Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  9:1, 5.
Geloofsbelydenis
Wet
Psalm 25:2
Gebed.
Psalm  91:7

Skriflesing:  2 Korintiërs 5
Teks:  Kategismus Sondag  23;  2 Korinthiërs 5: 20, 21

Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2 Korintiërs 5:20-21 AFR53)

Laat julle met God versoen!  Dit is baie ernstige woorde.  Besef u dat dit toetsbaar is of ons met God versoen is of nie?
Kom ons kyk in hierdie preek na ons geloof, soos wat die uit die volgende twee hoeke belig word:

1.  Geloof en lewensstyl
2.  Geloof en vryspraak

1.  Geloof en lewensstyl


Omdat ons geloof aan ons lewens toetsbaar is, moet elke mens wat die Here bely aan hierdie saak aandag gee.
Geloof gaan inderdaad hand aan hand met bekering.
Hier staan in die gedeelte wat ons saam gelees het dat ons as gesante van Christus moet optree.
Ons belydenis en ons lewe het 'n bepaalde rigting.
Maar, hoe gee ons uitdrukking daaraan?  Met 'n strak gesig?  Emosieloos?  Belangeloos asof dit mos maar een van die dinge is?
Die HERE is my sterkte en my skild;  op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;  daarom jubel my hart, en sal ek Hom loof met my gesang.

Dawid se belydenis word nie gesê nie, dit word uitgejubel.  Dit is asof die waarheid daarvan te groot is vir hom! Is dit met ons ook so?

2.  Geloof en vryspraak.

In die deel wat ons saam gelees het, staan daar in vers 17 dat iemand wat in Christus is, 'n nuwe skepsel is, omdat die ou dinge verbygegaan het, en alles nuut geword het.
Ons bely dieselfde saak, net in ander woorde:
Kyk net weer na ons teksvers, want dis hoe alles gebeur het:
Toe is God se ontevredenheid stil gemaak, want al die oneer en onheerlikheid wat ons Hom aangedoen het met ons sondes is gestraf.
Halleluja! Loof die HERE, o my siel!  Ek wil die HERE prys solank as ek lewe; ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek nog daar is. (Psalms 146:1-2 AFR53)

U sien vir die ware gelowige is hierdie belydenis 'n juigkreet wat elke keer die eerste van alles oor sy lippe bars.

Kom ons kyk nou kortweg na alles wat ons as Christus se getuies bely:
Wat maak dit nou saak, dat ons nou weet ons is verlos?  Ons bid julle om Christus wil:  Laat julle met God versoen.  Want Hy het Hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons ge­maak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom.

Kom ons lees Kategismus Sondag 23 saam, waar al hierdie dinge bely word.
 
Vraag 59:  Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo?
Antwoord:  Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is (a).
 
(a)Hab 2:4;  Rom 1:17;  Joh 3:36.

Vraag 60:  Hoe is jy regverdig voor God?
Antwoord:  Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus (a);  so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is (c), God nogtans (d) aan my sonder enige verdienste van my kant (e), uit louter genade (f) die volkome genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus skenk (h).  Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het (i).  Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart (j) aanneem.

(a)Rom 3:21, 22, 24;  5:1, 2;  Gal 2:16;  Ef 2:8, 9;  Fil 3:9.  (b) Rom 3:9.  (c) Rom 7:23.  (d) Rom 4:4;  2 Kor 5:19.  (e) Tit 3:5;  Deut 9:6;  Eseg 36:22.  (f) Rom 3:24;  Ef 2:8.  (g) 1 Joh 2:2.  (h) 1 Joh 2:1.  (i) 2 Kor 5:21.  (j) Rom 3:22;  Joh 3:18. ]

Vraag 61:  Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is?
Antwoord:  Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is (a).  En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b).

(a)1 Kor 1:30;  2:2.  (b) 1 Joh 5:10.

Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming 33: 1, 3.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 21 November 2004 (oggend).