Sing Vooraf:   Psalm 51:6;   Skrifberyming 15-8:3.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  25:1, 4
Geloofsbelydenis  Apostolicum
Wet
Psalm  119:2,
Gebed.
Psalm 19:4.
 
Skriflesing: 1 Konings 22; Markus 13 en Matteus 16:19 en Matteus 18:18.
Teks:

1 Konings 22 : 22
en hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so.

Markus 13 : 5, 6
En Jesus antwoord hulle en begin te sê: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder My Naam kom en sê: Dis Ek! En hulle sal baie mense mislei.

Matteus 16:19
En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Matteus 18:18
Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Wie van ons hoor in die dinge wat in die wêreld gebeur die voetstappe van die Wederkoms? Die Here Jesus het ‘n paar dinge opgenoem wat vir ‘n ons ‘n aanduiding gee dat die einde op pad is - NB die dinge is nog nie die einde nie! Hulle is net die boodskappers dat die einde aan die kom is:

6...Want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! En hulle sal baie mense mislei.
7 Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie.
8 Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander; en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.
9 Maar wees julle vir julleself op die hoede…(Markus 13:6-9)

Nou is dit so dat die meeste mense altyd net na hierdie fisiese dinge soos die Tsunami’s, opstande, wapengeweld en volkerewrywing en die soort van dinge verwys as hulle oor die Wederkoms praat.

Dit gryp ons verbeeldings aan en staan in elke koerant en word groot opgeblaas in elke nuusbulletin. Maar dit is nie die regte saak waaroor dit gaan nie!
Jesus het twee uitsprake gemaak:
Almal moet dus hoor wat die Kerk aan sy kerk leer, maar daar is beslis nie vir almal plek in die kerk nie.
 Hoe staan ons teenoor hierdie standpunt?
Die Here verwag van die kerk iets anders:
Ons kry so ‘n slap geloofshouding by Josafat:
Daarom vra die Here in vers 20:

Wie sal Agab oorhaal dat hy kan optrek en by Ramot in Gilead val?
 
U moet die Bybel hier reg verstaan!
As ons nou die geskiedenis met ‘n menslike benadering van Agab se kant af bekyk, dan lyk dit asof Agab self beplan het om te gaan veg, en asof hyself dit uiteindelik besluit het – maar dit was nie so nie.
 
In die hemel gaan die vergadering voort.
Dit is iets geweldigs wat hier besluit word.  As ons dit modern wil stel, kan ons sê dat die Here aan hierdie gees toestemming gee dat hy die predikante (profete) verlei, sodat hulle die spoor van God moet verloor en die volk van God verlei, want God wil hulle tot niet maak.
Die stukkie geskiedenis pas presies so in die Nuwe Testamentiese kerk:
Kom ons bekyk nou uit hierdie hoek uit die geskiedenis van 1 Konings 22.
Hierdie profete word almal deur die leuengees oorwin, want hulle raad is eenstemmig:  trek op!
Horings is ‘n simbool van krag.
Wie is hierdie leuengees?  Die satan.
Daarom stuur God hom en gee aan hom die mag om sy werk met sukses te gaan uitvoer.
Op Josafat se onrus, willig Agab in om Miga uit die tronk te laat haal.  (Miga was juis opgesluit vanweë die waarheid!)
Miga weier.  Al staan hy vingeralleen, hy sê net wat God wil hê dat hy moet sê!
Maar hierdie preek van Miga het meteens nie meer net oor Agab gegaan nie, want hy het hom ook tot ons gerig met die woorde:  Volke, luister saam!
Ons moet ook goed verstaan:  Christus het ook nie op Golgota gaan sterf sodat God sy kerk en sy beginsels na die mense toe moet afbuig om hulle te plesier nie.
Luister nou wat staan hier in die Bybel:
Waak oor die kerk van die Here!  Waak met groot heiligheid, want die leuengees werk onder ons.
Amen.
 
Slotgebed.
 
Slotpsalm  42:1, 5.
 
Die HERE sal jou seën en jou behoed;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  16 Januarie 2005 (oggend)