Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: 146:8

Gebed

Skrifberyming 10:1, 5, 6

Skriflesing: Lees verskeie gepaste gedeeltes uit 1 Korintiërs 15.
Teks: 1 Korintiërs 15: 55-58; Kategismus Sondag 17. 

Daar is dikwels ’n groot spanning tussen die gawes wat ons ontvang het in Christus, en ons daaglikse lewe. Ons het feitlik daagliks ’n geweldige worsteling met die dood aan die gang.
Ons gee aandag aan die volgende sake:

1. Die mens se eie magteloosheid teen die dood
2. Magteloos, maar verlos

1. Die mens se eie magteloosheid teen die dood
Dit is nie sonder rede dat ons aardlinge so worstel met die dood nie. Die dood is werklik ’n magtige vyand. Die dood is die koning van verskrikking, en daarom is dit in staat om vrees en angs by ons op te wek.
Daar is ook geen skepsel wat die dood kan oorwin nie. Nie in die hemel nie, en ook nie op die aarde nie. Daarom kom die Almagtige God self as ’n mens aarde toe en Hy oorwin die dood.
Dit is waarvan ons lees in 1 Korintiërs 15 – dinge wat so skerp in kontras staan met wat ons van die dood ken. Dis asof die Here uitroep:
2. Magteloos, maar verlos
Die mense het verbysterd gestaan toe Lasarus uit sy graf uitgekom het, en toe die jongeling van Naïn opgewek is uit die dood. Maar die mag van die hel het verstyf toe Jesus, die Onoorwinlike, uit die dood opgestaan het, en daarmee ook ons opstanding verseker het.

Dit is waarom daar in 1 Korintiërs 15 vir die dood gevra word: Waar is jou angel nou?
Daarom is vers 57 so belangrik:
Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.
Kom ek stel dit baie eenvoudig:
Maar nou moet u onthou dat opstanding tot die ewige lewe en geregtigheid voor God bymekaar behoort.
Die laaste verse van Romeine 4 en die eerste paar verse van Romeine 5 vertel hoe dit gebeur dat ons (uitverkorenes/ware gelowiges) deur Jesus geregverdig word.
Hierdie oorwinning van Jesus oor die dood beweeg ons tot ’n nuwe lewe. Die feit is dat ons daarin die seël van ons regverdigheid het.
Dit is nie buite ons bereik om teen die sonde te stry nie, want Christus onderhou ons hierin.
Dink altyd aan die toekomsmoontlikheid wat hierdie doodsoorwinning van Jesus vir ons almal inhou.
Intussen leef ons met die wete dat die siekte ons liggaam kan afbreek, en moontlik kan laat sterf, maar werklik doodgaan kan ons nooit, omdat ons lewe in Jesus Christus tot in ewigheid.

Kom ons lees Kategismus Sondag 17 saam.
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm: 143:1, 9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Oktober 2003 (aand)