Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:2, 6

Gebed

Skrifberyming 15-7:1, 6 (43:1, 6)

Skriflesing:    2 Korintiërs 5
Teks:              2 Korintiërs 5:21; Kategismus Sondag 6

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Ons leer in Efesiërs 3:10 dat ons wel mag vra dat die Here sy wysheid aan die gemeente openbaar.
In die hele verlossingsaangeleentheid openbaar die Here die geweldige grootheid en grootsheid van die verlossing. Dit openbaar die Here in die eerste saak wat ons nie kan verstaan nie, maar bloot in die geloof moet aanvaar:
Hoe? Ons weet nie, maar God kon dit regkry.

Die Here openbaar wel waarom dit so moet wees: Dit gaan oor God se regverdigheid in ’n straf wat voltrek moet word.
Die geregtigheid van die Here bestaan daarin dat daar enersyds geseën moet word, maar andersyds ook gestraf en geoordeel moet word.
Dis ook reg so, want iemand wat nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, is ’n eerlose persoon, en kan dus nie deel in die eer en heiligheid van God nie. So ’n persoon verdien om in ’n plek besorg te word waar die heerlikheid van God nie is nie. Dis die ewige straf van God.

Die geregtigheid van die Here is een van sy mees uitstaande eienskappe.
Kom ons kyk na die bekende geskiedenis van die sonde. Adam en Eva voer die sonde in die menslike geslag in. Daarom kan die Here nie anders nie; Hy moet ’n mens straf vir die sonde wat ’n mens bedryf.
Dit maak die saak van versoening uiters moeilik – menslik gesien.
1 Korinthiërs 15 skryf hierdie saak neer waar daar geskryf staan dat die dood deur ’n mens is, en daarom die opstanding uit die dood ook deur ’n mens. Dit help tog nie om een sondige mens vir ’n ander een te laat sterf nie, want die sondige een kan nie eers vir sy eie saligheid sterf nie.

Die Verlosser moes soveel bekwaamheid hê dat Hy sondeloos kon lewe, sodat daar hoegenaamd geen sonde of smet was waarvoor Hy gestraf moes word nie.

Maar daar is nog ’n eis. Die Verlosser moes kon besluit wanneer wil Hy sterf, en ook weer wanneer Hy uit die dood wil opstaan.
Vader, in U hande gee Ek my Gees oor.

Die dood oorval Hom nie. Hy gaan daarin. En vroeg die oggend van die derde dag is Hy reeds op uit die dood. Dis nie beslissings wat ’n mens kan neem nie, want ons kan nie besluit wanneer om te sterf nie.
Dit verklaar waarom Christus God moes wees. Hy moes ons saam met Hom uit die dood kon terugbring, en aan ons die ewige heerlikheid gee soos wat Hy het.

Dan moes die Verlosser nog meer kon doen.
Maar hierdie Verlosser het nou nog ’n kant.
Kyk net hoeveel ontvang ek en jy van die Here! Ons verdien niks van hierdie verlossing nie.
Die Heilige Gees leer ons deur die Bybel en deur die prediking, en ook deur met ons gees te spreek.
Dis waar ons leer dat ons nooit hoef te twyfel nie. Ons hoef nooit te wonder oor ons saligheid nie. Ons besit dit, en al wat ons moet doen, is om ons in gehoorsaamheid daagliks te bekeer, en uit dankbaarheid en liefde God te dien.

Dit is so dat die kennis van ons sondes ons kwel.
Wanneer ons die regverdigheid van God begryp, en besef wie Jesus Christus werklik is, en wat Hy alles gedoen het en nog steeds doen, dan het ons nie lus om die eer van God met ons moedswilligheid aan te tas nie.

Broeder en suster, leef in die vaste wete: U is verlos. Jesus, wat God en mens is, het vir jou vergifnis by God verkry. Hy leef en maak vir jou plek reg in sy koninkryk.

Kom ons kyk wat ons bely rondom al hierdie dinge in Die Heidelbergse Kategismus Sondag 6:

Vraag 16: Waarom moet hy ’n ware en regverdige mens wees?
Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal (a). Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie (b).
(a) Eseg 18:4, 20; Rom 5:18; 1 Kor 15:21; Heb 2:14-16. (b) Heb2:26, 27; Ps 49:8; 1 Pet 3:18.

Vraag 17: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees?
Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid (a) die las van die toorn van God (b) aan sy mensheid te kon dra (c) en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee (d).
(a) Jes 9:5; 63:3. (b) Deut 4:24; Nah 1:6; Ps 130:3. (c) Jes 53:4, 11. (d) Jes 53:5, 11.

Vraag 18: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God (a) en ware (b) regverdige mens is (c)?
Antwoord: Ons Here Jesus Christus (d), wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het (e).
(a) 1 Joh 5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1. (b) Luk 1:42; 2:6, 7;
Rom 1:3; 9:5; Fil 2:7; Heb 2:14, 16, 17; 4:15. (c) Jes 53:9, 11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 7:26; 1 Pet 1:19; 2:22, 3:18. (d) l Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; Luk 2:11;
Heb 2:9.(e) 1 Kor 1:30.

Vraag 19: Waaruit weet jy dit?
Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het (a). Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders (b) en profete (c) laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld; (d). Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul (e).
(a) Gen 3:15. (b) Gen 22:18; 12:3; 49:10. (c) Jes 53; 42:1-4; 43:25; 49:5, 6, 22, 23;
Jer 23:5, 6; 31:32, 33; 32:39-41, Miga 7:18-20; Hand 10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1.
(d) Heb 10:1, 7; Kol 2:7; Joh 5:46. (e) Rom 10:4; Gal 4:4; 3:24; Kol 2:17.

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 90:2, 9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Augustus 2004 (aand)