Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 47:1, 4.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 119:1.

Gebed.

Psalm 63:1, 2.

Skriflesing: 2 Konings 13:14 - 25.
Teks: 2 Konings 13: 21
... en toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete.

Ons gaan ons toekoms in met die volle vertroue en vaste wete dat daar geen grense is wat die mag van God beperk nie. Nie eers die grense van 'n graf of van die dood nie.

Hierdie kort gebeurtenis in die Bybel laat twee aspekte wat ons lewens ook raak, baie skerp na vore kom.
Kom ons gaan kyk daarna uit die hoek wat die Bybel van die stukkie geskiedenis rondom die opwekking van die onbekende dooie man vertel.

1. Die getuienis uit Elisa se graf.
2. Die getuienis uit ons lewens.

1. Die getuienis uit Elisa se graf.

Kort en saaklik word vertel dat Elisa dood is. Volgens Skrifverklaarders was Elisa op sy jongste 85 jaar oud toe hy gesterf het.
Op 'n dag was die Israeliete besig om iemand te begrawe toe daar juis so 'n roofbende opdaag.
Blykbaar was die graf van Elisa nader aan hulle as wat die graf was waarin hulle die dooie wat hulle gedra het, wou gaan begrawe.
Wat is die betekenis van hierdie gebeurtenis? Om dit te kan verklaar, is dit goed om te kyk na sowel Elia as Elisa se einde.
Die laaste woord wat gesê word oor die wat die Here opreg dien, is nie 'n woord van dood nie, maar 'n woord van lewe. En altwee kere sien ons Jesus Christus op die agtergrond.
Daarmee openbaar die Here hierdie belangrike saak dat elkeen van ons in ware geloof en vertroue kan lewe. Die Here sal ons seën, al kan dinge sons in ons lewens baie skeef en moeilik word. As die Here sy gelowiges wil seën, is daar niks wat sy seën oor ons gaan beperk of afgrens nie ? nie eers die dood nie.

2. Die getuienis uit ons lewens.

Ons almagtige en ewige God maak sy almag oor tyd en ewigheid op baie maniere bekend.
Al hierdie dinge het nie sonder gevolge vir ons eie lewens en getuienis gebeur nie. Besef ons nog werklik die onbegrensde almag van God? Vra elkeen vir uself die vraag of daar van u af 'n getuienis vir die Here uitgaan wat spore van lewe nalaat ? soos wat die geval was met Elia en Elisa.
Waarom is dit belangrik dat ons getuienis spore van lewe nalaat?
Iewers is daar 'n fout. Die verlossing wat ons in Jesus Christus ons Here het, word nie meer deur almal van ons beleef en uitgeleef nie. Daarom is daar soveel afval en verval in die geloof.

Ons moet almal saam weer nuut kyk na gebeure soos hierdie een, waar 'n dooie man opgewek is toe hy net aan 'n profeet se bene geraak het.
In hierdie gebeurtenis van die dooie man wat lewendig geword het, het ons iets daarvan:
Ons moet almal weer nuut besef dat die Here almagtig is. Daar is niks wat sy raad of sy wil keer nie.
Kom ons bely die Here as die Enigste en as die Almagtige. En kom ons leef so getrou aan hierdie belydenis dat ons ook soos die profete voor ons, aan die wêreld verkondig dat ons God lewe gee aan almal wat in Hom glo.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 146: 1, 8.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Maart 2002