Sing vooraf: Psalm 69:3; Psalm 91:7; Skrifberyming 15-6:5

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 9:1, 7
Gebed
Psalm 32:1, 3

Skriflesing:     2 Konings 6
Teks:              2 Konings 6:30

En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeur hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop - die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was - (2 Konings 6:30 AFR53)
 
'n Mens kan God nie met 'n valse of skynheilige berou tot versagting beweeg nie.
 
Dit gaan sleg in Samaria. Baie sleg. Die man wat die boek Konings geskryf het, skryf 'n paar van die ergste gevalle vir ons neer.
Daar moes 'n baie groot nood in Samaria gewees het.
Hierdie dinge is net een helfte van die agtergrond.
Dit is waar. Die Here sou uitkoms bewerk, maar eers wanneer Hy tevrede was dat die volk berou betoon het oor hulle sondes.
 
Ons sou verwag dat wanneer 'n stad onder soveel geweldige druk staan, en die spanning om te lewe so hoog loop dat hulle selfs onrein diere eet, of erger nog, selfs duiwemis, dat daar dan 'n diepe berou by sulke mense sal wees, en dat hulle dan werklik sou bid vir uitkoms - selfs al sou die gebed dan vir hulle die laaste uitkoms wees.
 
Maar die toestand in Samaria is presies die teenoorgestelde.
Die koning het eendag op die muur gaan loop. Tussen die soldate. Hy was immers die aanvoerder van die leër.
Tydens dié geleentheid beland hy in 'n situasie wat aan die koning die toestand van Samaria verduidelik:
Terwyl hy op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê:

Help, heer koning!
 
Dis nie vreemd om die vrou op die muur tussen die soldate aan te tref nie, want dit het dikwels gebeur dat vroue gaan afleiding soek het by die soldate.
As die Here jou nie help nie, waarvandaan dink jy moet ek jou help? roep hy haar toe.
Maar die vrou het iets om te sê! Die Here wil haar gebruik om die koning teen homself aan die kaak te stel!
Maar die koning kom nie sover om reg te spreek nie.
Binne-in hom besef hy dat hierdie vrouens nog Molog-aanbidders is.
Maar dit maak ook die besef by die koning wakker dat hy skuld het aan hierdie toestand.
Onbeskaamd vertel die vrou die skanddaad voor almal op die muur.
Die koning wou die Here sagmaak deur in die geheim te rou, maar in die openbaar voor die mense sy trots te behou!
Wie is hierdie koning wat so skynheilig optree? Hierdie koning op die muur is die seun van Agab en Isebel.
Joram roep toe uit dat die Here so aan hom mag doen en so daaraan mag toedoen, as die hoof van Elisa vandag op hom sal bly staan!
Kenmerkend ontbreek die diepte van hierdie man se berou.
Toe die mense sy boetekleed (roukleed) sien, merk hulle dat hy dit bedek met die kleed van sy trots.
Hierdie koning is hier veronderstel om 'n tipe van Christus te wees, want Hy regeer in God se Naam oor God se kerk. Nuwe-Testamenties gestel: Hy is koning oor die uitverkorenes soos Jesus Koning is oor die kerk.
Daarmee is daar 'n sterk parallel tussen die koning en hierdie skandvrou.
Maar die krag van God kom ook daarin uit dat Hy nie afhanklik is van ons berou nie!
Daarom gebeur dit so dat koning Joram daar van die muur af 'n adjudant stuur om Elisa te gaan doodmaak.
Toe die koning ook by Elisa aankom, is hy baie reguit in sy verwyt, en onderstreep hy die valsheid van sy berou:
Maar Elisa staan by sy woord.
Dan moet daar seker vensters in die hemel kom!
 
Hierdie man het met sy lewe geboet vir sy spot met God.
Met Christus, die Koning van die kerk, was alles anders.
Hy het die straf vir die gebrek aan berou wat ons moes vertoon het, voor God gedra.
By Jesus Christus was daar geen valse berou waarmee Hy God wou verteder nie. Sy lewe en sy werk was tot in die dood toe opreg.
 
Maar waar pas ons in? Pas ons by koning Joram of by Koning Christus? Dit is opvallend hoe skynheilig ons dikwels is en hoeveel dubbelde standaarde ons toepas - hoe onbewoë ons soms in ons berou oor ons sonde is.
 
Kyk na die geskiedenis van Samaria, en dan leer ons die volgende daaruit:
Die kruisdood van Christus werk presies so.
Hierdie kwessie van valsheid en opregtheid van berou moet 'n saak van lewende erns in ons gemeente wees.
Hierdie daad raak ons volle persoonlike lewe - binne en buite die erediens. Die sonde en die ellendes waarin ons verkeer kan waarskynlik die produk van die vertoon van welvaart na buite wees - soos Joram se koningskleed - maar van groot geestelike armoede aan ons binnekant, soos die geheime roukleed teen sy lyf.
 
Die weg tot verlossing is maklik.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 38:1, 15

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 April 2005  (aand)