Sing vooraf: Skrifberyming 7-1:1, 3 (31:1, 3)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 9:1, 7
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bevestig ons ons voorneme om die Here opreg te dien met Psalm 2:6
Wet
Psalm 2:6
Gebed
Doop: Jaco en Yvonne Louw se seuntjie
Psalm 128:4
Psalm 139:12

Skriflesing:     1 Korintiërs 3
Teks:               1 Korintiërs 3:13

. . . elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. (1 Korintiërs 3:13 AFR53)

God gaan ons lewens met vuur toets. God toets met vuur. Sy oordeel is dus ’n geweldige toets, en enige ding wat die toets van vuur wil weerstaan, moet iets van goeie kwaliteit wees. Hoe dikwels vertoon ons lewens die beeld dat ons die Heilige Gees glad nie ken nie? So ’n lewe stuur direk op hierdie vernietigende toorn van God af.

Kom ons kyk na ons gemeente van die volgende kante af:
1. Geestelike en vleeslike lidmate
2. Hulle huis word getoets
3. Ons is die tempel van God

1. Geestelike en vleeslike lidmate

Paulus was geweldig ontsteld oor die gemeente in Korinte, want die gelowiges daar het nie reg gelewe nie. Hy onderskei twee soorte lidmate in die gemeente:
Geestelike lidmate is die ware bekeerdes.
Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. (1 Korintiërs 2:15 AFR53)

Geestelike mense beoordeel wel alle dinge, maar self word hulle deur niemand beoordeel nie. (1 Korintiërs 2:15 NAV)
Ongelukkig was daar nie baie van hierdie lidmate in die gemeente van Korinte nie. Die meeste daar was mense van die vlees – mense wat hulle deur allerhande aardse dinge laat beheers het, en dan hulle lewens daarvolgens ingerig het.

Kyk net vir ’n oomblik na die agtergrond van hierdie preek van Paulus.
Ongelukkig is dit so dat baie van hierdie mense nie die geloofspas kon volhou nie, en hulle het toe mettertyd die leiding van die Heilige Gees in hulle lewens prysgegee.
Paulus het baie moeite met hierdie mense gedoen, en nadat hy daar weg is, het ander predikante hulle ook bearbei.
2. Hulle huis word getoets

Paulus preek nou verder met ’n beeld waarin hy aantoon dat daar iets in jou lewe is wat jy nie in jou hand het nie, maar dat dit ook so is dat die Here jou met verantwoordelikhede belaai, en dat baie afhang van wat jy daarvan maak.
Die groei wat tot stand kom in elke mens en in die gemeente is God se werk, maar God koppel dit aan ons verantwoordelikheid.
Dit is presies waarom daar in vers 8 geskryf is dat hy wat plant en hy wat natmaak een is, maar dat elkeen sy eie loon ontvang volgens sy eie arbeid!

Daarna preek Paulus verder met ’n nuwe beeld.
Hiermee waarsku die apostel dat daar nie ’n vreemde leer onder hulle mag posvat nie.
Hierdie verantwoordelikheid dat ons ons geloof moet opbou, en dat ons ook ’n geestelike lewe moet bou, gaan nie sommer net so verby nie. Nee!
Kyk na die gevaar. Mens kan die wysheid van die wêreld so bewonder dat jy verkeerd bou en werk aan jou lewe – en aan ander rondom jou se lewens – dat jy die komende toets van God miskyk en mislewe!
En let asseblief op: Die suiweringsproses gaan nie hier oor die mense wat die bekeringswerk gedoen het nie.
Jesus preek deur sy diensknegte. Hy werk deur hulle. Hy lei sy uitverkorenes deur die Heilige Gees. Maar luister ons daarna, en wat gaan doen en besluit ons wanneer ons die evangelie gehoor en aanvaar het?

3.Ons is die tempel van God

Ons is gedoop met die Heilige Gees en met vuur! Onthou u dit elke dag? Dink maar aan Johannes die Doper se woorde:

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. (Matteus 3:11 AFR53)

. . . antwoord Johannes almal en sê: Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie – Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. (Lukas 3:16 AFR53)

Die doop met die Heilige Gees het as inhoud dat ons met vuur ook gedoop is.
Kyk na die Christusprediking in hierdie gedeelte:
Dit is waarna vers 15 verwys: As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar deur die vuur heen.
Dadelik is die aanspraak op ons eie verantwoordelikheid daar!

Vers 16: Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en julle is heilig.

Kyk mooi hoe las die gedeelte in by die punt waar Paulus begin het:
Dit is waarom die gemeente van Korinte moet hoor dat die toorn van God oor hulle is – hulle wou nie so leef nie.
Ons ken mos ons eie lewens. Daarom weet ons dat daar geleenthede is wanneer ons die Heilige Gees letterlik van ons af wegsmoor, omdat Hy ons lastig val wanneer ons verkeerde dinge wil doen.

Ons behoort ’n geestelike – met ander woorde ’n eerlike – aanslag te hê op die volgende dinge (om net enkele dinge te noem):
Alles tot eer van God!

Dit is vir elkeen van ons wat Paulus skryf: Jou werke sal deur die vuur van die dag van die Here aan die lig gebring word. Maar dieselfde ding staan op meer plekke in die Bybel:

Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: (Matteus 13:40 AFR53)

Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood. (Openbaring 21:8 AFR53)

Ons kom almal voor die regbank van God.
Let op die genade:
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:1, 11

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 November 2005 (oggend)