Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: Skrifberyming 33: 1

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 99: 4, 5

Gebed.

Psalm 133: 1, 2

Teks: 1 Korinthiërs 13: 8

Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesië – hulle sal tot niet gaan; of tale hulle sal ophou; of kennis - dit sal tot niet gaan…

Broeders en susters, kom ons kyk vandag wat is liefde. En dan toets ons opns manier van liefhê om te sien of dit die soort van liefhê is wat die Here in gedagte het. Is daar 'n verskil tussen die liefde wat ons in ons daaglikse lewe ken en die liefde wat God van ons vra vir Hom en vir ons naaste, of is dit dieselfde ding?

Die saak word 'n probleem, want die Bybel beveel ons om God lief te hê met ons hele hart en siel en liggaam en verstand. Dit staan in Mateus 22: 37, 39:

En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. (Matteus 22:37 AFR1953)

En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. (Matteus 22:39 AFR1953)

Kyk net wat word alles hier aan liefde gekoppel: hart en siel - dit is emosie.
Maar dan staan daar nog iets wat ons behoort te laat besef dat ons sogenaamde liefde in baie gevalle geen liefde is nie.
Jy loop in ware liefde - die soort van liefde wat God van jou verwag - nie net met jou emosie en jou gevoel agter iemand aan nie, maar ook met jou verstand.
Daar is nog 'n kant aan hierdie saak:

Ons is dikwels saamgegroepeer met mense vir wie ons nie vanself "lus" het nie.
Daar mag baie redes vir hierdie gevoel wees.
Die een mag wees dat ons persoonlikhede bots: die ander persoon mag net krapperig van geaardheid wees;
hy mag een of ander afstootlikheid in sy aard hê, of ons is dalk net nie op dieselfde golflengte nie.
Ons oorwegings mag dalk uit ons eie gesindheid gebore word, omdat ons mag oordeel dat vanweë ons eie snobisme mense nie van ons "tipe" is nie.
Of ons maak op grond van intelektuele ontwikkeling ons keuse t.o.v. die aanvaarbaarheid van mense.
Hier pas jou verstand weer. God groepeer mense saam met jou in die gemeente, of waar ookal, sodat jy in elke opsig sy beeld teenoor hulle moet uitleef. Jy moet koninklik met hulle saamleef, maar jy moet hulle ook liefhê. (Filippense 1: 9 sluit hierby aan: liefde is kennis en ervaring).

Daar staan oor die liefde dinge in die Bybel geskryf wat mens nogal hard terugruk in die werklikheid in, en jou laat besef hoe skynheilig jy dikwels in jou liefdesbeoefening is!
Kom ons ondersoek enkele gedeeltes uit die Skrif waar daar belangrike beginsels t.o.v. die liefde gegee word.
Dan is daar nog die baie belangrike gedeelte in 1 Tim. 1: 5 waar dit geskryf staan dat liefde kom uit
in:
‘n rein hart
‘n goeie gewete
‘n ongeveinsde geloof

Hart, gewete en geloof. Wanneer jou liefde nie hierdie drie kenmerke dra nie, het jy nie met ware liefde lief nie en dan is daar fout.

Teen hierdie agtergrond moet ons 1 Korintiërs 13 lees. Kom ons kyk wat sê God daar vir ons.
Hierdie hoofstuk oor die liefde word dus nie net sommer losstaande in ons Bybel aangebied nie. Dit is gekoppel aan jou volledige gelowige wees!

Hier staan dus by implikasie dat van alle gawes wat God gee, die liefde die heel belangrikste gawe is!
As jy nie hierdie spesifieke liefde het wat hier beskryf word nie, dan is daar vir jou sekerlik probleme vorentoe!

1 Korinthiërs 13 word verdeel in drie dele. U sal dit maklik in u Bybel sien.
Kyk na die Christusprediking van hierdie gedeelte. Liefde is die motivering vir die hele Evangelie van verlossing deur die Here Jesus Christus.
Christus is vooraf deur die profete voorspel - geprofeteer. Hy profeteer weer op sy beurt van die heerlikheid van die hiernamaals en van die koms van sy koninkryk. Maar hierdie profesie gaan tot niet, selfs die van Christus op die oomblik wanneer hulle vervul word.

'n Profesie wat vervul is, het nie meer krag nie, want hy is reeds bewaarheid.
Paulus skryf dieselfde van kennis. Christus alleen het die volmaakte kennis.
Met die wederkoms van ons Here Jesus Christus word alle kennis en ook alle soeke na kennis afgerond; daar is in die hemel nie meer 'n wetenskap nodig om die skepping en God se heerlikheid te ondersoek nie. want dan het ons die volmaakte betree.

Maar die volmaakte liefde van God Drie-Enig is dan nog daar. So word die liefde in Christus se lewe en dood verkondig. Mens sou selfs kon uitwei oor sy liefde vir sy naaste!

Dan kom die toepassing. Waar staan ons liefde? Het ons ware liefde?
Broeder en suster, waar staan jy?

Is jy een van die mense wat sê dat jy nou maar is soos wat jy is: jy raak maklik seergemaak en kwaad vir ander?
God het dit beslis teen jou, want sy Woord sê jy kan leer om beter te wees, en as jy dit nie kan aanleer nie, is jy nie in jou geloof opvoedbaar nie.
Waarom is daar soveel verbittering (dikwels toegesmeer!) teen ander mense as ons daarop aanspraak maak dat ons hierdie liefde van God het.

Hierdie liefde van God, geliefdes, is aan ons gegee. Hierin moet ons ons skool, want dit is die uitnemendste van alle gawes.
Die liefde moet dien.

Die liefde moet onbeperk opoffer en vergewe.

Die liefde moet aangeleer en geoefen word.

Die ware liefde kom uit 'n rein hart

'n goeie gewete

'n ongeveinsde geloof.

Daarin lê alle genade en alle oordeel opgesluit vir u.

Werk met wat God u gegee het!

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 95:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 Januarie 2002.