Sing vooraf: Skrifberyming 2-4:2 (33); Skrifberyming 8-1:1, 2 (13); [Psalm 25:7; Psalm 81:12; Psalm 105:5.]

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 11, 17
Gebed.
Psalm  71:9

Skriflesing:  1 Korintiërs  6
Teks:  Kategismus Sondag 26; 1 Korintiërs 6:1  -  11

…maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. (1 Korintiërs 6:11 AFR53)

Die Here praat hier met mense wat eers ongelowiges was, maar wat toe tot bekering gekom het, en wat toe gedoop is.  Nou is hulle lidmate van die gemeente wat in Korinte is.  Die teksvers verwys spesifiek na die doop en wat die doop beteken: Die dopelinge het met hulle doop die bevestiging gekry van twee dinge:
Die sakramente van die Doop en die Nagmaal is so belangrik dat ons altyd weer moet ondersoek wat die Here daarmee openbaar. Ons gee aandag aan drie sake:

1. Die geskiedenis van die sakramente
2. Die Doop en wat daarmee saamgaan
3. Die opdrag van die Sakramente

1. Die geskiedenis van die sakramente

Sakramente is net bedoel vir gelowiges.
Die Here het deur die gang van die tyd twee sakramente ingestel:
Altwee die sakramente is aanvanklik in die Ou Testament ingestel.  Ook in ‘n bepaalde volgorde:
Onder die ou verbond kry ons dus hierdie beginsel dat iemand eers in die uitverkore volk ingelyf moes wees, voordat hy die Pasga kon gebruik.
Die Jode het hulle kinders op ‘n baie vroeë ouderdom laat geloofsbelydenis aflê.
Ons mag nie hieruit die afleiding maak dat die pasga minder belangrik was as die besnydenis nie, omdat die besnydenis op die agste dag al bedien was en die pasga eers op 12-jarige ouderdom nie.
Hoeveel van ons sou vandag hier gewees het as ons hierdie wet nog so streng toegepas het, soos wat die Here dit in die ou verbond geeis het? 
2. Die Doop en wat daarmee saamgaan

Daar is in die Bybel ‘n groot ooreenkoms tussen die betekenis van die salwing in die Ou Testament en die Nuwe Testament, en die heilige doop.
Net so is dit met die doop.  Dis ‘n goddelike roeping, maar ook ‘n bevel.
Om gedoop te wees in Christus, beteken dat jy nou ‘n Christen is.
Jesus Christus het Hom laat doop.
U moet tog net onthou hoe daardie utisending plaasgevind het!  Dit was ‘n geweldige oomblik!
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees;  en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Volgens Mattheüs was dit die laaste woorde wat Jesus aan hulle gesê het voordat Hy in die hemel opgeneem is.

3. Die opdrag van die Sakramente

Die koninkryk van God is heilig.
Ons moet net nie die fout maak om die laaste deel van die doopopdrag te vergeet nie!

En leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het!

Iemand buite die verbond moet eers onderrig word.  Maar ook ons kinders wat binne die verbond is, moet in hierdie leer onderrig word.
Dis nie genoeg as ons kinders in die katkisasie onderrig word nie.
Dit bring ons by die skadukant van die doop.
Ons self verstaan nie meer presies wat majesteit beteken nie  -  God se majesteit! Geliefde ouers, God gaan ons hieroor eendag in die gerig bring.

En nou aan u, kinders van die Here:
Geliefdes, wat vir ons kinders geld, geld nog meer vir ons!  Laat ons dan so lewe, stry teen die kwaad, dat ons doop nie in die oordeel teen ons getuig nie.

Kom ons lees saam wat ons belydenis oor die dinge getuig (Kategismus Sondag 26):

Vraag 69:  Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?
Antwoord:  So:  Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a).  Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.

(a)Matt 28:19.  (b) Matt 28:19;  Mark 16:16;  Hand 2:38;  Joh 1:33;  Matt 3:11;  Rom 6:3, 4.  (c) 1 Pet 3:21;  Mark 1:4;  Luk 3:3.

Vraag 70:  Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?
Antwoord:  Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a).  Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).

(a)Heb 12:24;  1 Pet 1:2;  Op 1:5;  7:14;  Sag 13:1;  Eseg 36:25.  (b) Joh 1:33;  3:5;  1 Kor 6:11;  12:13;  Rom 6:4;  Kol 2:12.

Vraag 71:  Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?
Antwoord:  Met die instelling van die doop wat soos volg lui:  "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees..." (Matt 28:19);  en:  "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word;  maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word" (Mark 16:16).  Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5;  Hand 22:16).

Amen
.

Slotgebed.
Slotpsalm  103:9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Januarie 2005 (aand)