Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 6

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 51:6

Gebed

Psalm 80:10

Skriflesing:    2 Korintiërs 3
Teks:            2 Korintiërs 3:9

Want as die bediening wat veroordeel, heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid.

Dit gaan in hierdie gedeelte oor hoe die ware gelowiges hulle amp as gelowiges voor die Here uitlewe.
Daarmee word die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament (of die ou verbond en die nuwe verbond) gestel. Kliptafels staan teenoor vleestafels of tafels van die hart. Christus staan teenoor kliptafels (ou verbond).

Die nuwe bediening het meer heerlikheid as die ou bediening in die Ou Testament.
Paulus het natuurlik hier verwys na iets wat in die Ou Testament geskryf staan. Ons ken die nuwe verbond al uit Jeremia 31:31:
Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond sal sluit; (Jer. 31:31 AFR53)
In 1 Korintiërs 11:25 gebruik die Here Jesus ook die term “nuwe verbond”. Dit verwys nou na Jesus se woorde toe Hy die Nagmaal ingestel het. Jesus het gesê:

Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur My bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis.

Die Nagmaal dui dus ook aan dat die nuwe verbond met Christus begin het. Dit is duidelik uit die hoofstuk wat ons saamgelees het dat hierdie nuwe verbond wat deur die Heilige Gees beheers word, teenoor die wet van Moses staan.
Net soos Jeremia se profesie geleer het dat die nuwe bedeling gestel moet word bo die oue, sluit Paulus ook nou by dié gedagte aan en leer dat ook die ampsbedeling van die nuwe testament bo dié van die oue gestel moet word.
Dit is natuurlik nie waar nie, want die Here is natuurlik ’n God van orde. Hy het dus ook letters wat gehoorsaam moet word.
Paulus wys die gemeente daarop dat die Tien Gebooie al klaar met groot heerlikheid gekom het, want die dag toe Moses met die wet gekom het, het sy gesig so geskitter van heerlikheid dat hy eintlik sy gesig toegedraai het, sodat die volk na hom kon kyk.
Nou is die vraag: Wat laat die Heilige Gees my van die wet verstaan, en wat bedien Hy aan my? Ons teksvers sê dat Hy regverdigheid aan ons bedien.
Nou moet ons as ’n Nuwe-Testamentiese gemeente dit vir onsself duidelik uitmaak waar ons met hierdie saak staan. Leef die Here se wet in ons? Ken ons die wil van die Here, en lewe dit deur God die Heilige Gees in ons?
Wat is die probleem met al hierdie redenasies?
Broeders en susters, Jesus Christus vra van u om baie nougeset te bly by al die dinge wat die Bybel van u vereis.
Die opdrag in hierdie gedeelte is so eenvoudig: Gaan dien die Drie-Enige God met jou hart en jou siel, volgens die letter van sy Woord, maar lewend soos wat die Heilige Gees jou lei.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 89:3, 6

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 April 2004 (oggend)