Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 31:1, 5
Gebed
Psalm 45:9, 10
Skriflesing:  1 Tessalonisense 4
Teks:            1 Tessalonisense 4:3-5; Kategismus Sondag 41

Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; (AFR83)

Die sewende gebod is sekerlik ’n gebod van die Here wat baie oortree word.
Paulus skryf vir die Grieke in Tessalonika hoe hulle moet lewe as hulle God wil behaag. Hierdie mense is Grieke uit die heidendom, en daarom is seksuele oortreding vanselfsprekend een van hulle probleme.
Eers gee hy ’n paar algemene voorskrifte aan hulle:
Dan is dit vanselfsprekend dat Paulus moet begin by die sondes wat in die heidenwêreld nie as sondes beskou is nie. Baie reguit stel hy dit:
Die uitspraak tref ons oor des te meer omdat Paulus sy vermaning verder ook baie kras stel:
Daar is geweldig baie aspekte van verkeerde liefdesbeoefening wat uit hierdie teks uit voortvloei.
Hierdie saak sny nogal die sesde gebod ook aan.
Al spreek die Heilige Gees die mans met hierdie teks aan, is dit nie net hulle wat hierdie gebod kan oortree nie.
Die huwelik is vir God heilig. Die huwelik is vir God ’n verantwoordelike verhouding wat Hy op twee mense lê om mekaar heilig te hou – nie net liggaamlik nie, maar ook geestelik.
God wil ons met die huwelik leer hoe geweldig intiem ons verhouding tot Hom is.
Dis waar die beeld vandaan kom dat die kerk die bruid is, en Christus die Bruidegom. En dat God die Vader is, en ons sy kinders is. Alles is beelde uit die huwelikslewe.

Die Here kwalifiseer die liefde vir ons.
Dit is waarom die Here Hom so verskriklik vertoorn oor hierdie saak van egbreuk. Wanneer ons hierdie sonde bedryf, is ons in die geselskap van die satan.
Hierdie sonde bederf ook jou siel. Dit keer jou om die Here werklik te vind.
Wat word dan van my verwag? Die Here roep elkeen van ons om heilig te lewe.
Nou verwag die Here van elkeen van ons om onkuisheid te vermy. Want dit lyk miskien aantreklik van buite af, maar die wese daarvan is lewensgevaarlik.
Bid en waak elke oomblik, want die sonde lê vir elke mens voor die deur.
Hierdie gebod praat ook met ons jongmense wat nog nie getroud is nie.
Dan die slotvraag: Waarom moet ons onsself heilig hou? Die antwoord is: Ek en my liggaam is deel van God se kerk.
Dit is moontlik dat ons bewaar kan bly van oortreding van hierdie gebod.
Bid. Glo. Volhard in die genade van die Here.

Kom ons lees Kategismus Sondag 41 saam:
Vraag 108: Wat leer die sewende gebod ons?
Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek (a), en daarom moet ons dit hartgrondig haat (b). Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe (c) sowel binne as buite die huwelik (d).
(a) Lev 18:28. (b) Jud 1:23. (c) 1 Tess 4:3-5. (d) Heb 13:4; 1 Kor 7:7.
Vraag 109: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie?
Antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, ’n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde (a), gedagtes, luste (b) en alles wat ’n mens daartoe kan verlei (c).
(a)    Ef 5:3, 4; 1 Kor 6:18, 19. (b) Matt 5:27, 28. (c) Ef 5:18; 1 Kor 15:33.

Amen.

Slotgebed:
Wie ver van U sy weg wil gaan, stap op ’n donker afgrond aan. Lei ons daarom met die gebed terug na U toe. Leer ons vertrou. Leer ons bid. Ook vir die einde van hierdie tyd en die begin van die heerlikheid van U rondom ons, Here. Om Christus wil.
Amen.
Slotpsalm 18:1
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal. Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Maart 2004 (aand)