Sing Vooraf: Psalm 41:1;  Psalm 42:5; Psalm 61:6; Psalm 68:9; Psalm 73:10; Psalm 89:3

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 5.
 
Gebed.

Doksologie:Almagtige God, U is die God van genade.  U is vol majesteit en heerlikheid. Ons is saam in hierdie erediens om U te aanbid en te loof en dank omdat U ons ewige en liefdevolle God is.

Ons bely dat ons nie waardig is om voor U toon te verskyn nie, omdat ons nie in onsself die verdienste en die waardigheid daarvoor het nie.  Ons gewetes beskuldig ons ook van ons ongeregtigheid en daarby getuig ons sondes ook teen ons.
Vergifnis vir ons sondes is waarvoor ons pleit.  Genade is waarvoor ons smeek dat ons nie verlore gaan nie, maar deur U gered word om ewig in U heerlikheid te mag lewe.

Ons kan U nie behoorlik dank vir al U genade nie, want as gevolg van ons sondige kortsigtigheid kan ons nie eers alles raaksien waarmee U ons seên nie.  Vergewe ons daarom dat ons net kan dank vir dit wat ons kan sien en verstaan.

Ons bid dat U ons genade sal gee in hierdie groot droogte wat in hierdie deel van ons land oor ons lê.  Ons bid dat U ons sal seën dat ons veilig mag lewe. Ons bid ook dat U ons sal lei met U Gees dat ons U evangelie sal uitdra na die rondom ons wat U nie ken en dien nie.

Verlig ons nou met die inwerking  van die Gees ter wille van die Woorddiens.  Gee dat ons U Woord mag hoor om dit te verstaan  -  sodat dit in ons harte en in ons verstand kan vestig.  Ons smeek dit alles in U Naam.
Amen.
 
Psalm  89:3, 6.
 
Skriflesing: 1 Korintiërs 10
Teks:           1 Korintiërs 10:31. Kategismus Sondag 38

Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. (1 Korintiërs 10:31 AFR53)
 
Ons leef dalk die grootste gedeelte van ons lewens by hierdie teks verby, omdat daar baie min onder ons is wat elke oomblik van ons bestaan besef dat alles wat ons doen, so gedoen moet word dat dit tot eer van God is.
Ons kyk na hoe 'n gelowige 'n Sondag deurbring vanuit die volgende perspektiewe:
1.  Geskiedenis van die twee verbonde
2.  Die eis van die twee verbonde
  
1.      Geskiedenis van die twee verbonde
 
Ons viering van die Sabbat is heeltemal anders as die viering van die Sabbat in die Ou Testament  -  al is die simboliek hoofsaaklik dieselfde:
Ons leef nou onder die Nuwe Testamentiese bedeling. Hierdie verbond is die genadeverbond en dit werk heeltemal anders as die werkverbond.

Die simbole is nog dieselfde:
Maar dan verander die simboliek, omdat die inhoud deur die kruisverdienste van die Here Jesus vervul - en daarom verander   -  is.
Geredde mense is dankbare mense.
Arbeid behoort 'n seën en 'n vreugde te wees.
Die rusdag het 'n godsdienstige betekenis: Die sewende dag het God gerus. Daarom het Hy hierdie dag heilig verklaar.
Daarom moet ons die sewende dag rus van alle liggaamlike arbeid. Dit is waarom daar in Markus 2:27 geskryf staan dat die Sabbat vir die mens gemaak is, en nie die mens vir die Sabbat nie.
 
Die feit dat ons moet rus van liggaamlike arbeid beteken nie dat ons, ons moet verlustig in leeglê nie. Dit veronderstel geestelike arbeid: Aanbidding. Dit is ook waarom die dag geheilig moet word.
2. Die eis van die twee verbonde
 
Kyk weer na die verskil tussen die opdrag onder die Ou Verbond, en die een waaronder ons staan onder die Nuwe Verbond.
Die Here openbaar in sy Woord wat ons die dag moet doen: Hy leer ons dat die gemeente van die Here die rus middelik geniet: Hulle kom naarstigtelik op na God se huis:
Jubel ons dan nie ook saam met die Psalmdigter van Psalm 84 nie:

 Hoe lieflik is U woninge, o HERE van die leërskare!
 My siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die Here;
 my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God.
 
En weer in vers 11:

 'n Dag in U voorhowe is beter as duisend;
 Ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God
 as om te woon in die tente van Goddeloosheid.
 
Die ou Jode het die Sabbatdag meestal uitwendig gesien. Die saak waaroor dit gegaan het, het hulle vergeet.
Kom ons toets ons tyd en hoe mense oor die algemeen dink:
Hierdie preek gaan nie vir kerklose mense nie. Dit gaan oor ons eie gemeente.
Daarom eis God dat ons die rusdag moet heilig.
Ons kan eintlik nie een van die gebooie van die tien Gebooie los lees van die inleiding tot die Tien Gebooie nie.
Daarom moet ons ook die Sabbatsrus sien in die lig van die Kruis van Jesus Christus.
Ons kry iets hiervan terug in Psalm 27:

Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek:
dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van
die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en
te ondersoek in sy tempel

Daarom moet ons nie net Sondae Godsdae maak nie, maar moet ons eintlik 'n Sabbatslewe leef.
Kom ons lees Kategismus Sondag 38 saam.

Vraag 103: Wat gebied God in die vierde gebod?
Antwoord: God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word (a). Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom (b) om die Woord van God te hoor (c), die sakramente te gebruik (d), die Here openlik aan te roep (e) en die Christelike liefdegawes te gee (f). Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe (g).

(a)Tit 1:5; 2 Tim 3:14; 1 Kor 9:13, 14; 2 Tim 2:2; 3:15. (b) Ps 40:10, 11; 68:27; Hand 2:42. (c) 1 Tim 4:13;1 Kor 14:29. (d) 1 Kor 11:33. (e) 1 Tim 2:1; 1 Kor:l4:l6. (f) 1 Kor 16:2. (g) Jes 66:23.

Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming  1-1:7.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
  
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 Maart 2005 (aand)