Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  150:1.

Gebed.

Psalm  47:3, 4.

Skriflesing:  2 Korintiërs 13
Teks:  Kategismus Sondag 8; 2 Korintiërs 13:13
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.  (2 Korintiërs 13:14(13))

Hierdie woorde is die seën waarmee die Here ons van elke erediens af wegstuur in die lewe in.
Ons gee aandag aan twee sake:
1. God openbaar Hom as Drie-Enig.
2. Ons self teenoor God die Vader.

1. God openbaar Hom as Drie-Enig.

In ons tyd van Godsdiensverwarring is dit nodig dat ons weer moet besin oor die Drie-Eenheid, want daar is mense wat dink dat ons soos die Roomse Kerk dinge glo, omdat ons ‘n tradisie aanhang wat ons nie kan bewys nie.

Die feit is doodgewoon dat daar nie een enkele teks in die Bybel is wat sê dat God ‘n Drie-Enige God is nie.  Die Bybel egter leer hierdie saak op verskeie plekke. Die apostel skryf in 1 Petrus 1:2
aan die uitverkorenes volgens die voorkennis van die Vader, die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Christus.

Hier word God die Vader, God die Heilige Gees en God die Seun aldrie gelykwaardig en saam genoem in een vers. Dit staan uit dat aldrie die Persone van God gekoppel word aan die uitverkiesing van die gemeente.

Die apostel Petrus noem ook hier die funksie van elke Persoon van God:
Dis opvallend dat Petrus ‘n ander volgorde gebruik as hy die Persone van God opnoem, as wanneer ons belydenis doen.   Dit verskil ook weer van die volgorde in ons teksvers.
Dit bewys dat aldrie die Persone van God gelykwaardig is en dat ons nie die Een bo die Ander moet of kan verhef nie.

Die volgorde waarvolgens die Name van God opgenoem word, word in die Bybel meestal bepaal na die aspek van God se werk/openbaring waarna daar verwys word.
Luister as voorbeeld hiervan na die brief van Judas verse 20 en 21:

Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag.  (Judas 1:20-21 AFR1953)

Dit gaan hier oor opbou. 
Daarom gaan dit mos duidelik oor die werk van die Heilige Gees. 
Wanneer ons belydenis van ons geloof doen, volg ons die openbaring van die Here, soos Hy Hom in die Bybel openbaar:
Dis waarom ons in die geloofsbelydenis aan die begin van die erediens die persone van die Here in hierdie volgorde bely.

Wanneer ons in die erediens aanbid, is dit anders.  God is liefde. 
God die Heilige Gees doen baie dinge:
Dan bewerk die Heilige Gees gemeenskap tussen gelowiges. 
Omdat ons nog nie in die volmaaktheid is nie en in ons sondes bly voortploeter, daarom spreek die Here hierdie seën van Hom oor ons uit.
Die seën van die Here dryf my dus om die hele lewe uit te buit tot eer van die Here.
Soos alle kerke het ons gemeente ook die behoefte dat hierdie seën oor ons uitgespreek word  -  want daarsonder kan ons nie vorentoe gaan nie. Dis hierdie seën van die Here oor ons wat maak dat ons Hom in sy liefde hoor en ken, sodat ons met vrug en self ook met seën kan leef.

2. Ons self teenoor God die Vader.

Teenoor hierdie almagtige God staan ons.
Ons kan nie eers die skepping bewaar soos wat die Here ons beveel het nie.
Dit bring ons by die toepassing van hierdie saak. Ons lewe is nie altyd reg nie.
In die gedeelte wat ons gelees het, vra Paulus vir die Grieke wat in Korinte bly hoe op aarde hulle dit kan regkry om met die een hand aan God vas te klou, en met die ander hand aan die sonde.
As ons dan bely dat ons glo in God die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, moet ons na onsself kyk en sien of ons leef en lyk soos mense wat aan hierdie God van ons belydenis behoort.
Ons moet onthou dat die oordeel oor die sonde en die magte van die hel ook onder die almag van God val.
Broeders en susters ons moet altyd weer na hierdie belydenis kyk.
Kom ons verloën die sonde. Kom ons dien God die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde na die heel beste van u vermoëns, sodat ons belydenis klop met ons lewe. Dan is God vir ons 'n Vader, en ons is vir God seuns en dogters.

Die Skepper kyk na u. Die Vader versorg u. die Almagtige skenk aan u die ewige lewe.

Kom ons lees Kategismus Sondag 8 saam:

Vraag 24:  Hoe word hierdie artikels ingedeel?
Antwoord:  In drie dele:  die eerste handel oor God die Vader en ons skepping;  die tweede oor God die Seun en ons verlossing;  die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking.

Vraag 25:  Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees (a)?
Antwoord:  Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (b) dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is.
(a)Deut 6:4;  Ef 4:6;  Jes 44:6;  45:5;  1 Kor 8:4, 6.  (b) Jes 61:1;  Luk 4:18;  Gen 1:2, 3;  Ps 33:6;  Jes 48:16;  Matt 3:16, 17;  28:19;  1 Joh 5:7;  Jes 6:1, 3;  Joh 14:26;  15:26;  2 Kor 13:13;  Gal 4:6;  Ef 2:l8;  Tit 3:5, 6.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  103:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 17 Augustus 2003 (aand)