Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  25:1, 2.

Gebed.

Psalm  119:7, 39.

Skriflesing: 1 Korintiërs 2.
Teks: 1 Korintiërs 2:
5:.. sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.
9: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat Hom liefhet.

Ons wil op 'n baie besondere manier met die Here gemeenskap hê, maar daar is deesdae soveel verskil oor wat ons moet glo en hoe die Here aanbid moet word! Dit veroorsaak dat baie gelowiges diep verward raak oor die saak van omgang met God.  Die Here maak in die gedeelte ‘n uiters belangrike uitspraak: Geloof bestaan nie in die wysheid van mense nie, maar in die krag van God.

Kom ons gee aandag aan die volgende twee sake:
1. God openbaar die misterie van sy teenwoordigheid by ons.
2. Die Heilige Gees bewerk die ware geloof!

1. God openbaar die misterie van sy teenwoordigheid by ons.

Die feit is dat die ware gelowige die gemeenskap met die Here belewe, terwyl die ongelowige of die valse gelowige dit nie ervaar nie – maar tog dikwels aanspraak maak op kennis van wat die inhoud van geloof is en Wie God is, en hoe Hy Verlosser is!

Die basis van ons geloof en aanbidding berus dus nie op menslike vindings en menslike behoeftes nie, maar dit kom deur/uit die krag van God wat dit in ons bewerk.

Daarom moet ons uit die Bybel besin oor wat geloof is en hoe omgang tussen ons en die Here gebeur.  Dan kan ons weet watter lewenswaardes reg is en die Here aanbid soos Hy dit vereis.
Kom ons kyk hoe die Here Hom aan ons openbaar.
Dis waaroor dit in hierdie hele gedeelte gaan:
Die Here laat ons nie in ‘n toestand van onsekerheid en onwetendheid nie. Hy openbaar Hom aan ons. As ons net vinnig kyk na al die verskillende dinge wat die Here van Homself in Jesus Christus openbaar deur die apostel Paulus se briewe, kry ons die volgende:
Die een saak wat die hart van al hierdie dinge saamvat   dus: die hart van die evangelie   is die kruisiging van Jesus Christus.
Dit wat Paulus gepreek het, is dat die Here Jesus God is wat groot liefdeswerke ter wille van die gelowiges verrig: Hy het al die beslissende handelinge tot ons verlossing aan die kruis verrig, maar Hy voltooi dit die dag met sy wederkoms.

Hy is die ewigregerende Koning Jesus Christus. Waarom? Omdat in die lyde en sterwe van die Here Jesus die unieke aard van die Goddelike genadebewind op oorvloedige wyse 'n sigbare werklikheid is.
Hy gaan deur al hierdie verskriklikhede om sy uitverkorenes vir ewig daarvan vry te maak. En Hy gaan doen dit nie iewers in die geheim of in die wêreld van die onsienlike nie. Hy doen dit op ons aarde en voor ons oë.

2. Die Heilige Gees bewerk die ware geloof!

Die dominee is maar skraal in hierdie sake, soos dit in vers 3 en 4 staan:
Wanneer ons met 'n saak van hierdie soort in die Bybel werk, moet ons altyd gaan kyk na wat die Bybel op ander plekke oor oor hierdie saak sê.
Die Here self gryp ons met krag, en dit doen Hy deur die werk wat die Heilige Gees doen. Die Here laat eenvoudige woorde wat gepraat word deur die prediker inval in die diepte van ons siel, waar bekering gebore word, sodat ons uit ons sondes kan opstaan in 'n nuwe lewe.

Vers 5, ons teksvers, is dus 'n slotsom waartoe die Here ons lei.
Vers 6 het 'n baie belangrike sleutelwoord in wat ons ongelukkig nie in Afrikaans kan vertaal nie.
As u al hierdie dinge bymekaar sit, dan kom ons agter dat die woord wat hier in 1 Korintiërs 2: 6 gebruik word, beteken dat dit mense is wat vir die Here geskik is vir sy koninkryk. Natuurlik word hierdie mense deur Jesus Christus geskik gemaak. Maar dis ook presies waaroor hierdie preek gaan.

In die geloofswêreld gebeur daar baie dinge tydens eredienste en die bediening van die sakramente met ware gelowiges wat 'n buitestaander nie sien of voel nie  -  dinge wat die Here net aan die gelowiges openbaar.

As hier 'n totaal ongelowige staan en hy sou byvoorbeeld kyk hoe ons nagmaal vier, wat sien en dink hy?
Of as 'n baba gedoop word: Wat verstaan ‘n volkome heiden van die teken van die verlossingsverbond en van 'n mens se verantwoordelikheid om onder die leiding van die Heilige Gees die gedoopte kind vir God groot te maak?

U wat gelowiges is, beleef baie meer as dit. Omdat die Here meer as dit aan u openbaar.
Dan staan die woorde van 1 Korintiërs 2: 9 voor u oë en u verstaan wat die Here daar bedoel as Hy sê:
Wat God berei het vir die wat Hom liefhet!
Broeders en susters, as ons in die volgende aantal weke die geboorte van ons Here Jesus herdenk, onthou dan die troos wat die Here hier leer in 1 Korintiërs 2: 5:
Geliefdes, wees diep dankbaar en weet dat die Here u liefhet.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 33: 1, 2, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 1 Desember 2002.