Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  27:2

Gebed.

Psalm  4:1.

Skriflesing: 1 Petrus 1. Lees ook Psalm 139.
Teks: Kategismus Sondag 44. 1 Petrus 1: 13:

Wees heilig, want Ek is heilig!

Ons kyk in hierdie preek na die verbod op begeertes. Tog is dit so dat daar dinge is wat ons moet begeer.
Ons verdeel die preek vandag onder die volgende hoofpunte:
1. Ons sondes en die alomteenwoordigheid van die Here.
2. By watter gebod begin ons moeilikhede?
3. Ons moet begeer om teen alle sondes te veg.

1. Ons sondes en die alomteenwoordigheid van die Here.

Die Here is ontsettend magtig en alomteenwoordig.

Daar is geen plek waar ons kan heengaan nie, of die Here is daar. In die hemel    en die Here is daar. In die doderyk   en die Here is daar. Elke dag wat ons op die aarde lewe, is die Here ook daar!
Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! (Psalm 139:8 AFR53)

En dan die ontstellende: Die Here deurgrond ons! Elke sonde wat selfs net in ons gedagtes mag ontstaan, daarvan weet die Here! Selfs as ons net wil gaan sit of opstaan, dan het die Here al voor die tyd daarvan geweet.

Hoe raak dit elkeen van ons? So: Ons moet lewe in die besef dat die Here by ons is.
Dit gebeur deur die Woord van die Here en deur wedergeboorte:

...want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly (v.23)

Om dit te kan doen moet ons altyd berou hê oor ons sondes, en moet ons ons oortredings voor die Here bely.
Dit gebeur op grond van die lyde van Jesus Christus.

Dit staan nogal geskryf in vers 18:

...omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus ...

Ons kan eers salig word as ons ons sondes besef.
2. By watter gebod begin ons moeilikhede?

Sondeberou en skuldbelydenis gebeur natuurlik nie so maklik nie, want ons ken ons sondes en ons ellendes mos uit God se wet, en as ons met die wet werk, sit ons met groot moeilikhede. Dink maar net aan wat die apostel Paulus daarvan skryf in Romeine 7: 7

Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.

Al die sondes begin dus wesenlik by die tiende gebod, want ons kan letterlik geen sonde doen voordat ons nie die begeerte daarvoor het nie.
Ons weet dat ons in Jesus Christus moet glo tot saligheid, want Hy het die wet vir ons volbring en daarmee saam die straf gedra vir ons onvermoë om die wet te kan onderhou.
Dan is die saak meteens nie meer so eenvoudig nie, want kyk hoe lyk ons lewens! Dit lyk nie altyd soos die lewens van mense wat deur die Heilige Gees bekwaam gemaak is nie. Dit is duidelik dat ons hele lewe nie altyd in diens van die Here is nie.

Ons bekommernis vergroot wanneer ons eerlik ons eie harte deursoek.
Die eerste vier gebooie handel oor ons verhouding met God. Kyk net wat maak ons daarmee. Ons kry skaam as ons eerlik is, want dit is so dat ons begeertes nie altyd na die regte kant toe staan nie.
3. Ons moet begeer om teen alle sondes te veg.

Ons moet werklik vyande van die sonde wees. Ons moet daarteen waak dat die sonde en ons smaak saamval, want as dit gebeur, dan gaan ons teen die heerlikheid van God oortree.
Kom ons pas die hele saak op onsself toe. Ons besef ons eie onbekwaamheid as ons eerlik na onsself kyk.
•    Maar die Here is nie sonder genade nie.
•    By die Here is die genade meer as oorvloedig, want dis die inhoud van die Christusevangelie.

Lees bv. 1 Johannes 1: 8

As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Ons het 'n klein beginsel van heiligheid   dis om die sonde te ken as ons dit sien. Ons het verder die Heilige Gees wat uitgestort is in die kerk, en wat ons ook lei.
Die Heilige Gees verseker ons dat God meer as genoeg genade vir ons het.
Dit bring ons by nog 'n probleem: as die genade van die Here dan vir ons genoeg is, waarom moet ons dan nog die wet preek en onderhou?
Dit is waarom die wet gepreek moet word.
Die wet leer ons wat alles in Christus te krye is.
Kom ons kyk wat leer ons Belydenis van hierdie dinge in Kategismus Sondag 44:
Vraag 113:  Wat eis die tiende gebod van ons?
Antwoord:  Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie.  Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê (a).
(a)Rom 7:7.

Vraag 114:  Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam?
Antwoord:  Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid (a), maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe (b).
(a)1 Joh 1:8;  Rom 7:14, 15;  Pred 7:20;  1 Kor 13:9.  (b) Rom 7:22;  Ps 1:2.

Vraag 115:  Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie?
Antwoord:  Ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken (a), en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek (b).  Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik (c).
(a)Rom 3:20;  1 Joh 1:9;  Ps 32:5.  (b) Matt 5:6;  Rom 7:24, 25.  (c) 1 Kor 9:24;  Fil 3:12-14.
Kom ons strek ons dan uit na dinge wat ons wel mag begeer   die heiligheid en aanbidding van God.
Laat ons ons beywer om goed en reg te lewe totdat ons hierdie aardse bestaan verwissel met die ewige en sondelose bestaan by God.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 9 -1:1, 11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 April (aand)