Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 34:2.

Gebed.

Psalm 84:4

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5.
Teks: Kategismus Sondag 46; 1 Tessalonicense 5: 24

Hy wat julle roep is getrou; Hy sal dit ook doen.

In hierdie kort versie is daar baie troos opgesluit. Daar is geweldig baie genade by God. Die apostel wil hê dat die gemeente se aandag gevestig moet wees op God se genade. In vers 17 word die gemeente beveel om onophoudelik te bid. Die Here sal hulle gebed verhoor omdat Hy getrou is.

In hierdie preek word aandag gegee aan die volgende sake:
1. Hierdie woorde wek vertroue by ons op
2. Wat openbaar hierdie woorde aan ons?
3. Hierdie woorde leer ons om God te ken.

1. Hierdie woorde wek vertroue by ons op.

Dink mooi oor die gevoel wat in jou ontstaan as jy hierdie woorde gelowig lees. Wat wek hierdie woorde by ons op? Die antwoord is:
Met hierdie woorde openbaar die Here dat daar 'n band tussen Hom en my is wat Hy nooit sal laat tot niet gaan nie.
Die grond van ons gebed is dat God die Almagtige ons versorg, en dat ons by die begin van ons gebed al bewys dat ons op Hom vertrou vir die verhoring van ons gebed.

Aan gebedsverhoring hoef u nie te twyfel nie, want in Psalm 145: 18 en 19 belowe die Here dat Hy die wat Hom vrees en wat Hom opreg en in waarheid aanroep, se gebede verhoor.

2. Wat openbaar hierdie woorde aan ons?

God sal sal ons gebed verhoor, en Hy sal ons bewaar in die geloof, en teen alles wat skadelik is. Dit is so omdat God oor alles in die hemel en die aarde regeer. Dink daaroor:
Die woorde openbaar verder aan ons dat ons nie aards van die Here moet dink nie.
Al is daar afstand tussen ons en God omdat ons nietige mense is, en Hy die ewige en almagtige God, is daar ook die nabyheid dat Hy ons beskerm en toevou in sy ewige raad.
3. Hierdie woorde leer jou om God te ken.

Waarvoor bid ons alles? Ons bid vir alles wat ons liggaamlik en geestelik nodig het. Maar elke smeekgebed is ook gekoppel aan die belofte dat jy verhoor sou word - anders is daar geen sin en geen nut in om te bid nie!
Ons moet natuurlik waak dat ons nie ligsinnig bid nie, want dikwels bid mens vir dinge waaroor nie gebid behoort te word nie.
Waar pas al hierdie dinge waaroor ons gepraat het in ons gebede in?
Bid van u hemelse Vader wat u nodig het, en Hy sal u gebede verhoor, omdat Hy u deur sy Seun tot sy kind gemaak het, en omdat Hy u deur sy Gees roep om in die gebed voor sy troon te staan.

Kom ons lees Kategismus Sondag 46.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 90: 2, 8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 Februarie 2002.