Sing vooraf: Psalm 118:2, 3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 91:1, 2
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bid ons voor God vir ’n nuwe lewe en vir versoening met Psalm 40:4.
Wet
Psalm 40:4

Gebed
Amen.

Psalm 18:14

Skriflesing:     Timoteus 6
Teks:               1 Timoteus 6:6-9; Kategismus Sondag 42

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ’n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. (1 Timoteus 6:6-9 AFR53)

Dit gaan oor oneerlike maniere om ryk te word. Daar is mense wat ontevrede is met dit wat hulle het, en dan probeer hulle op oneerlike wyse om in die besit kom van geld of enige middel wat hulle meen vir hulle tot voordeel mag wees. Kortweg gaan dit dus oor diefstal.

Ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake van belang:
1. Die gesindheid van iemand wat steel
2. Wat beteken die eis van die gebod dat ons nie mag steel nie?

1. Die gesindheid van iemand wat steel

Voordat ’n mens enige sonde doen, moet daar eers in sy hart iets fout gaan.
Met die steler is dit inderdaad die geval dat hy meer as een gebod oortree.
Voordat iemand tot diefstal oorgaan, is daar meer verkeerdhede wat by so ’n mens sal voorkom.
Ontevredenheid maak dadelik die deure oop vir twee gevare in ’n persoon se lewe.
Steel kan baie keer weggesteek wees agter ander dinge.
As mens oor diefstal praat, is daar ander dinge ook wat in die gesigsveld kom, bv. iets soos gierigheid.
Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar: As mens nie mag gierig wees nie, mag jy ook nie verkwis nie.
2. Wat beteken die eis van die gebod dat ons nie mag steel nie?

Hierdie gebod is bedoel om die verhouding tussen ons en die Here reg te hou.
Verder is die doel van hierdie gebod ook om verhoudings tussen mense goed te hou.
Die mikpunt van die gebod is dus dat elke mens ootmoedig moet lewe, in totale afhanklikheid van wat God beskik. Dit is waarvan Paulus praat in 1 Timoteus 6:7:

Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. (1 Timoteus 6:7 AFR53)

Verder eis die gebod tevredenheid by elke mens ten opsigte van al die gawes wat God hom skenk. Dit staan in vers 8:

Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. (1 Timoteus 6:8 AFR53)

Dan vereis hierdie gebod ook versigtigheid – geloofsversigtigheid. Luister weer na wat daar in vers 9 geskryf staan:

Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. (1 Timoteus 6:9 AFR53)

Die Bybel het by hierdie gedeelte ’n regstelling – omdat die Here weet dat ons waardebepaling dikwels te vas is aan ons aardse bestaan.
Ons kan die verbod op diefstal anders stel deur te sê dat die Here vra dat ons met besinning sal lewe sodat ons ware vreugde put uit dit wat ons het (min of baie), en dat ons in druk of armoede vrede sal hê met dit wat God ons gee.

Daar is ’n geneigdheid by party mense om die hiernamaals heeltemal uit die oog te verloor wanneer dit by ons beursie kom.
Ons moenie dink dat die dood van Jesus Christus was sodat ons in die eerste plek aardse rykdom sou besit nie.
Kom ons lees Kategismus Sondag 42 saam.

Vraag 110: Wat verbied God in die agste gebod?
Antwoord: God verbied nie slegs die diefstal (a) en roof (b) wat die owerheid straf nie, maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry (c). Dit kan gebeur met geweld of ’n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, (d), geld, deur woeker (e) of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid (f) en alle misbruik en verkwisting van sy gawes (g).
(a) 1 Kor 6:10. (b) 1 Kor 5:10; Jes 33:1. (c) Luk 3:14; 1 Tess 4:6. (d) Spr 11:1; 16:11; Eseg 45:9, 10; Deut 25:13. (e) Ps 15:5; Luk 6:35. (f) 1 Kor 6:10. (g) Spr 23:20, 21; 21:20.

Vraag 111: Maar wat gebied God jou in hierdie gebod?
Antwoord: Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder en hom so behandel soos ek wil he dat hy my moet behandel (a). Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help (b).
(a) Matt 7:12. (b) Ef 4:28.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 119:26

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Oktober 2006 (oggend)