Sing vooraf: Psalm 143:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 138:2

Gebed
Amen.

Psalm 142:1

Skriflesing:     1 Petrus 2
Teks:               1 Petrus 2:2, 5; Kategismus Sondag 47

en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, (1 Petrus 2:2 AFR1953)

. . . en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ’n geestelike huis, ’n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. (1 Petrus 2:5 AFR1953)

. . . ’n heilige priesterdom . . .

Gebed is ook om vir kennis te bid – om te groei.
Wanneer ons bid, is ons die Christenpriesters van die Nuwe Testament.
Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word!

Set was die eerste mens van wie ons in die Bybel lees wat op ’n priesterlike styl aanbid het.
Later het die Here by Sinaï ’n hele stam afgesonder net vir hierdie taak.
Daarna het die Here Jesus gekom.
Ons word deur sy offer kinders van God wat nou meteens die voorreg het om die onmeetbaar almagtige God aan te spreek as: ons Vader!

Wanneer ons bid dat die Here se Naam geheilig moet word, bid ons sekerlik ook dat die Here ons moet leer om Hom te ken.
Ons kan die Here net ken as Hy Homself aan ons openbaar.
Die betrokke woorde staan geskrywe ten opsigte van heidene wat nog nooit God se Woord amptelik verkondig gehoor het nie. Selfs hulle sal geen verskoning hê nie – sê die Here.

Maar ons moet die dinge op onsself toepas:
Dit is egter nie net genoeg om God te ken nie, met ander woorde om net te weet dat God daar is nie.
Ongelowiges lewe ook soos ons. Die genade van die Here laat oor hulle ook reën soos oor ons.
Die dinge onderstreep die een groot rede waarom ons hierdie gebed bid.

Dit sal nie vir ons moontlik wees om God op ’n baie heilige manier te roem as ons Hom nie eers gebid het dat Hy dit moontlik maak dat ons Hom ken nie.
Laat U Naam geheilig word.
Die werk van die Heilige Gees, en kennis van God uit die Bybel, gaan natuurlik saam.
En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. (Esegiël 36:27 AFR1953)

Die Here sal voorsien dat ons lewe soos wat Hy dit graag wil hê (in sy insettinge wandel).
Nou kyk ons na die gebed in ons lewe van elke dag.
Dit is nie waar die Here Jesus Christus se werk ophou nie.
Dis ook hoe dit gebeur dat ons die krag kry om te volhard in die leer van die verlossing deur die Here Jesus Christus.
Lees Kategismus Sondag 47.

Vraag 122: Wat is die eerste bede?
Antwoord: Laat u Naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg ken (a) en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter (b). Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word (c).
(a) Joh 17:3; Jer 9:24; 31:33, 34; Matt 16:17; Jak 1:5; Ps 119:105. (b) Ps 119:137; Luk 1:46, 47, 68, 69; Rom 11:33. (c) Ps 71:8;115:1.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:9, 10

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 Februarie 2007 (aand)