Sing vooraf: 107:2, 4

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:1, 2
Gebed
Psalm 84:3, 4
Skriflesing:     1 Korintiërs 11
Teks:               1 Korintiërs 11:23-26: Kategismus Sondag 28

Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. (1 Korintiërs 11:23-26 AFR53)

Daar is mense wat baie keer sekere gebruike wat die kerk het, afmaak as tradisie. So asof tradisie geen staanplek in ons lewe moet hê nie.
Ons gee vanaand aan ons tradisie rondom Nagmaalsviering aandag:
1. Die Nagmaal as tradisie
2. Die wyse van Nagmaalsviering
3. Die beker tydens die Nagmaal

1. Die Nagmaal as tradisie

Een van die tradisies of oorleweringe wat ons op God se bevel onderhou, is die viering van die Nagmaal.
Die Here gee verskillende opdragte:
Die Nagmaal het ’n baie lang geskiedenis.
Die volgende afleidings word uit die Skrif gemaak (Eksodus 12; Eksodus 34; Levitikus 23; Numeri 9 & 18; Deuteronomium 16; Josua 5; 2 Konings 23 (2 Kronieke 35); Esra 6):
Dit is ongetwyfeld so dat die Pasga ook ’n element van berou en bekering bevat het – gesien in die lig daarvan dat Pasga gestel was as teenvoeter teen die afgodsdienste op die hoogtes, tydens godsdienstige hervormings.

Die verkondiging van die verlossing deur God, die boodskap van sy genade, gepaardgaande met berou en bekering by die mens, was dus eie aan die Pasga.
Daar is egter nog ’n ander aspek wat van groot belang was by die Pasga:
2. Die wyse van Nagmaalsviering

Die wyse waarop die Pasga gevier is, was dié van ’n maaltyd. Die feit dat dit by wyse van ’n maaltyd gevier is, was vir die Jode nie sonder betekenis nie:
By die instelling van die Nagmaal het die Here Jesus by die maaltyd-karakter van die Pasga aangesluit, want Hy gee opdrag aan sy dissipels (Lukas 22:12) om vir die Pasga die maaltyd te gaan voorberei.

Wesentlik aan die Nagmaal is dus die feit dat dit as ’n maaltyd onderhou word – as ’n sigbare simbool van ’n verbondseenheid tussen God en die Nagmaalgangers, en die Nagmaalgangers onderling.
Al vier die berigte oor die instelling van die Nagmaal lê klem op Jesus se neem van die brood en die breek daarvan. Al die berigte is eenstemmig dat die Nagmaal met lof of danksegging ingestel is.

3. Die beker tydens die Nagmaal

Terwyl daar deesdae (na aanleiding van die Vigskwessie) baie keer gevra word hoe mens nou moet maak met die beker by die Nagmaal, moet ons gaan kyk wat die Here presies hieroor sê.
In 1 Korintiërs 10:16 word die woord “beker” twee maal deur Paulus in die gedeelte gebruik.
Dit is dus duidelik dat die beker self die simboliese betekenis van gemeenskap dra.
In vers 21 gaan hy voort:

Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.

Hieruit blyk dit duidelik dat die drink uit die beker die teken van gemeenskapsbeoefening is.

In 1 Korintiërs 11:25 word dit so gestel: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed.
Die doel van die Nagmaal is dus ook om ons voortdurend te versterk in ons geloof.
Terwyl ons nou onlangs weer Nagmaal gevier het, moet ons opnuut aandag gee aan die gesindheid waarmee ons dit gedoen het, en watter uitwerking dit op ons geloof het:
Kom ons kyk saam wat in ons Belydenis hieroor geskryf is in die Heidelbergse Kategismus Sondag 28:

Vraag 75: Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?
Antwoord: Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het Hy beloof (a), Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet.
(a) Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20; 1 Kor 10:16, 17; 11:23-25; 12:13.

Vraag 76: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink?
Antwoord: Dit beteken nie slegs om met ’n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie (a). Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word (b), dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is (c); al is Christus nou in die hemel (d) en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een Gees – soos die ledemate van die liggaam deur een siel – ewig lewe en geregeer word (e).
(a) Joh 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54. (b) Joh 6:55, 56. (c) Ef 5:29, 30; 3:16; 1 Kor 6:15; 1 Joh 3:24; 4:13. (d) Kol 3:1; Hand 3:21; 1 Kor 11:26. (e) Joh 6:57; 15:1-6; Ef 4:l5, l6.

Vraag 77: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?
Antwoord: By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui (a): “In die nag waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: `Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor 11:23-26). Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê: “Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood” (1 Kor 10:16, 17).
(a) Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 33:11

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Desember 2005 (aand)