Sing vooraf: Psalm 119:40 (p. 594)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 40:3, 4 (p. 205)
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om versoening met Psalm 4:3 (p. 15).
Wet
Psalm 4:3 (p. 15)
Gebed
Psalm 118:13 (p. 579)
Skriflesing:     1 Samuel 13
Teks:               1 Samuel 13:9

. . . het Saul gesê: Bring na my die brandoffer en die dankoffers; en hy het die brandoffer geoffer. (1 Samuel 13:9 AFR53)

Verwaandheid kan maak dat ’n mens so maklik ’n eie pad begin loop en die Here verloor.
Ons let op die volgende aspekte wat van belang is:
1. Saul se swak lewensoordeel
2. Saul se swak geloofsoordeel
3. Hoe raak hierdie saak ons?

1. Saul se swak lewensoordeel

Daar is die een vraag wat so diep vassteek: Waarom word Saul gestraf as hy vir die Here ’n brandoffer bring? Hy bedoel dit dan so goed?!
Ons menslike aanvoeling is dat die Here onregverdig was teenoor Saul.
Die indruk wat ons van Saul het, is die beeld van ’n man wat nie ’n baie sterk beleid het nie.
Daar is die moontlikheid dat Saul van die volk ontslae wou raak omdat hy nie genoeg vertroue in hulle gevegsvermoëns gehad het nie.
Saul leef dus ten diepste in konflik met sy volk.
Die Filistyne het Israel aangeval en hulle soldate gemonster by Migmas.
’n Mens moet die hand van die Here sien in die feit dat die Filistyne so ’n geweldige groot leër bymekaarmaak, want dit het ’n bepaalde uitwerking op Saul. Die Here het daarmee ’n geleentheid geskep waarin Hy openbaar hoe Saul se geloof en sy vertroue in die Here lyk.

Die uitwerking op Saul is onmiddellik sigbaar.
Dan begin die hele situasie hom skokkend oopvou.
Wanneer dit gebeur het, moet Saul na Gilgal toe gaan sodat Samuel vir hom kan offer. Samuel sê nogal uitdruklik dat hy brandoffers en dankoffers wil slag vir Saul.

Die presiese woorde in die Bybel is:

As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Ragel, op die grens van Benjamin in Selsag, twee manne aantref wat vir jou sal sê: Die esels wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra: Wat kan ek vir my seun doen? Gaan jy dan vandaar verder en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal drie manne jou daar kry wat na God, na Bet-el opgaan: een dra drie bokkies, en een dra drie broodjies, en een dra ’n sak wyn. En hulle sal jou na die welstand vra en sal jou twee brode gee; dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. Daarna sal jy kom by Gíbea van God waar die wagposte van die Filistyne is; en net soos jy daar die stad inkom, sal jy ’n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom, en voor hulle uit harpe en tamboeryne en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer. En die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ’n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag; sewe dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen. (1 Samuel 10:2-8 AFR53)

2. Saul se swak geloofsoordeel

Daar was inderdaad ’n hele klomp plekkies wat in daardie jare die naam Gilgal gehad het.
Nadat Samuel Saul gesalf het, het daar twee jaar verloop. Saul het nog nie uit sy eie na Gilgal toe gegaan nie.
Nou eers, toe daar moeilikheid is, het hy die Here nodig.
Die gebeurtenis openbaar dus baie duidelik hoe ver Saul van die Here af gelewe het.
Saul het sewe dae by Gilgal gewag.
Samuel het destyds gesê dat Saul sewe dae moet wag.
Saul se paniek het ’n hoogtepunt bereik en hy het beveel dat die brandoffer en die dankoffer na hom toe gebring moes word.
Saul wou net begin om die offer te bring toe Samuel daar opdaag.
Samuel het geweet dat Saul in sonde geval het, en daarom is sy woorde:
Wat het jy gedoen?

Dit laat mens onthou dat die Here vir Adam dieselfde vraag gevra het na die sondeval.
Saul begin met ’n omslagtige verhaal om homself te verontskuldig.
Dis net daar waar die moeilikheid inpas:
Dit word meteens duidelik dat Saul die offer wou gebruik as ’n toormiddel waarmee hy die guns en samewerking van die Here wou verkry vir die oorlog wat voorgelê het.
Samuel maak dit af met die woorde: Jy het dwaas opgetree!
Daarom word die vonnis oor Saul se koningskap gevel.
Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir Hom ’n man na sy hart gesoek; en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. (1 Samuel 13:14 AFR53)

Mens wonder of Saul se sonde werklik so groot was dat die Here sy koningskap net daaroor moes wegneem.
Dit was van die begin af duidelik dat die Here deur die koning oor Israel moes regeer, omdat die Here die werklike Koning van die volk was.
Saul kon nie hierby inval nie.
Dit is waarom die volk gevlug het en gaan wegkruip het toe Saul hulle opgeroep het vir die oorlog.
Saul het hierdie ding nooit raakgesien nie.
3. Hoe raak hierdie saak ons?

Maak ons nie ook so nie?
Die diep wortel lê in ons verhouding met die Here.
Hou ons ons nie soms soos Saul sterk voor die Here nie, in plaas daarvan dat ons ootmoedig en met diepe berou ons sondes bely en smeek vir genade.
U weet, die Here Jesus Christus leer ons dat Hy ons juis begenadig het omdat Hy ons uit die sonde uitgebreek het.
God die Heilige Gees lei ons met insig – die insig wat Saul nie gehad het nie.
Die Nagmaal wat ons later in die maand gaan vier, is ’n herdenking van die Here Jesus se soenoffer waarmee Hy ons met God versoen het sodat ons weer die genade van God se vrede in ons het.
Kom ons besin altyd weer en weer oor die lewe en alles wat daarin van ons verwag word, en ook aan ons gebied word.
Kom ons bid om vergewing vir die dinge wat ons verkeerd doen.
Amen

Slotgebed
Slotpsalm 146:6 (p. 701)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Mei 2006 (oggend)