Sing vooraf:    Psalm 73:12

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  33:2.
Gebed.
Psalm 36:3.

Skriflesing:  1 Korintiërs 1.
Teks:  1 Korintiërs 1:3.  Kategismus Sondag 32.

Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus! (1 Korintiërs 1:3 AFR53)

Daar staan in die Romeinebrief die volgende geskryf:

soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. (Romeine 3:10 AFR53)

En net ‘n entjie verder in dieselfde hoofstuk staan daar geskryf dat die eise van die wet juis so is, sodat die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie.

Met ander woorde in die gedeelte staan dit in soveel woorde geskryf dat selfs ons beste werke nie goed genoeg is vir die hemel nie.
Is dit nie so dat hierdie punt van die geloofslewe vir ons onaanvaarbaar geword het nie?
Basies lewe ons vandag nog met dieselfde standpunte.

Ons beroep ons op die sendbrief van Jakobus.
Trouens, dit staan ook presies so neergeskryf in Titus 2:14 wat leer dat Christus Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en om ons vir Homself ‘n volk as eiendom te reinig – ‘n volk wat ywerig is in goeie werke.

wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. (Titus 2:14 AFR53)

Wanneer ons die betekenis van hierdie teks deurtrek, beteken dit dat ons aan die wêreld  bewys dat ons verlos is in Christus deurdat ons goeie werke doen.
Daar rus ‘n besondere plig op ons wat verlos is.
Hierdie aanbidding wat hier beveel word dat ons dit moet doen, is onder andere deur die regte dinge in die lewe te doen.  Of om “goeie werke” te doen.

Die goeie dinge wat ons moet doen, is dat ons God in die lewe behoorlik moet loof en dank.
Waarvoor moet ons God dan dank met ‘n mooi en goeie lewe?
Hierdie sake verplig ons tot ‘n goeie lewe.
Maar daar bly tog altyd iets wat kwel.  Wanneer doen ons goeie werke omdat ons gelowiges is, en wanneer doen ons dit om onsself te verheerlik?  Want dit is so dat ‘n mens wat goeie en mooi dinge in die lewe doen, meer aansien geniet as die ander, en ook meer eerbetoon van sy medemense ontvang.

Die antwoord is eintlik maklik.
Mense wat ‘n verkeerde beskouing het oor hierdie saak, is ook mense wat maklik moedeloos raak.
Die opregte gelowige bekommer hom nie oor sy werke nie, want hy leef vir Christus.
Dit is waarom daar soveel vrymoedigheid is in die woorde van Romeine 1:17 dat die regverdige uit die geloof lewe.
Daarmee saam het my vrees vir die dood ook weggeraak, want die dood is nie meer die verskriklike straf op my sondes nie.  Die dood het nou die pad geword waarlangs ons van hierdie wêreld af reis na die hemel toe, totdat Christus weer kom.

Christus is nou geheilig, en Hy het opgevaar na die hemel.  Ek is in sy oorwinning ingesluit.
Ons het die opdrag om soos ’n goeie boom te lewe en vrugte te dra, want ons lewe is ‘n prediking van dit wat ons glo aan die mense wat buite die Christelike geloof staan.
Daar is ook ‘n gevaar aan die kwessie van goeie werke.
Leef spontaan ‘n goeie lewe met goeie werke.  Of anders gestel:  leef spontaan in die geloof, en die werke kom vanself.

Ons word in die Bybel gewaarsku daarteen om vir ‘n saak te ywer sonder dat ons kennis het van die saak - Romeine 10:2.

Want ek getuig van hulle dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder kennis. (Romeine 10:2 AFR53)

Dit geld ook die koninkryk van God.
‘n Nagemaakte lewe hou nie enduit nie, terwyl die ware Christelike lewe baie moeilike beproewinge kan deurstaan.

Mattheus 7 is mos vir ons ook geskryf as Christus sê:

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. (Matteus 7:21 AFR53)

Dieselfde gedeelte leer ook dat daar by die oordeelsdag baie mense sal wees wat vir God sal vertel wat hulle alles in sy Naam gedoen het.
Daar is net een verlossing moontlik:
Daar is net die moontlikheid oor om jou dankbaarheid praktiese te bewys:
Kom ons lees wat die Heidelbergse Kategismus daaroor skryf  in Sondag 32:

Vraag 86:  Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is?
Antwoord:  Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys (a) dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys (b) word:  Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry.  (c), en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen (d).
(a)Rom 6:13;  12:1, 2;  1 Pet 2:5, 9;  1 Kor 6:20.  (b) Matt 5:16;  1 Pet 2:12.  (c) 2 Pet 1:10;  Matt 7:17 Gal 5:6, 22.  (d) 1 Pet 3:1, 2;  Rom 14:19.

Vraag 87:  Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie?
Antwoord:  Nee, glad nie.  Want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodedienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie (a).
(a)1 Kor 6:9, 10;  Ef 5:5, 6;1 Joh 3:14.

Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming 15-7:2  (Wysie van Ek Geloof…)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Augustus 2006 (aand)