Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  68:1,

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 40:4.

Gebed.

Psalm 73:10.

Skriflesing:  1 Konings 8.  Salomo se gebed.
Teks: 1 Konings 8:27
Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk die hemel, ja die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het!
Die punt waaroor dit gaan, is dit: Die Here se heiligheid beïnvloed ons: dit stel bepaalde eise aan ons. Die heerlikheid van die Here eis getuienis en optrede van ons kant af. 

Die Here dink en doen nie soos ons sondige mense doen en dink nie.  Hy laat nie toe dat tyd of pyn of wat ookal, grense rondom sy heerlikheid trek nie.  Hy laat alles altyd gebeur soos wat Hy daaroor besluit.

Daarom kyk ons weer na die gebed wat hierdie jong seun gebid het op die dag toe die Here sy heerlikheid geopenbaar het.
Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:
1.    Die Here openbaar sy heiligheid aan ons almal!
2.    Die toekomsperspektief!


1. Die Here openbaar sy heiligheid aan ons almal!

Kyk terug in die geskiedenis en probeer voor u geestesoog sien wat hier gebeur het:
En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul. (1 Konings 8:10-11 AFR1953)
Dit is nie so dat die Here Hom net openbaar deur ‘n besondere verskyning soos hierdie nie. 
Die Bybel gebruik min of meer dieselfde woorde wat in die gedeelte deur Salomo gesê word, nog  ‘n paar keer:
Deuteronomium 10:14 
Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.
2 Kronieke 2:6
Maar wie is in staat om vir Hom 'n huis te bou? Want die hemele, ja, die hoogste hemel, kan Hom nie bevat nie. Wie is ek dan, dat ek vir Hom 'n huis kan bou, behalwe om voor sy aangesig offers aan die brand te steek?
2 Kronieke 6:18 
Maar sou God werklik by die mense op die aarde woon? Die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het!
Die profeet Nehemia gebruik saam met ‘n soortgelyke uitspraak, twee baie besondere uitsdrukkings wat dikwels as deel van een van die Godsname van die Here gebruik word.  Here van die Leërskare en die leër van die hemel (engele):
U is alleen die HERE, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leërskare, gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die seë en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leër van die hemel buig hulle voor U neer. Nehemia 9:6 
Die heerlikheid van die Here is aan alle skepsele geopenbaar! 
Die vraag is nou of ons buig voor die Here soos wat die profeet in die openbaring gesien het hoe ons almal saam met die engele in aanbidding voor God buig?
Maar dis nie so uniek dat dit ons oorkom nie
Hierdie feite tel my en julle op en dit plaas ons voor die soewereiniteit van God neer!
Kyk nou na ‘n negatiewe voorbeeld: Waar kom die duiwel dan vandaan?  Want hy is die een skepsel wat hom teen die heiligheid van God verset!
Die antwoord is redelik eenvoudig.
Die Here is baie duidelik daaroor dat die duiwel in homself die leuens waarin hy vasgevang geraak het, uitgedink het:
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. (Johannes 8:44 AFR1953)
Die Here is dus nie verantwoordelik vir wat van die duiwel geword  het nie. 
Die Here verwys daarna:
En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste! (Jesaja 14:13-14 AFR1953)
Natuurlik is God nie verantwoordelik vir die duiwel se eiesinnigheid nie!  Maar die waarskuwing is duidelik: Niemand bly onaangeraak deur God se openbaring van sy heerlikheid nie. 
Tydens die versoeking in die woestyn het die duiwel in ‘n oomblik sy valse heerlikheid aan die Here Jesus geopenbaar – met die doel om Jesus te verlei!
‘n Deel van die openbaring van die heerlikheid van die Here is dat  die Here ons uit sy heerlikheid met gawes beklee: 
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; (Efesiërs 2:8 AFR1953)
Hoe hanteer ons hierdie gawe wanneer:
Natuurlik moet ons ons hoop lewend bly vestig op die heerlikheid van God! 
Natuurlik moet ons lewend hoop op die heerlikheid van verlossing en daaglikse versorging deur die Here Jesus Christus! 
Dis wat die profeet gesien het toe hy gesien het hoe die leërskare van die hemel voor God buig!

Daarom kan God eise stel:  “Wat word van My heerlikheid in jou lewe?”  “Wat maak jy daarmee?”

In die onmeetbare dinge lê die volle heerlikheid God: Hy lei ons in ‘n Ewige Blyplek in.  Daar laat Hy net diegene toe wat Hom met die nodige eerbied aanbid het en wat voor sy heerlikheid en heiligheid gebuig het.

2. Die toekomsperspektief!

Salomo begin sy gebed deur daarop te wys dat die Here die God van die geskiedenis is:
Here, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart...
Dit is voor hierdie volk wat die jong seun Salomo in aanbidding neersak en in die toekoms inkyk en besef dat die toekoms net ooplê as hulle in die heerlikheid van die Here volg.

Die Here wat die verbond hou... Die hele volk het dadelik verstaan en saam bely dat alle verbonde wat die Here sluit, onslytbaar bly staan en ook nie verander nie totdat Hy op die wolke kom.
Kom ons kyk oor wie hierdie liefde van die Here geldig is.
Hierdie gedeelte van God se openbaring preek dus oordeel en genade.
Verder leer ons die Here ook nog ken in sy voorsienigheid (v. 29).
Dit was omdat Salomo hierdie dinge besef het, dat sy tempel nie meer vir hom so indrukwekkend gelyk het nie. Sy gebed verduidelik dat ons in die alomteenwoordige heiligheid van die Here vorentoe moet lewe tot by die laaste adres waar die Here  alles en in almal sal wees.
Die genade kom veral uit in die feit dat Salomo juis by die altaar  bid.
Die belydenis by die altaar is daarom ook openbarend van al die gawes wat ons deur die offer van Jesus Christus ontvang, naamlik:
Met die kruisiging en opstanding het die Here ook sy absolute en onstuitbare heerlikheid geopenbaar. Die Here het toe opdrag gegee dat ons wat glo, moet sekermaak dat ons hierdie verbond tot sy gedagtenis gebruik, en dat ons daarmee sy dood en opstanding sal bly verkondig totdat Hy weer met heerlikheid kom.

Ons moet die Here bely as die Almagtige God voor Wie ons onvoorwaardelik buig.
In hierdie dinge lê die openbaring van God se genade: in hierdie blyplek laat Hy net diegene toe wat Hom met die nodige eerbied aanbid het en wat voor sy gesag gebuig het.
Kan hierdie heerlike en heilige God ook in ons gemeente woon?
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 116:1, 5, 6, 7 (Beurtsang).

Die HERE sal jou seën en jou behoed; Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 3 November 2002.