Sing vooraf: Psalm 27:5 (p. 127)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 71:10, 14 (p. 355)
Gebed
Psalm 86:1 (p. 431)

Skriflesing:      1 Korintiërs 15
Teks:               1 Korintiërs 15:3, 4; Kategismus Sondag 16

Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte; (1 Korintiërs 15:3-4 AFR53)

. . . dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is . . .

Dood is vir ons altyd ’n verlies.
Maar is dit werklik so dat die dood – en hier die dood van die Here Jesus Christus – ’n verlies was?

Voor die kruis van die Here Jesus staan daar ’n hoofman oor honderd. Hy lewer ’n absoluut merkwaardige belydenis wanneer Jesus sterf. Lukas 23:47, 48:

En toe die hoofman oor honderd sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê: Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. (Lukas 23:47-48 AFR53)

Hierdie hoofman kan meteens die Raadsplan van God sien in wat daar voor sy oë gebeur.
Meteens tree hierdie soldaat op soos ’n bekeerde. Miskien is hy ook in hierdie tyd bekeer – wie sal weet?
Dan tref die vreeslike geweld van ons sondes ons!
Die straf wat ons kry vir ons ongehoorsaamheid is die doodstraf.
Dit is dan tog voor die hand liggend dat God se Seun die enigste Een is wat versoening kan doen – of wat die straf op die sonde kan verduur, sodat daar by God ’n voldaan (daar is voldoen aan = kwitansie) is vir die sonde wat teen sy Heiligheid begaan is.
Ons is almal verstom wanneer iemand sterf, en beskou dit as ’n verlies. Maar dit is tog duidelik dat met Christus se dood die ontsetting erger was.
Die bewyse dat God Christus se versoening van die sondes aanvaar, is onmiddellik daar.
Die dood van die Here Jesus Christus is ook terselfdertyd ’n appèl op ons gewetes.
Dit is juis omdat hulle hulle plig versuim het dat die mense buite die Jodedom die Here Jesus Christus in hierdie oomblikke in sy regverdigheid bely.
Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie! (Lukas 23:34)

Die vrug van die Here Jesus Christus se dood is dus baie duursaam.
Daarom moet die besef van ons verlossing ’n vuur in ons binneste aansteek.
Dit is merkwaardig hoeveel die Bybel maak van die Here Jesus Christus se begrafnis. Dit word in die Evangelies beskryf, maar ook weer hier in die Korintiërbrief:

. . . en dat Hy begrawe is . . . (1 Korintiërs 15:4)

Volgens die Skrifte – so word dit gestel.

Natuurlik, want in Jesaja 53:9 staan daar geskryf:

En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. (Jesaja 53:9 AFR53)
Die Jode wou die Here Jesus Christus net haastig van die kruis af kry sodat Hy nie op die Sabbat onbegrawe was nie – maar hulle pogings is weer verydel.
Die Here Jesus se begrafnis onderstreep die diepte van sy vernedering.
Kyk na die geweldige teëstelling wat in hierdie gebeurtenis is!
Vir sy uitverkorenes het Hy heeltemal in die dood ingegaan!
Daar moes absolute sekerheid in die hemel en in die hel wees dat die Here Jesus Christus dood is.
Toe die Here Jesus Christus gesterf het deur self sy lewe af te lê, het die satan besef dat hy geen mag oor die Here Jesus Christus het nie.
Waarom moet ons dan nog sterf as die Here Jesus Christus se dood soveel beteken?
Die dood van die Here Jesus Christus maak dit nou moontlik dat ons by die dood kan verbykyk. Ons kan nou die vaste sekerheid hê dat ons lewe in sy dood gewaarborg word.

Dit is die betekenis van die Nagmaal en die doop.
Die appèl op ons is dat ons moet pasop as ons nie leef volgens hierdie belofte nie! Ons moet waak, want as ons lewe die teendeel bewys, gaan ons lag in smart verander! Dan gaan ons ons dood sonder Christus tegemoet.

Hoe moet ons dan leef?
Kom ons kyk wat staan hieroor in ons belydenis geskryf (Kategismus Sondag 16):

Vraag 40: Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Hom tot in die dood toe verneder het?
Antwoord: Weens die geregtigheid en waarheid van God (a) kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie (b).
(a) Gen 2:17. (b) Rom 8:3, 4; Heb 2:14, 15.

Vraag 41: Waarom is Hy begrawe?
Antwoord: Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het (a).
(a) Hand 13:29; Matt 27:59, 60; Luk 23:53; Joh 19:38.

Vraag 42: As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe?
Antwoord: Ons dood is nie ’n betaling vir ons sondes nie (a), maar slegs ’n afsterwe van die sondes en ’n deurgang tot die ewige lewe (b).
(a) Mark 8:37; Ps 49:8. (b) Fil 1:23; Joh 5:24; Rom 7:24.

Vraag 43: Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?
Antwoord: Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe (a). Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, (b) maar kan ons onsself as ’n dankoffer aan Hom toewy (c).
(a) Rom 6:6. (b) Rom 6:6, 12. (c) Rom 12:1.

Vraag 44: Waarom volg daar: en neergedaal het na die hel?
Antwoord: Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het (a). Hierdie verlossing het Hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking (b) wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely.het.
(a) Jes 53:5. (b) Ps 18:5, 6; 116:3; Matt 26:38; 27:46 Heb 5:7

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 116:4, 7 (p. 569)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 April 2006 (aand)