Sing vooraf: Psalm 16:1  

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 118:1, 3.

Gebed.
Amen.

Psalm 86:1.

Skriflesing:  2 Korintiërs 13
Teks:            Kategismus Sondag 1.  2 Korintiërs 13:13

(12) Al die heiliges groet julle.  (13) Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen. (2 Korintiërs 13:13-14 AFR53)

Watter mens lewe daar wat nie troos nodig het nie? Ons het baie keer onder verskillende omstandighede troos nodig om ons te versterk:
Daar is een troos wat so groot is dat dit vir al hierdie dinge verligting gee. Toe u gedoop is het God al hierdie troos aan u gegee:
Ons deel hierdie preek in drie dele. Ons gaan in elkeen van die verskillende dele kyk na die manier hoe elke een van die drie Persone van ons Enige God ons tydens ons lewe en in ons dood versterk en troos.

1. Die Seun het ons verlos.
2. Die Vader het ons uitverkies en bewaar ons.
3. Die Heilige Gees maak ons heilig.

1. Die Seun het ons verlos.

Elke mens wat eerlik met homself en met die Here is, weet dat hy uit homself en uit sy natuur baie makliker by die duiwel aansluiting kry as met die Here.
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? (Romeine 8:32 AFR53)

Want so lief het God die wȇreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hȇ. (Johannes 3:16 AFR53)
Wat is die inhoud daarvan dat ons kinders van God is?
Nou dat die Here se toorn oor al ons sondes gestraf is, is die verhouding heeltemal anders tussen ons en Hom.
Die Here Jesus het nog meer met ons gedoen as om ons net kinders van God te maak.
Hierdie verlossing deur die Here Jesus is nie gedeeltelik asof ons ook iets moet bydra nie. Dit is ook nie voorwaardelik nie. Hy het dit uit vrye wil gedoen in die volle sterkte van sy almag.

Ons sing dit baie duidelik in Psalm 116:2:

Om my was bande en strikke van die dood
en angste van die hel het my laat bewe
ek was benoud, vol droefheid was my lewe;
maar ek het die Heer gesmeek in al my nood...

Solank as wat ons in hierdie bedeling lewe, sal hierdie verlossing deur ons Here Jesus ons nodigste troos en hoop bly, want ons is nog nie in die volmaaktheid nie.
As dit al was wat ons kon oorkom, sou ons dit dalk nog kon hanteer, maar die probleem kom daarby dat al hoe sterker mens se geloof word, al hoe meer giftige vyande ons bykry.
Daarom is dit uiters nodig dat elke gelowige daagliks sal besef dat hy/sy in ons Here Jesus se beskerming 'n toekoms het wat heeltemal bo hierdie aardse geploeter uitstyg tot in die volmaakte heerlikheid van God in.

2. Om die troos nog meer volledig te maak, gee ons aandag aan nog 'n saak wat hiermee saamgaan, naamlik: Die Vader het ons uitverkies en bewaar ons.

Die hele verlossing wat ons in die Here Jesus Christus het, is inderwaarheid bewaring deur die Vader ook. Ons lees in Efesiërs 1:4 die volgende:
Jesus self sȇ dat Hy en die Vader een is, en dat wie Hom gesien het, die Vader ook gesien het.
Ons is dus vir die Here nie net gewone skepsele nie.
Dit is juis waarom ons gelowiges weet dat daar nie iets soos toeval is dat dinge maar gebeur en per ongeluk saamloop nie.
Dit is nogal nodig dat ons dit moet weet, want nie een van ons is net sterk nie. Ons is almal uitgelewer aan inherente swakhede op bepaalde punte.
Daarom is dit belangrik dat ons weet hoe die Vader ons bewaar:
3. Daarom kyk ons ten slotte na die volgende:Die Heilige Gees maak ons heilig.

Die Heilige Gees werk in die onsigbare wȇreld. Hy werk in ons hart.
Wat het dit met troos te doen? Die troos is dat die Heilige Gees ons lewe heilig maak.
Maar dan moet ons bereid wees om Hom te volg, anders is ons geloof net lippetaal en so leeg dat ons nooit in die binnekant van die hemel gaan wees nie!

Wat gebeur met 'n mens wat elke dag lewe met die vaste besef van hierdie troos dat die Drie-Enige God hom beskerm en bewaar?
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: (Johannes 14:16 AFR53)

...maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesȇ het. (Johannes 14:26 AFR53)

Wat doen God die Heilige Gees met en vir ons?
Kom ons lees Kategismus Sondag 1 saam.

Vraag 1:  Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?
Antwoord:  Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe (a) nie aan myself (b) nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort (c).  Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal (d) en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos (e).  Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie (g).  Alles moet inderdaad tot my saligheid dien (h).  Daarom verseker (i) Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe (k).

(a)Rom 14:8.  (b) 1 Kor 6:19.  (c) 1 Kor 3:22;  Tit 2:14:  (d) 1 Pet 1:18, 19;1 Joh 1:7;  2:2, 12.  (e) Heb 2:14;1 Joh 3:8;  Joh 8:34-36.  (f) Joh 6:39;  10:28;  2 Tess 3:3;  1 Pet 1:5.  (g) Matt 10:30;  Luk 21:18.  (h) Rom 8:28.  (i) 2 Kor 1:22;  5:5;  Ef 1:14;  Rom 8:16.  (k) Rom 8:14;1 Joh 3:3:

Vraag 2:  Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?
Antwoord:  Drie dinge (a):  Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is (b);  ten tweede;  hoe ek van al my sonde en ellende verlos word (c) en ten derde hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees (d).

(a)Matt 11:28-30;  Ef 5:8.  (b) Joh 9:41;  Matt 9:12;  Rom 3:10;1 Joh 1:9;10.  (c) Joh 17:3;  Hand 4:12 10:43.  (d) Ef 5:10;  Ps 50:14;  Matt 5:16;  1 Pet 2:12;  Rom 6:13;  2 Tim 2:15:
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 119:48, 53.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Julie 2005 (aand)