Sing vooraf: Psalm 88:2; Psalm 132:5.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 66:2
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet vereer ons God met Psalm 86:8
Wet
Psalm 86:8

Gebed
Psalm 119:27
Skriflesing:     1 Petrus 4
Teks:               1 Petrus 4:7

En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid. (1 Petrus 4:7 AFR53)

Dit is veral wanneer ons in ’n krisis beland, wanneer ons ons koppe kan verloor en dinge verkeerd verstaan en verkeerd optree.
Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:

1. Nugterheid in die eindtyd
2. My nugterheid en my medegelowiges

1. Nugterheid in die eindtyd

Petrus het onthou dat die Here Jesus hulle geleer het om te waak teen swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe, want ’n mens kan so verdiep raak in sulke dinge dat jy jouself uit die wederkomsverwagting van die Here uitlewe, en dan oorval die wederkoms jou soos ’n dief in die nag.
Veral die opdrag van die Here om te bid is baie belangrik.
Waarom is dit vir die Here so belangrik dat ons moet bid?
Dit is wat Petrus in gedagte het as hy die gelowiges wat sy brief lees, daaraan herinner dat die einde van die tyd aangebreek het. Die absolute einde wanneer die tyd op die aarde gaan ophou om te bestaan, is naby.

Die ewigheidstoestand gaan begin, maar ons is nog nie daar nie.
Dit is te eenvoudig om net te sê dat ons sal glo.
Dit is waarom die Here vir ons laat weet dat ons nugter moet wees.
Ons moet veral aandag gee aan die dinge wat hiervandaan af saam met ons na die nuwe hemel en die nuwe aarde toe gaan.
Daarom is nugterheid so belangrik.

Alles gaan ten diepste oor die eer van die Here. Hierdie preek van Petrus gaan daaroor dat daar tye sal kom wanneer dit baie moeilik sal wees om die eer van die Here te dien:
Dit kan moeilik wees om te bly wag vir die wederkoms, want ons lewe in tye waarin dinge gebeur en allerhande verskuiwings plaasvind.
Daarom moet ons nugter wees, want nugterheid sal ons sover bring dat ons die ware God bly aanbid.
Dit bring ons vanself daarby dat ons die Here sal opsoek in aanbidding – deur die gebed.

2. My nugterheid en my medegelowiges

Een mens alleen kan nie glo en hemel toe gaan nie. Die Here het ons in groepsverband tot mekaar geplaas – in een gemeente.
Daarvoor is liefde nodig, want mense is soms baie onklaarkomstig met mekaar.
Dit is dus noodsaaklik dat een van die karaktertrekke van die gebede van die ware gelowiges sal wees dat die gelowiges wat in die eindtye lewe, mekaar vurig sal liefhê.
Die liefde en gebed is nie iets wat net in mense se harte bestaan nie. Dit moet prakties uitgelewe word, en dit moet in hierdie spanningsvolle tye fisies teenoor mekaar bewys word.
Dit plaas ’n geweldige verantwoordelikheid op ons, want in ons volharding en ons gebede en ons gasvryheid moet ons die eer van die Here uitstraal.

Die vraag is: Lewe ons werklik so naby aan die Here dat ons hierdie dinge kan doen?
Die Here het ook hierin voorsien. Vers 10 en 11 maak dit duidelik dat die Here genade aan ons bewys het en dat ons mekaar met hierdie genadegawes moet dien. Wanneer en waar het ons hierdie genadegawes ontvang?
Die genade van die Here is nog groter as dit, want deur die kruis is ons deur die Here Jesus herskep.
Kom ons gaan ’n oomblik saam terug na die kruis toe.
Wat doen die Here Jesus? Hy bly selfs in sulke oomblikke nugter en sien die dinge vir dit wat hulle werklik is – en Hy bid.
Dit is hoe mens nugter bly en bid.
Kom ons bid gereeld.
As ons dit nou onthou en ons lees weer hierdie gedeelte in die Bybel, beteken dit noodwendig dat ons nie met angs deur die laaste dae gaan nie.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 33:11

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 Oktober 2005 (oggend)