Sing vooraf: Psalm 78:12

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 71:1, 2
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing met Psalm 40:4.
Wet
Psalm 40:4

Gebed
Amen.

Psalm 27:1

Skriflesing:     1 Korintiërs 1
Teks:               1 Korintiërs 1:23a & 24b

…maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ’n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke; maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van God en die wysheid van God. (1 Korintiërs 1:23-24 AFR53)

Die Here Jesus Christus het nie na ons waardigheid en status gekyk toe Hy vir ons gesterf het nie. Hy het gekom vir almal wat opreg is, maak nie saak in watter stand hy geklassifiseer word nie, en ook nie hoe ryk of arm hy is nie.

In vers 18 sê Paulus dat die kruis dwaasheid is vir dié wat verlore gaan.
Onmiddellik voel u aan dat Paulus hier met ’n konflik werk.
Dit is waaroor dit dan ook in hierdie gedeelte gaan. Sekere mense is baie slim en hulle redeneer met groot helderheid oor alles. Dit is ook hoe dit gebeur dat die kruisverdienste van Jesus Christus onder bespreking en beoordeling van die mense kom.
Hierdie probleem van die verskillende vertolkings oor die wysheid ontstaan omdat die mense nie maklik God se raadsplan kan lees en vertolk nie.
So gebeur dit dat die verstandige wêreld nooit verstandig is nie, maar dwaas.
Daarteenoor staan ons met die ware wysheid. Wat maak ons so slim?
By hierdie maaltyd herinner Hy ons aan sy versoeningswerk, en word ons insig en begrip vir die saak weereens versterk en bevestig.
God stuur vir ons verlossing ’n Messias wat gekruisig moet word.
Die sakrament van die heilige Nagmaal en die Bybel verkondig aan u dat Christus wat gekruisig is, u heil en verlossing is. Die Heilige Gees bevestig dit ook aan u met hierdie twee middele.
…maar ons verkondig Christus wat gekruisig is…

Christus die krag van God en die wysheid van God!

Amen.

Gebed
Psalm 119:20
Formulier
Psalm 23

Af tafel toe:
Tydens Nagmaal: Psalm 116
                          Psalm 118

Slotgebed
Slotpsalm 107:1, 2, 4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 November 2006 (Nagmaal)