Sing Vooraf: Skrifberyming 12-3:1, 2; 14-2

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 33:1, 2 
 
Gebed:

U goedheid, Here, is hemelhoog en U reg is diè van ‘n God wat geen onreg of kwaad duld nie.  U majesteit is so groot dat die hemel der hemele U nie kan bevat nie.

Here, stuur daarom ook U heil en bystand aan ons.  Want ons lewe verkneg aan die satan, en ons krag en ons gees is geknak deur die sonde.  So dikwels beplan ons dit wat reg is en goed, maar dan staan die kwaad by ons, en streef ons die verkeerde na.
 
Maar ons bid hulp van U af, Here, omdat ons weet dat met U sterkte ons die sonde kan oorwin.  En omdat ons ook weet dat U U kinders in die Here Jesus Christus verhoor wanneer daar tot U gebid word.
 
Ons is so dikwels die verlore skaap wat in die wildernis verdwaal is.  So dikwels die prooi van die satan wat ons siel verskeur as dit vir hom moontlik is.  Maar ons dank U, Here, dat ons selfs in hierdie oomblikke van verskrikking en wanneer die sonde ons in ons geregtigheid verneder, nog die troos van U verlossing by ons het.
 
Ons bid vir die behoud van ons kerk.  Here, mag dit U wil wees dat hierdie gemeente mag groei in heiligheid en in kennis van U, sodat hierdie kerk ook die dag van U oordeel tussen die ander kerke en hulle kandelare mag staan.  Maar ons bid ook vir fisiese groei.  Mag U seën ook so op ons rus dat ons met U genade selfstandig mag lewe, en dat U heerlikheid ook daarin aan ons openbaar word.
 
Ons bid vir elkeen van ons se geloof.  Ons bid veral ook vir hulle wat oud geword het, en diè wat alleen en eensaam is.  Here, laat U nabyheid hulle vertroos.  Ons gebed is ook vir hulle wat in sielestryd verkeer.  Ons krag skiet te kort om ‘n ander se gees reg op te rig en reg te lei.  Here, wees U daarom hulle hulp.  Laat U lig ook vir hulle skyn tot versterking van hulle geloof, en tot ‘n oplossing vir hulle kwellinge.
 
Seën ons hierdie dag en hierdie week.  En mag ons werke van ons bekering getuig.  Ons smeek alles in die krag van die verdienste van die Here Jesus Christus.
Amen.
 
Psalm  36:3
 
Skriflesing:  2 Kronieke 33
Teks: Kategismus Sondag 33;  2 Kronieke 33:12:
 
Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders en tot Hom gebid …
 
Manasse se bekering. 

Daar word in sekere kerklike kringe altyd groot nadruk gelê op mense se bekering as volwassene, en ook die manier waarop so ’n mens homself dan sou bekeer.
Maar Manasse is een van diè wat wel bekeer is toe sekere lewensomstandighede hom daartoe gedryf het.
Hiskia was Manasse se pa.  Hiskia was ‘n groot gelowige, en hy het pragtige hervorminge vir die Here tot stand gebring onder die volk.
Nou wonder ‘n mens:  wat nou van so ‘n man?  Kan hy ook gered word?  En dan is die antwoord:
Wat is hierdie ware bekering dan waarvan ons praat?  Die bekering waarin Manasse ook uiteindelik deel gekry het?
Ons kan ‘n hele paar dinge sê van die bekering tot God.
Dit is ook noodsaaklik omdat dit uitdruklik in die Bybel geleer word.  Johannes die Doper het byvoorbeeld sy prediking begin met die woorde:

Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. (Matteus 3:2 AFR53)

Later dan preek Jesus Christus presies dieselfde:

Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. (Matteus 4:17 AFR53)

Hierdie woorde het ‘n refrein geword deur die hele christelike kerk, soos wat die kerk verder gedra is.  Ons lees in Handelinge 2 : 38 dat Petrus met presies hierdie selfde woorde die eerste bekeerdes aanspreek:

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. (Handelinge 2:38 AFR53)

In die brief aan die Korinthiërs stel Paulus dit ook nog dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal erf nie (1 Korintiërs 6:9).  Met ander woorde, die wat hulle nie bekeer nie, het geen toegang tot God se heiligdom nie!
Die kwessie van bekering is seker nog meer noodsaaklik teen die agtergrond van die Bybel wat van ons “waaragtige bekering” eis.
Die kategismus noem dit die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens.  In 1 Korinthiërs 5 : 7 noem Paulus dieselfde saak, maar net met ander woorde.
Tot die gebruik van die sakramente vereis hierdie bekering.
Anders is dit met ons soos met Manasse.  Hy is die kind van ‘n baie vroom vader, maar hy was sy volk en sy God tot oneer met sy sondes, totdat hy tot bekering gekom het.
Selfs die mees verharde mens kan bekeer word  -  al moet God ‘n oorlog gebruik vir die redding van een mens – soos in die geval van Manasse.
Ons kan ook iets sê oor die wenslikheid van bekering.
Die wenslikheid van elke mens se bekering vloei ook daaruit dat ‘n onbekeerde ‘n mens van skande is.
Hoeveel keer is Israel nie hieroor gestraf nie.  In Amos 5 : 5 word daar aan die volk vertel dat hulle in ballingskap weggevoer gaan word omdat hulle aan die wet ongehoorsaam is, met ander woorde, omdat hulle hulle nie bekeer nie.

Maar soek Bet-el nie, en kom nie na Gilgal nie en trek nie deur na Berséba nie. Want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bet-el sal tot niks word nie. (Amos 5:5 AFR53)

Dan vertel die profeet Amos in 5 : 15 wat bekering is:

Julle moet haat wat sleg is en liefhê wat goed is, en handhaaf die reg in die poort  -  miskien sal die HERE, die God van die leërskare, Hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. (Amos 5:15 AFR53)

Werklike bekering lei dus tot versaking van alles wat onwenslik is, en tot ‘n nastreef van die goeie.  Manasse het dit met smarte geleer.
Werklike bekering omvat ons hele lewe.
Elkeen wat hom so bekeer, ontvang van God die genadeloon.  Sulkes deel in die verdienste van Christus.
Het u gedink dis moontlik dat Manasse tot bekering sou kom?  Nee, maar by God was dit moontlik, en daarom is hy bekeer.
Kom ons kyk wat ons belydenisskrifte hieroor bely in Kategismus Sondag 33:

Vraag 88:  Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?
Antwoord:  Uit twee dele:  die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens (a).

(a)Rom 6:1, 4-6;  Ef4:22-24;  Kol 3:5, 6, 8-10;  1 Kor 5:7;  2 Kor 7:10.

Vraag 89:  Wat is die afsterwing van die ou mens?
Antwoord:  Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug (a).

(a)Rom 8:13;  Joël 2:13;  Hos 6:1.

Vraag 90:  Wat is die opstanding van die nuwe mens?
Antwoord:  Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus (a) en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe (b).

(a)Rom 5:1;  14:17;  Jes 57:15.  (b) Rom 6:10, 11;  Gal 2:20.

Vraag 91:  Wat is goeie werke?
Antwoord:  Slegs die wat uit 'n ware geloof (a), volgens die Wet van God (b), tot sy eer gedoen word (c), en nie die wat op ons goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie (d).

(a)Rom 14:23.  (b) Lev 18:4;  1 Sam 15:22;  Ef 2:10.  (c) 1 Kor 10:31.  (d) Eseg 20:18, 19;  Jes 29:13;  Matt 15:7-9.

Amen.

Ons dank U Vader, vir die verkondiging van U Woord.  Ons dank U vir al die genade wat tot bevestiging van ons geloof aan ons verkondig word.  Here, roep U ons om ons te bekeer.  Neem ons by die hand, en dra ons deur ons geloofslewe, sodat ons mag lewe en mag glo tot verheerliking van U Naam.  Om Christus wil.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 73 : 10, 12

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  6 Februarie 2005 (aand)