Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 63:2 (wysie Psalm 18)

Gebed

Psalm 86:8

Skriflesing:    1 Tessalonisense 5
Teks:              1 Tessalonisense 5:17; Kategismus Sondag 45

Bid sonder ophou. * Bid gedurig.

Ons gebede is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Daarmee dank en loof ons God die Almagtige voortdurend vir sy genade en sy liefde en sy versorging oor ons. Daarom leer die Bybel ons:
Dit behoort dus so te wees dat hierdie gedeelte van ons godsdiens prakties die meeste beoefen word. En tog is die waarheid dat dit die deel van ons geloofslewe is wat dikwels die meeste verwaarloos word.

Daar is mense wat feitlik nooit bid nie. Daar is verskeie redes waarom mense nie bid nie.
Daar is natuurlik verskillende “soorte” gebede – in die sin dat sommige gebede openbare gebede is wat die belange van ’n groep mense aan die Here voordra, terwyl ander weer gebede is wat jy in jou binnekamer bid en wat handel oor jou persoonlike verhouding met die Here.

Die ooreenkoms tussen die twee stelle gebede is dat elke gebed ’n oomblik van waarheid is.
Op hierdie punt is die gebed wat ons in ons binnekamer bid, moeiliker as om in die openbaar te bid, want in ’n binnekamergebed moet ons ons verkeerde dade op die naam voor God bely.
In die openbaar bid ons vir die bepaalde saak waaroor dit gaan en dan in die algemeen vir vergifnis, en vir genade. ’n Voorbeeld van so ’n gebed is die gebed wat Salomo gebid het toe sy tempel in gebruik geneem is (1 Konings 8:28-30):

Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot U rig. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan U gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U die gebed kan hoor wat ’n dienaar van U na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekbedes van u dienaar en u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid, hoor dit tog uit u hemelse woonplek, en wanneer U dit hoor, vergewe tog!
Die doel van ’n openbare gebed is dat die betrokke groep mense wat daar bymekaar is, een persoon kry wat namens hulle die woord met God voer.
Ons moet elke gebedsoomblik saam met God deurlewe.
Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees . . . (Ef. 6:18).

Die gebed het natuurlik verkeer na twee kante toe.
Dit is waarom Paulus skryf dat die vereiste vir ’n opregte gebed is dat ons gelei moet word deur die Heilige Gees.
In Efesiërs 6:17 en 18 word die gebed vasgemaak aan die Woord van God.
Romeine 8:26, 27 lees so:

En net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike versugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Natuurlik sal enige ware gelowige huiwer wanneer hy bid, omdat hy besef hy staan voor die ewige God.
Die troos wat ons in ons gebede het, is dat die middelaarswerk van die Here Jesus tot gevolg het dat Hy nou deur sy Gees in ons woon.
Die Heilige Gees rond in ’n sekere sin die werk van die Here Jesus in ons af.
Broeders en susters, bid by elke geleentheid. Bid deur die Gees. Onthou dat elke gebed ’n direkte gesprek en verbinding is tussen ons en God. Ons gebede bring ons baie naby aan God.

Kom ons lees Kategismus Sondag 45 saam:
Vraag 116: Waarom is die gebed vir die Christene nodig?
Antwoord: Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis (a): En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank (b).
(a) Ps 50:14. (b) Matt 7:7; Luk 11:9, 13; 1 Tess 5:17.

Vraag 117: Hoe moet ’n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?
Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het (a), van harte aanroep (b) vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid (c). Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken (d) sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig (e). Ten derde het ons hierdie vaste grond (f) dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor (g) soos Hy dit vir ons in sy Woord beloof het (h).
(a) Op 19:10; Joh 4:22-24. (b) Rom 8:26; 1 Joh 5:14; Jak 1:5. (c) Joh 4:24; Ps 145:18.
(d) 2 Kron 20:12. (e) Ps 2:11; 34:19; Jes 66:2. (f) Rom 10:14; Jak 1:6. (g) Joh 14:13;16:23; Dan 9:18. (h) Matt 7:8; Ps 27:8.

Vraag 118: Wat het God ons beveel om van Hom te bid?
Antwoord: Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed wat Hy self aan ons geleer het (a). (a) Jak 1:17; Matt 6:33.

Vraag 119: Hoe lui hierdie gebed?
Antwoord: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
(a)Matt 6:9-13; Luk 11:2-4.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 25:3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 2 Mei 2004 (aand)