Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  150:1.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  38:1, 17.

Gebed.

Psalm  148:1

Skriflesing:  1 Korintiërs 2
Teks:  1 Korintiërs 2: 14
   
Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Hierdie omvattende beskrywing dat dit wat in die hiernamaals vir ons wag, nie deur een mens gesien, gehoor of beleef is nie, teken die heerlikheid van die hemel. Terselfdertyd beskryf dit ook die grootheid en die wysheid van God wat in Christus geopenbaar is.

Die Heilige Gees lei ons die toekoms in. Hy lei ons inderdaad tot ons in die hiernamaals in 'n nuwe lewe ingaan.
Paulus se woorde "soos geskrywe is" toon aan dat hierdie aanhaling van hom 'n sameflansing van verskillende aanhalings uit die Ou Testament is.
Slegs die wat God liefhet, sal hierdie heerlikheid beleef. Dit is dus uiters geselekteerd. Hierin word die gevolge wat die uitverkiesing tydens ons aardse lewe op ons het, duidelik gemaak.

Hoe weet ons dit? God het aan ons dinge geopenbaar wat vir ander totaal onmoontlik is om te sien. Dit is dan ook die punt waaroor dit in hierdie Bybelgedeelte gaan:
'n Voorbeeld van so 'n saak kry ons waar die Here Jesus met sy dissipels in gesprek was oor Wie Hy is.
Hoe gebeur dit met ons? Die openbaring van God gebeur deur die werk van die Heilige Gees. God het die Heilige Gees uitgestuur en Hy werk in die Kerk van die Here (Johannes 16: 13).
U moet net daarop let dat die Heilige Gees besig is om die mensdom in twee groepe te verdeel.
Wat is die inhoud van dit wat die Heilige Gees openbaar? Jesus Christus.
Wat is die effek van hierdie inwerking van die Heilige Gees op ons?
Let mooi op wat dit beteken. Ons (= die wat God liefhet) word verander in die sin dat ons geestelike insigte bykry en daarin verdiep.
Ons kan dalk twyfel of mens werklik die verlossingsraad van die Here met ons sal kan verstaan. Paulus gebruik 'n voorbeeld om twee dinge te verduidelik:
Maar dan gaan die Bybel verder: Hoe ken ons die Here, want uit Paulus se voorbeeld is dit duidelik dat net die Here alleen kan weet wat in sy raadsplan gebeur?
Paulus maak 'n teenstelling tussen dit wat wêrelds is en dit wat Goddelik is. Die hele mensdom gaan op in een van hierdie twee groepe. Die een groep het die Heilige Gees ontvang, terwyl die ander groep in die wêreld met sy waardes vasgevang bly.
Al is  die Here Jesus Christus nie meer sigbaar by ons nie, vestig sy koms na ons aarde toe  ons aandag op die feit dat ons verlossing so werklik is soos wat sy geboorte ‘n feitlike werklikheid is. 
Die almag van God is sigbaar openbaar om die onsigbare krag en liefde van God duidelik  te laat skyn.
Die doel van ons lewe kom hiermee in perspektief.
Die Heilige Gees lei ons in hierdie toekoms in. Daarom is dit so noodsaaklik dat ons geestelik moet groei, sodat ons die Heilige Gees kan verstaan as Hy ons lei.
Het die viering van die Here se menswording iets aan u gedoen of nie?  Was dit maar net 'n gebeurtenis,  of het dit regtig diep geestelike betekenis vir u?
In die woorde van die Bybel:
Die antwoord in ons binneste sal vir onsself sê hoe naby en persoonlik ons omgang met die Here is.
Eers as ons dit verstaan, kom ons in 'n posisie waar ons nie meer deur aardse en wêreldse gebeure bedreig word nie.
Kom ons strek ons uit na hierdie nuwe wêreld: Dit waarna die Bybel hier verwys:
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  147:4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  28 Desember 2003 (oggend).