Sing vooraf: Psalm 48:5;

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36:2
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely die wil van God met Ps. 9:5, 12
Wet
Psalm 9:5, 12

Gebed
Psalm 46:6

Skriflesing:      1 Petrus 4; Genesis 3:15; Genesis 16:1-9
Teks:               1 Petrus 4:17

Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? (1 Petrus 4:17 AFR53)

Daar is baie mense wat dink dat dit heeltemal genoeg is vir jou saligheid as jou naam op ’n kerk se lidmateregister staan en as jy gereeld voor ete bid.
Dit is ’n uiters gevaarlike toestand, want sulke mense is waarskynlik nie gereddes nie. Die gedeelte in die Bybel waarsku baie sterk dat ons almal duidelik moet verstaan dat die Here se oordeel in die kerk self begin.
Wanneer iemand kwaad doen en sonde doen, word die Here se toorn wakker gemaak.
Waar wil julle nog geslaan word, dat julle kan voortgaan om af te wyk?

1. Die begin van die skeiding

In Genesis 3:15 het die Here ’n baie duidelike skeiding aangekondig wat onder die mense tot stand sou kom:
En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. (Genesis 3:15 AFR53)
Nie baie lank daarna nie het wat die Here gesê het, fisies waar geword.
Hulle het albei vir die Here gaan offer. Om te offer was die eerste vorm van erediens en aanbidding. Ons sou modern kon sê dat hulle altwee kerklidmate was.
Maar die gedeelte van God se openbaring maak iets duidelik van ons eie binnekant: Om uiterlik die Here te dien, kom nie noodwendig voort uit ’n diep innerlike band met die Here nie.
Dit is belangrik om hierby te lees wat die Here self later oor Kain openbaar:

Deur die geloof het Abel ’n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is (Heb. 11:4, AFR1953).

. . . nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig (1 Joh. 3:12, AFR1953).

Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding van Bíleam gestort en in die verset van Korag omgekom (Jud. 1:11, AFR1953).

God, wat die Kenner van die harte is, sien die verskil in die twee manne se innerlike raak.
Dit is verskriklik dat die eerste mens wat gebore is na die sondeval, hel toe is! Maar so loop die kerk se geskiedenis – presies soos die Here dit aankondig.

2. Die voortgang van die skeiding

Die voortgang van die tweedeling onder die mensdom wat die Here beloof het, kry ons onder andere met die gebeure rondom Hagar se seun: Die kind van wellus.

Hoewel die Here aan Abraham en Sara beloof het dat hulle ’n seun sou hê, het hierdie belofte nie gou waar geword nie (Genesis 15:2-9 en 16). Hulle was al tien jaar in Kanaän en daar het nog niks gebeur nie.
Volgens die gebruik van daardie tyd sou die seun dan as Sara se seun beskou word, en sy sou hom dan self kon opvoed – wat ook nie presies so gebeur het nie! Die vraag is dus of die gebruike van die tyd sommer net so oorgeneem kan word deur God se kerk?!
Na baie spanning en selfs ’n weglooppoging het Hagar ’n seun in die wêreld gebring.
Dit het duidelik geword dat daar nou ’n seun gebore was en dat die spanning oor die vervulling van God se belofte aan Sara verswak het. Ismael was nou al dertien jaar oud! Die kerk op die aarde het sy nuwe reëlings getref en alles het gelyk of dit werk.

By dié geleentheid het die Here die vierde keer aan Abraham verskyn. Hy het dit duidelik gemaak dat Ismael nie die beloofde nageslag was nie. Die Here openbaar dat Hy juis die skeiding van Genesis 3:15 voltrek in die nuwe sukses wat die “kerk” vir homself uitgewerk het!
Altwee die stukke geskiedenis uit die Ou Testament toon duidelik aan waar Petrus dit wat hy skryf vandaan kry: Dis hoe God werk. Hy begin met die oordeel in sy kerk!

3. Die oordeel van God begin in die kerk

Gaan dit nou met die kerk van die Nuwe Testament anders wees as wat dit met die “kerk” (gelowiges) in die Ou Testament was?
In die brief van die apostel Petrus dring die Heilige Gees by ons aan daarop dat ons dinge moet sien vir wat dit is:
Luister ook na wat oor hierdie saak in Romeine 8:17 geskryf staan:

. . . en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. (Romeine 8:17 AFR53)

Lyding op die aarde vir Christus en die blydskap in die hemel saam met Christus is dus onlosmaaklik verbind aan mekaar.
As mense jou dus verwerp oor jou geloof, of jou laat ly ter wille van jou geloof, dan beteken dit dat hulle God verwerp.
Die kern van die hele saak van die skeiding wat God van die begin af voltrek, word in vers 17 saamgevat:
Die ware kerk van die Here onderskei hulle van die ongelowiges en van die valse kerk daarin dat hulle bereid is om onder alle omstandighede die eer van God te handhaaf.
Die oordeel van die Here begin op ’n eienaardige plek:
Die einde van die wat hulleself op die aarde reeds onderskei as haters van God en van sy gelowiges, gaan verskriklik wees.
Wat kan ons in ons eie toekoms verwag?
Ons moet waaksaam wees teen die gees van die wêreld.
Ons praat deesdae baie oor die toekoms van ons godsdiens in ons land onder ons huidige regering.
Is dit nie waar die groot fout dalk lê nie?
Dis goed om te ly vir Jesus Christus.
Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? (1 Petrus 4:17 AFR53)

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 97:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Oktober 2005  (oggend)