Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 18:1, 11

Gebed

Psalm 71:1, 3

Skriflesing:    1 Tessalonisense 5
Teks:            1 Tessalonisense 5:24; Kategismus Sondag 46

Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.

In hierdie kort versie is daar baie troos opgesluit. Daar is geweldig baie genade by God. Die apostel wil hê dat die gemeente se aandag gevestig moet wees op God se genade.
Ons kyk na ons teksvers van drie kante af:
1. Wat openbaar hierdie woorde aan ons?
2. Hierdie woorde wek vertroue by ons op.
3. Hierdie woorde leer jou om God te ken.
1. Wat openbaar hierdie woorde aan ons?

God sal ons gebed verhoor, en Hy sal ons bewaar in die geloof en teen alles wat skadelik is. Dit is so omdat God oor alles in die hemel en op die aarde regeer.
Die woorde openbaar verder aan ons dat ons nie aards van die Here moet dink nie. Deesdae raak dit ’n probleem, want daar loop baie godsdienste rond wat, in ’n poging om God se teerheid en liefde te leer, van die Here ’n vennoot, of ’n naby vriend maak.
Al is daar afstand tussen ons en God omdat ons nietige mense is, en Hy die ewige en almagtige God, is daar ook die nabyheid dat Hy ons beskerm en toevou in sy ewige raad.
2. Hierdie woorde wek vertroue by ons op.

Dink mooi oor die gevoel wat in jou ontstaan as jy hierdie woorde gelowig lees. Wat wek hierdie woorde by ons op? Die antwoord is: kinderlike vertroue.
Met hierdie woorde openbaar die Here dat daar ’n band tussen Hom en my is wat Hy nooit tot niet sal laat gaan nie. Dit is omdat God deur Jesus Christus werklik ons Vader geword het.
Die grond van ons gebed is dat God die Almagtige ons versorg, en dat ons by die begin van ons gebed al bewys dat ons op Hom vertrou vir die verhoring van ons gebed.
3. Hierdie woorde leer jou om God te ken.

Waarvoor bid u alles? Ons bid vir alles wat ons liggaamlik, en geestelik nodig het.
As ons dink aan die “Onse Vader” dan begin ons spesifiek die gebed met die woorde: “Ons Vader wat in die hemele is”.
Waar pas al hierdie dinge waaroor ons gepraat het in ons gebede in?
Bid van u hemelse Vader wat u nodig het, en Hy sal u gebede verhoor omdat Hy u deur sy Seun tot sy kind gemaak het, en omdat Hy u deur sy Gees roep om in die gebed voor sy troon te staan. 
Kom ons lees Kategismus Sondag 46 saam:
Vraag 120: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek?
Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê (a).
(a) Matt 7:9-11; Luk 11:11-13.

Vraag 121: Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is?
Antwoord: Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie (a) en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het (b).
(a) Jer 23:23, 24; Hand 17:24, 25, 27. (b) Rom 10:12.

Amen.
 
Slotgebed

Slotpsalm 90:2, 8
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Mei 2004 (aand)