Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 119:7, 26
Gebed
Psalm 52:3
Skriflesing:    1 Timoteus
Teks:              1 Timoteus 6:6-9; Kategismus Sondag 42

. . . maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang . . .


Dit gaan oor oneerlike maniere om ryk te word. Daar is mense wat ontevrede is met dit wat hulle het, en dan probeer hulle op oneerlike wyse om in die besit te kom van geld of enige middel wat hulle meen vir hulle tot voordeel mag wees. Kortweg gaan dit dus oor diefstal.
Ons kyk in hierdie preek uit die volgende twee hoeke na diefstal:
1. Die gesindheid van iemand wat steel
2. Wat is die eis van die gebod dat ons nie mag steel nie?

1.    Die gesindheid van iemand wat steel
 Voordat enige mens enige sonde doen, moet daar eers in sy hart iets fout gaan.
Met die steler is dit inderdaad die geval.
Voordat iemand tot diefstal oorgaan, is daar meer verkeerdhede wat by so ’n mens sal voorkom.
Dit maak dan dadelik die deure oop vir twee gevare in so ’n persoon se lewe.
Steel kan baie keer weggesteek wees agter ander dinge.
As mens oor diefstal praat, is daar ander dinge ook wat in die gesigsveld kom, byvoorbeeld iets soos gierigheid.
Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar:
2. Wat is die eis van die gebod dat ons nie mag steel nie?
 Hierdie gebod is bedoel om die verhouding tussen ons en die Here reg te hou.
Ons kan die verbod op diefstal anders stel deur te sê dat die Here vra dat ons met besinning sal lewe sodat ons ware vreugde put uit dit wat ons het (min of baie), en dat ons in druk of armoede vrede sal hê met dit wat God ons gee.
Die dood van Jesus Christus was nie sodat ons in die eerste plek aardse rykdom sou besit nie.
Kom ons lees Kategismus Sondag 42 saam.

Vraag 110: Wat verbied God in die agste gebod?
Antwoord: God verbied nie slegs die diefstal (a) en roof (b) wat die owerheid straf nie, maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry (c). Dit kan gebeur met geweld of ’n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, (d), geld, deur woeker (e) of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid (f) en alle misbruik en verkwisting van sy gawes (g).
(a) 1 Kor 6:10. (b) 1 Kor 5:10; Jes 33:1. (c) Luk 3:14; 1 Tess 4:6. (d) Spr 11:1; 16:11; Eseg 45:9, 10; Deut 25:13. (e) Ps 15:5; Luk 6:35. (f) 1 Kor 6:10. (g) Spr 23:20, 21; 21:20.
Vraag 111: Maar wat gebied God jou in hierdie gebod?
Antwoord: Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder en hom so behandel soos ek wil hê dat hy my moet behandel (a). Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help (b).
(a) Matt 7:12. (b) Ef 4:28.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 8:4, 5
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Maart 2004 (aand)