Sing vooraf: Psalm 31:15;  Psalm 67:1, 3; Psalm 68:9; .

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  118:12,  13.
Geloofsbelydenis  Apostolicum
Wet
Skrifberyming 19-1:1
Gebed.
Skrifberyming 12-3:1, 2.

Skriflesing: 1 Korintiërs 2
Teks:           1 Korintiërs 2: 5, 9  

sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. (1 Korintiërs 2:5 AFR53)

maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. (1 Korintiërs 2:9 AFR53)

Met die gebruik van die Nagmaal het ons op 'n baie besondere manier gemeenskap met die Here.
Ons let op die volgende drie sake:

1. Getuienis deur die prediking
2. Wat gebeur met die gelowige onder die prediking
3. Hoe pas hierdie dinge by die Nagmaal

1. Getuienis deur die prediking

Die hoofgedagte van die vers is dat Paulus die getuienis van God kom verkondig het. Baie mense onderskat soms die krag wat daarin sit dat jy kerk toe gaan en gaan luister na 'n preek.
Die een saak wat die hart van al hierdie dinge saamvat  -  dus: die hart van die evangelie  -  is die kruisiging van Jesus Christus.  Dit is wat al die eeue deur gepreek is. Lees maar net hoe die Hebreërbrief begin:
Waarom?
Die Gees van God is 'n almagtige werkende Krag wat in die gelowiges werk.
2. Wat gebeur met die gelowige onder die prediking

Die apostel Paulus het gepreek dat die Here Jesus God is wat groot liefdeswerke oor die gelowiges verrig.
Die een wat preek (in ons geval die dominee) is nie die een wat die verandering in die harte bewerk nie.
Die Here self gryp ons met krag, en dit doen Hy deur die werk wat die Heilige Gees doen. Die Here laat sy openbaring inval in die diepte van ons siel, waar bekering gebore word, sodat ons uit ons sondes kan opstaan in 'n nuwe lewe.

Vers 5, ons teksvers, is dus 'n slotsom waartoe die Here ons lei. Ons geloof bestaan nie in mense nie, maar in die krag van God.
3. Hoe pas hierdie dinge by die Nagmaal

In vers 6 staan daar "Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes."  Die nuwe vertaling maak daarvan: "Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die die wat daarvoor ryp is,.."

Die woord wat die Here gebruik, beteken normaalweg "die wat vir die einde geskik is" met verwysing na die wederkoms.
By die Nagmaal gebeur daar groot dinge wat nie gesien word nie, en wat 'n buitestaander ook nie sien of voel nie. Die Here openbaar dit net aan die gelowiges.
Broeders en susters, ons vier Nagmaal en kry weereens bevestiging van die troos wat die Here hier leer in 1 Korintiërs 2:5: Ons  geloof bestaan  nie in die wysheid van mense nie, maar in die krag van God.
Amen.

Gebed
Psalm  9:1, 7, 10.
Formulier.
Skrifberyming 1-1:1, 3.

Af tafel toe:

Tydens Nagmaal: Psalm 116 en Psalm 118

Slotpsalm  128:1, 4.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  Nagmaal 27 Februarie 2005

Naskrif:
Wanneer ons met hierdie soort saak werk, moet ons altyd gaan kyk na wat die Bybel op ander plekke hieroor sê. In 1 Kor. 2: 4 staan bv. net dat die prediking na ons toe kom in die betoning van Gees en krag. Nou is daar Skrifverklaarders wat beweer dat dit beteken dat Paulus soveel geestelike krag gehad het dat die Bybel hier van hom praat. Die nuwe vertaling vertaal dit heeltemal teenoorgesteld van hierdie standpunt, want dit praat van "die kragtige werking van die Gees."