Sing vooraf: Psalm 38:1, 17; Psalm 32:1

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 136:1, 2, 3
Gebed
Psalm 51:8
Skriflesing:     1 Korintiërs 10
Teks:               1 Korintiërs 10:8; Kategismus Sondag 41

En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag drie en twintig duisend geval.

Die sewende gebod is een van die gebooie waarmee mense die meeste skade aan hulleself en aan hulle naastes doen. Hierdie gebod leer ons dat die Here Hom baie ontstel oor enige vorm van onkuisheid, omdat hierdie gebod die verhouding tussen die kerk en die Here simboliseer.

1. Die Here se siening van onkuisheid
2. Die huwelik is 'n skeppingsordinansie

1. Die Here se siening van onkuisheid

Hierdie gebod handel oor 'n liggaamlike vlak, maar terselfdertyd oor die geestelike verhouding tussen ons en die Here.
Van die begin af, het die Here lang waarskuwings teen die oortreding van hierdie gebod laat neerskryf.
Die doodstraf en die straf van verbranding is natuurlik simbolies van die ewige dood en die hel wanneer mense in hierdie sonde volhard, omdat hierdie sonde verbreking van gemeenskap met die Here uitbeeld.

Die Here gee redes waarom Hy so ernstig is teen hierdie sonde:
Daar is veral twee gedeeltes in die Bybel waaruit hierdie dinge duidelik is.
Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid.

Om alles saam te vat:
Die Here leer ons dat Hy nie wil sien dat ons liggame met skande beklee word nie, want ons liggame is sy tempels, en dit is vir Hom baie heilig. Die Heilige Gees woon daarin, en daarom moet ons dit suiwer en heilig hou en bewaar.

2. Die huwelik is 'n skeppingsordinansie

Let op hoe die eerste huwelik tot stand gekom het. Die Here het vir Adam een vrou gemaak. Hulle moes in liefde met mekaar saamwoon. Daarmee het die Here 'n bepaalde reël (ordinansie) vir die mens in die gang van die geskiedenis vasgelê: een man trou met een vrou.
Die Here Jesus het eenkeer vir 'n groepie manne wat rondom Hom gestaan het, die volgende woorde gesê:

Jy mag nie egbreek nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds met haar egbreuk gepleeg het (Matteus 5:27, 28).
Die Here laat hieroor geen redenasie toe nie.
Die sewende gebod is 'n appèl dat ons heilig moet lewe.
Almal is nie ewe skuldig aan hierdie gebod nie, daarom moet ons na die genade wat deur hierdie gebod verkondig word, ook kyk.
Hierdie gebod het ook 'n opvoedingsroeping. Ons het kinders wat grootword.
Hierdie gebod het ook 'n bekeringsroeping.
Hierdie dinge laat mens onwillekeurig dink aan die keer toe die Here sy volk gewaarsku het teen die vreemde invloede wat van ander volke en kulture af kom.
Julle sal julle seuns met hulle dogters laat trou, en wanneer hulle dogters onsedelikheid bedryf in die verering van hulle gode, sal hulle julle seuns tot dieselfde soort onsedelikheid verlei (Eksodus 34:16).
 
Dit is nie net partytjies en kultusse wat die opvoeding van ons kinders bedreig nie. Die TV en radio doen dieselfde.
Die Here Jesus is nie ongenadig met mense wat hierdie gebod oortree het, maar met berou tot bekering kom nie.
As mense wat vernuut is deur die verlossing wat Jesus bewerk het, moet ons stry teen alle vorme van onkuisheid.
Kom ons lees Kategismus Sondag 41 saam.

Vraag 108: Wat leer die sewende gebod ons?
Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek (a), en daarom moet ons dit hartgrondig haat (b). Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe (c) sowel binne as buite die huwelik (d).

(a) Lev 18:28. (b) Jud 1:23. (c) 1 Tess 4:3-5. (d) Heb 13:4; 1 Kor 7:7.

Vraag 109: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie?
Antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde (a), gedagtes, luste (b) en alles wat 'n mens daartoe kan verlei (c).

(a) Ef 5:3, 4; 1 Kor 6:18, 19. (b) Matt 5:27, 28. (c) Ef 5:18; 1 Kor 15:33.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 146:8

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 Maart 2005 (aand)