Sing vooraf: Skrifberyming 12-3:1-2

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm: Skrifberyming 4-2:1 (2:1)
Geloofsbelydenis: Nicea
Wet
Psalm 43:2, 3
Gebed
Psalm 27:6

Skriflesing:     1 Konings 20
Teks:               1 Konings 20:22b
Gaan wees sterk en ondersoek en kyk wat u moet doen.

1 Konings 20:28b
So spreek die HERE: Omdat die Arameërs gesê het: die HERE is ’n God van die berge, en Hy is nie ’n God van die laagtes nie – daarom sal Ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat Ek die Here is.

1 Konings 20:33
En die manne . . . het gesê: Benhadad is u broer! Daarop sê hy: Gaan haal hom!

1 Konings 20:42
Omdat jy die man wat deur my banvloek getref was, uit die hand laat gaan het, daarom sal jou siel in die plek van sy siel en jou volk in die plek van sy volk wees.
 
Die Here is baie streng op sy heiligheid. Daarom moet ons ondersoekend en toetsend lewe.  Ons moet meningsvormers wees wat ‘n baie duidelike standpunt oor reg en verkeerd kan onderskei – en wat dan die regte ding tot God se eer kan uitvoer!
 
Sien u die fout raak wat Agab destyds gedoen het? Hy het genade bewys waar God oordeel wou gehad het. Hier het die Here baie duidelik sy kerkvolk se lewe van hulle af weggeneem omdat hulle koning hierdie sonde begaan het.
 
Benhadad beplan om die volk van God te kom beroof, en hulle vrouens te onteer. Die Here duld nie sulke dinge oor sy volk nie, en daarom praat Hy duidelik met Agab. Die Here doen dit heeltemal prakties:
Sien jy hierdie groot menigte? Kyk, Ek gee hulle vandag in jou hand, dat jy kan weet dat Ek die Here is. (1 Konings 20:13)
 
Kyk na die krag agter hierdie Godsopenbaring! Jy, Agab, moet weet Wie Ek, die Here, is!
Na die oorwinning praat die Here weer met Agab: Hierdie heidene gaan weer kom! Weer met ’n geweldige oormag. Maar wees sterk en ondersoek wat jy moet doen.
Die Here was veral gebelgd oor die sêgoed wat die heidene oor Hom kwytgeraak het.
Die tweede oorlog begin toe. Die leërs van die Here lyk maar soos twee klompies bokke, terwyl die hele res van die land net vol Arameërs was.
 
Dan besoek die Here Agab weer.
Die Here openbaar sy mag aan gelowiges en ongelowiges. Benhadad vlug.
Maar Agab handhaaf nie die wil van die Here nie; hy gee toe. Hy vra vir die manne van Benhadad: Lewe hy dan nog? Hy is my broer!
Die Here is ongeduldig met Agab omdat hy nie sy bevel gehoorsaam het nie. Die Here wil ook hê dat Agab moet erken dat hy ongehoorsaam was (skuldbelydenis). Agab moet self sy vonnis uitspreek.
 
’n Profeteseun moet nou die saak by Agab gaan stel.
Miskien het Agab die profeet geken, want hy het hom noukeurig vermom. Hy lyk in elk geval vir Agab soos ’n gewonde soldaat – dalk het hy gedink dit was een van die manne wat nou net saam met hom geveg het. Die profeet begin sy verhaal:
Kortaf sê die koning: So is jou vonnis. Jy het dit self bepaal. Die koning kan geen voldoende motief vind om die man vry te spreek nie.
Die profeet het toe baie vinnig die verband van sy oë af weggeneem. Die koning het hom dadelik herken. Agab het toe ook die verhaal van die profeet verstaan.
Die toepassing van die preek kom veral na vore as ons Agab se houding opweeg teen gehoorsaamheid.
Die beginsel is baie duidelik. God wil ons laat verstaan dat ons geloof in die Here elke besluit en die uitvoering daarvan in ons lewe moet bepaal.
Uit hierdie gedeelte is veral twee sake baie duidelik:
Die Christusprediking is dit:
Hier breek die ooreenkoms tussen Agab en Christus, want Benhadad is nie verlos nie, omdat Agab self ’n sondaar is. Al sterf hy vir Benhadad kan hy nie verlossing en die lewe teruggee nie.
 
Met Jesus is dit anders.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 62:4
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 September 2004 (oggend)