis van sy volk beter ken as Joab.
Laat sy bloed op sy eie hoof neerkom. Ons ken hierdie woorde byna net so in die Nuwe Testament.
Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom! (Matt. 27:25 AFR53)

Die sondaars se sondes kom op hulle eie hoof neer. Dis ook ‘n deel van die werk wat Jesus volbring het. Hy het genade bewerk vir die wie se sondes hulle sal vernietig maar wat Hom as hulle Verlosser aanbid.
Maar Jesus bewerk ook oordeel vir die mense wat aanhoudend in die sondes volhard.
Kom ons pas nou die beginsel van Adonia en Joab se sondes toe in ons eie lewens. Dit is duidelik dat hierdie stuk geskiedenis iets openbaar oor mense wat altyd lieg.
Dieselfde geld dié mense wat gedurig kwaad soek in ander mense se woorde en optrede.
Wat moet ons dan doen? Ons moet liefhê – soos Salomo.
Ons moet dus onderskei – soos dit ook in Filippense 1 staan. Onderskei die dinge waarop dit aankom.
Amen.

Slotgebed

Ons slaan ons oë op na U alleen wat in die hoogtes woon, en ons bid deur die ure tot ons verlossing kom! Here, U alleen is ons hulp! U is oor ons bewoë! Seën ons hierdie week, en elke oomblik in al ons kragte! Ons smeek dit alleen uit genade.
Amen.

Slotpsalm 128:1

Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Julie 2004 (oggend)