Sing vooraf: Psalm 18:19

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:1, 9

Gebed
Amen.

Psalm 119:34

Skriflesing:     1 Korintiërs 7
Teks:               1 Korintiërs 7:24; Kategismus Sondag 49

Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God. (1 Korintiërs 7:24 AFR1953)

Let op hoe ons belydenis die Onse Vader verklaar: Sondag 47 leer dat ons moet bid om God te ken. Sondag 48 leer verder dat ons ons aan God moet onderwerp. Sondag 49 leer dat ons aan God gehoorsaam moet wees.

Die drie bedes is onlosmaakbaar aan mekaar verbind deur die middelste een van die drie. Die rede is voor die hand liggend: In die Here Jesus Christus word die Vader geken en deur die Here Jesus Christus word die Heilige Gees gestuur om ons gehoorsaam te maak aan die wil van die Here.

’n Mens is nie vanself geneig om aan die Here gehoorsaam te wees nie. Anders gesê: Ons is baie keer opstandig teen die wil van die Here. Ons probeer soms selfs doelbewus om die wil van die Here te dwarsboom met sondes wat ons doen.

Dit is waarom die Here dit baie duidelik maak dat Hy nie vir almal ’n Verlosser is nie – Hy is dit vir die wat aan Hom gehoorsaam is. Met ander woorde: Hy is dit vir die wat hulle aan sy wil onderwerp. Dink maar aan die volgende uitspraak:

en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ’n bewerker van ewige saligheid geword (Hebreërs 5:9 AFR1953)

Ons dink gewoonlik maar net gemaklik oor sonde asof dit iets is wat nie so erg is nie en wat kom en gaan. Die Here voel anders. Hy beskou eiesinnigheid en sonde as dinge wat ons onbekwaam maak om Hom te dien.

Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie; daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen Hom gesondig. (Daniël 9:11 AFR1953)

Daarom is daar die gedeelte in die Onse Vader waar ons bid dat die Here sy wil moet laat geskied – wat inderdaad dan ook beteken dat die Here asseblief moet gee dat ons ons eie wil prysgee om aan sy wil gehoorsaam te word.

Die Bybel leer ons dat die Here se verlossing vir die mense is wat bereid is om hierdie soort van selfverloëning te doen.

Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. (Matteus 16:24 AFR1953)

Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, (Titus 2:11-12 AFR1953)

Dit is nie moontlik dat ons die Here kan dien as ons nie op ’n punt kom waar ons ons eie (verkeerde) wil terugskuif en dit vervang met die wil van die Here nie.

Die feit dat die Here Jesus ons leer om oor die saak so te bid soos Hy sê, is die bewys dat die Here ons sondige wil sal verander uit genade.
Dit is net die wil van God wat goed is. Geen mens se reëls en dinge wat ons beplan is volmaak reg en eerlik nie – want die sonde het ons klaar gebuig.

God se wil is egter anders. God is volmaak.
Iemand wat waarlik glo, en wat die Here ken, sal hierdie dinge verstaan.
Ons belydenis verstaan dit so dat enige vorm van teëpratery teen die Here aanverwant is aan ongeloof, wantroue, ongehoorsaamheid en selfs hoogmoed – ’n sonde wat eie aan die duiwel is. Hy is mos altyd besig om met die Here teë te praat!

In die Bybel openbaar die Here dat daar skepsele is wat inderdaad so volmaak gehoorsaam aan die Here is soos wat ons in die Onse Vader bid dat ons moet wees.
Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord! Loof die Here, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen! (Psalms 103:20-21 AFR1953)

Hierdie gebed is dus bedoel dat daar in ons elkeen ’n radikale verandering moet plaasvind.
U weet dat die Here Jesus almal wat Hom bely, juis verander en met die inspraak van die Heilige Gees bemagtig sodat ons aan God gehoorsaam kan wees. Ons moet ernstig streef daarna om altyd te vra wat die Here wil hê en om dit dan te gaan doen. Anders kan die Here ons dalk eendag dieselfde verwyt toevoeg as waarvan Hy die kerke in Galasië beskuldig het:

o, Onverstandige Galásiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? (Galasiërs 3:1 AFR1953)

Die verwyt beteken dat hulle deur die kruisverdienste alles kon doen wat God van hulle verwag het. Hulle het die kruisiging van die Here Jesus Christus ook baie goed verstaan. Maar tog het hulle met hulle ongehoorsaamheid hulle rug op Hom gedraai.

Kom ons lees saam wat in ons belydenis hieroor vervat is in Kategismus Sondag 49.

Vraag 124: Wat is die derde bede?
Antwoord: Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit is: Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee (a) om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees (b), sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer (c) soos die engele in die hemel (d).
(a) Matt 16:24; Tit 2:11, 12. (b) Luk 22:42; Ef 5:10; Rom 12:2. (c) 1 Kor 7:24. (d) Ps 103:20, 21.
Amen

Slotgebed
Slotpsalm 66:7

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 Maart 2007 (aand)