Sing vooraf: Psalm 100 (494)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 92:1 (466)
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps. 99:4, 5 (492).
Wet
Psalm 99:4, 5 (492)
Gebed
Psalm 90:1 (454)
Skriflesing:     1 Timoteus 3
Teks:               1 Timoteus 3:13

Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle ’n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. (1 Timoteus 3:13 AFR53)

Die Here het nie een stel eise vir ouderlinge en ’n ander een vir diakens en ’n derde een vir die lidmate nie.
In vers 1 begin Paulus om te skryf oor die besondere dienste. Die Bybel ken nie die woord amp in die Nuwe Testament nie.
Ons gebruik in ons praattaal die woorde wat nog uit die tydperk van die Roomse kerk kom: Ons praat van ampte.
So praat ons van die diens van die mense wat die Heilige Gees hier in die brief deur Paulus beskryf, as die besondere ampte.
Hy begin met die opsieners. Hulle werk is veral die leiding in die gemeente.
Sonder dat dit reguit gesê word, besef elke gelowige wat hierdie brief lees, dat al is hy nie die dominee nie, dat die Here hier met elke gelowige praat – al noem Hy net die diens van die predikant.
Elke mens wat deur die Here Jesus Christus gered en verlos is, moet hierdie goeie getuienis hê omdat ons deur die Here Jesus verlos en deur God die Heilige Gees gelei word.
Die eis waarvoor ons hier gestel word, is dus in die eerste plek die eis dat elke gelowige onberispelik moet wees. Let op hoe prakties praat die Here van ’n groot saak soos geloofsonberispelikheid. Daar is ’n taamlike lang lys van alledaagse dinge wat deel uitmaak van die meeste van ons se samestelling.
Die Here gee ook die rede waarom Hy hierdie lang lys vereistes voorskryf:

Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? (1 Timoteus 3:5 AFR53)

Daarna stel die Here twee uiters belangrike sake waaraan ons normaalweg bitter min aandag gee.

Die een raak die geesteswêreld.
Hy moet nie ’n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. (1 Timoteus 3:6 AFR53)

Die Here gee die opdrag nie sonder rede dat ’n gemeente nie ’n nuweling tot die besondere dienste moet verkies nie – want hy kan dalk verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val.
Weereens word ’n saak gestel wat nie net nuwelinge raak nie, maar almal in die gemeente, naamlik dat mens nie in ’n situasie mag beland waar jy God se gawes en genade uit die oog mag verloor nie. Die belangrike is dat dit nie hoëre eise is wat aan die gelowiges gestel word nie. Dis eise waaraan ons almal moet voldoen as ons ware gelowiges is.

Die tweede saak raak die ongelowige wêreld rondom ons.

Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders, sodat hy nie in veragting en in die strik van die duiwel val nie. (1 Timoteus 3:7 AFR53)

Die getuienis van die buitemense is vir die Here belangrik.
Ons kan maklik sê dis maar net die ongelowiges wat daar praat. Maar nou wil God ons darem ook reghelp:
Kom ons vat al hierdie dinge wat God ons hier voorskryf saam in een sin:
’n Mens se genadebesef en sy sondebesef loop hand aan hand.
Kyk nou na die eerste twee woordjies waarmee vers 8 begin:

net so . . .

Die apostel Paulus begin hier skryf oor die diakens. Die diakens is net sulke gelowiges as die ouderlinge of die predikant.
Wat nou van die vrouens?

In die Nuwe-Testamentiese gemeentes was dit mans wat ampsdraers was. Dadelik kom die vraag: Wat dan van die vrouens? Kan die vrouens dan maar lewe soos wat hulle wil? Hoe belangrik is hulle vir die Here?
Daarom begin vers 11 ook met: net so moet die vrouens . . .
God maak ook nie hier net ’n lysie van wat ons nie moet wees nie. Hy sê ook hoe ons moet wees:

Ons moet die verborgenheid van die geloof in ’n rein gewete hou.
Die verborgenheid van die geloof is moeilik om te verklaar.
Ons moet nie God se raad aan ons begrip onderwerp nie.
Dit is ook waarom vers 10 ’n proeftyd voorskryf.
Nou val vers 13 sommer vanself in sy plek:

. . . want die wat goed gedien het.

Dit is ons almal.
Die toepassing van hierdie preek is terselfdertyd ook die Christusprediking:
Nee, want die Here Jesus Christus het juis versoening bewerk vir onvolmaaktes.
As ons nougeset op ons lewe let, sal ons een van twee dinge agterkom:
Laat ons as ampsdraers dan so leef en werk dat die gemeente met vrymoedigheid ons lewenswyse kan navolg.

Laat ons as gemeente dit ons taak maak dat die geloof in die Here Jesus Christus ons hoogste prioriteit is en dat ons sy eise uitleef.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 93:1, 4 (470)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Julie 2006 (oggend)