Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:11

Gebed.

Psalm 4:3  

Skriflesing: 2 Korintiërs 6 

Teks:  Kategismus Sondag 9;  2 Korintiërs 6:18
...en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die almagtige.
In die gedeelte wat ons saam gelees het, vra Paulus vir die Grieke hoe hulle dit regkry om met die een hand aan die Here vas te hou en met die ander hand aan die sonde. Hy wys hulle daarop dat dit onmoontlik is vir ‘n kind van die Here om ook ‘n wêreldmens te wees.

Dit gaan in ons geloof oor die besef wat ons het oor sekere waarhede.  Wat maak ons met dinge wat ons weet en glo?

Daar is seker niemand wat beter as die duiwel en sy engele geweet het dat God die hemel en die aarde geskape het nie - en tog was dit vir hulle betekenisloos. Dit het geen ontsag vir die Here by hulle wakkergemaak nie. Kyk net wat het van hulle geword.

Daarom is dit belangrik dat ons nie soos die duiwel met geloof sal omgaan nie. Ons moet weet wat ons bely, en dan moet ons besef dat die God wat ons bely as die Skepper van hemel en aarde in ‘n baie naby verhouding met elkeen van ons is.
Die liefde van die Here is daarin duidelik dat Hy voor die skepping al ‘n verlossingsraad en ‘n verkiesingsraad  vasgelê het.
Deur al hierdie dinge is ons as kinders van God aangeneem. Dit is waarom ons by die Here die reg kry om van Hom te praat as “Onse Vader wat in die hemele is.” So openbaar die Here Hom ook in die gedeelte wat ons as teksvers gebruik.
Dit is waarom ons in die begin van elke ontmoeting met die Here (erediens) eers bely:

“Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.”
Ons ken die almag van God ook deur sy raad, want daarin word ons geleer dat God planmatig die gang van die geskiedenis en die skepping vasgestel het - en dat alles presies so gebeur soos wat Hy dit vooraf beplan het. Daar is ook geen mag of kombinasie van magte wat die raad van God kan keer of verander nie.

Hierteenoor staan ons. Nie net sonder almag nie. Heeltemal onmagtig. Ons kan niks skape nie. Ons kan nie lewe gee nie. Ons kan nie eers die skepping bewaar soos wat die Here ons beveel het nie.

Daarom is die almag van God vir ons ‘n geweldige troos. 
As ons bedoel wat ons bely, naamlik dat God ons almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde is, moet ons na onsself kyk en leef soos mense wat God as hulle Vader het.
Daarom moet ons belydenis opreg wees. Ons moet sorg dat daar eenheid is tussen ons belydenis en ons daaglikse lewe:
Daarom moet ons vry word van die dinge wat die duiwel voor ons lê. Ons pad moet so loop dat ons die wêreld verloën.
Ons moet onsself nie probeer wysmaak dat ons lewe miskien kan getuig van die wêreld en van sonde, maar dat ons geloof inderdaad by God ons Vader is nie.
Die dinge wat ons so saam bely, staan geskryf in Kategismus Sondag 9.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 28B.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by u  almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Mei 2002