Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: Psalm 103:9

Gebed

Psalm 18:19

Skriflesing:    1 Timoteus 3
Teks:            1 Timoteus 3:6; Kategismus Sondag 39

Hy moet nie ’n nuweling wees nie, sodat sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie.

Dit gaan oor die vyfde gebod. Paulus waarsku Timoteus dat die gemeente nie iemand wat nog nuut in die gemeente is, moet verkies in een van die dienste nie, want dit kan lei tot verwaandheid.
Wie is die Satan en wat het die Satan dan aangevang?
Die probleem het gedraai rondom verwaandheid en die verwerping van gesag. Die Satan wou hom nie aan God se gesag onderwerp nie, en hy het teen God in opstand gekom. Hy wou self God wees.

Hierdie preek gaan oor gesag en die plek wat gesag het in die raad van die Here asook in ons eie lewens. Ons let daarom op na die volgende dinge:
1. Gesag en die doel van ons skepping
2. Die verhouding tussen die gesag van God en die liefdesgebod
3. Die gevolg van gesagsverwerping

1. Gesag en die doel van ons skepping
Die Bybel sê dat alle dinge deur God, uit God en tot God geskape is (Rom. 11:36).
Ons is met ander woorde geskape om onder die gesag van God te bestaan. Ons kan nie onder die gesag van ons Skepper uitgaan nie.
Daarna het die tweede sondeval plaasgevind. Dit was die een in die Paradys waar die Satan die mens tot sonde verlei het.
Hoe ken ons die gesag van God? Natuurlik ken ons dit in die eerste plek uit die openbaring van die Here in die Bybel.
Samevattend kan ons dit so stel: Alle vorme van gesag wat daar oor ons is, is deur God oor ons gestel. Daarom moet ek my aan sodanige gesag onderwerp. In beginsel onderwerp ek my dus aan die Here as ek my onderwerp aan gesag wat oor my gestel is.

Daar is in die vyfde gebod iets baie belangriks wat u net moet oplet. Die vyfde gebod praat net van gesagstrukture wat tot eer van God is.
’n Voorbeeld uit die Bybel: Die Here Jesus het Hom ook teen dwalinge en gesagsmisbruik verset.
2. Die verhouding tussen die gesag van God en die liefdesgebod
God alleen dra die hoogste gesag. Die gesag van God is nie altyd fisies sigbaar nie, want die gesag van God is geestelik. Daarom is die gesag van die Here nie op dieselfde manier gestruktureer as dié van die wêreld nie.

Die Here se gesag kan deur enigeen wat God wil, aan jou oorgedra word.
Daarom is dit so belangrik dat die vyfde gebod nooit losgemaak word van die liefdesgebod nie: Ons moet altyd in liefde met mekaar praat om mekaar te versterk en reg te help.
Wanneer gesag gehandhaaf moet word – of herstel moet word – is dit noodwendig dat daar somtyds in sulke vermanings harde woorde sal val.
Daarom het die Here die gesagsgebod ingeklee in die woorde “eer jou vader en jou moeder”.
3. Die gevolg van gesagsverwerping
Wat gebeur waar die gesag van die Here verwerp word? Presies wat met die sondeval van die Satan gebeur het in die hemel, en wat weer in die Paradys gebeur het.
Verwaandheid en verset is die grootste oorsaak waarom huweliksmaats teen mekaar in opstand kom.
Enige mens kan net gesag aanvaar as hy God liefhet, en as hy gesag sien as iets wat van God af oor hom beskik word.
Enige mens loop die gevaar om, as hy in ’n gesagsposisie kom, verwaand te raak en te dink dat hy iets is.
Ons mag nie daardie pad loop nie omdat die Here Jesus Christus ons geheilig het met sy kruisdood. U weet, die kruisdood stel ons eintlik in perspektief voor God.
U as God se versoendes, en geheiligdes, moet dus die geregtigheid van God toepas. Dit moet u op twee maniere doen:
Kom ons lees Kategismus Sondag 39 saam om te sien wat ons van die vyfde gebod (gesagsgebod) glo.

Vraag 104: Wat eis God in die vyfde gebod?
Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp (a). Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê (b), omdat God ons deur hulle wil regeer (c).
(a)Ef 6:1, 2, 5; Kol 3:18, 20, 22; Ef 5:22; Spr 1:8; 4:1; 15:20; 20:20; Eks 21:17; Rom 13:1. (b) Spr 23:22; Gen 9:24;1 Pet 2:18. (c) Ef 6:4, 9; Kol 3:20; Rom 13:2, 3; Matt 22:21:

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 119:4, 5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Februarie 2004 (aand)