Sing vooraf: Psalm 19:1; 66:1; Skrifberyming 1-1:6; 18-1:4, 5 (9).

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 2
Gebed
Psalm 8:1, 4, 5

Skriflesing:     2 Petrus 1:1-15
Teks:               2 Petrus 1:10; Kategismus Sondag 32

Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. (2 Petrus 1:10 AFR53)
 
Daar is drie dinge in elke mens se lewe wat onlosmaaklik saamgaan. Hulle is:
Dit is hoe dit gebeur dat ’n mens wat sy ellendes diep beleef, goeie werke doen.
Dink net waarvan het Christus ons verlos. Dit is nou baie maklik om te sê: Hy het ons van al ons sondes verlos. Maar kom ons dink weer:
Daar is nie een van ons wat hoegenaamd werd is om in die hemel toegelaat te word nie.

. . . soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. (Romeine 3:10-12 AFR53)

Waarom sal God ons in die hemel toelaat?
Waarom het Christus dan vir ons kom sterf? Daar is drie redes.
Ons hou nie eers daarvan dat iemand ons slegsê nie, en Jesus het self ’n vloek geword, sodat Hy ons kon heilig!
Ons gaan ’n bietjie dieper in op hierdie saak:
Dit is ’n nuwe lewe en ’n nuwe dankbaarheid. Vanselfsprekend wil ons Hemelse Vader alleen in rein harte bly, en onbesproke gelowiges as eiendom hê.

Teen hierdie agtergrond weet ons mos verseker dat as dit van ons afhang, óns liewer nie voor die regterstoel van die Here sou wou staan nie.
Maar dan moet jou lewe hierdie geloofsekerheid bewys!
Daarom het goeie werke vir ’n gelowige ’n totaal ander betekenis as vir ’n valse gelowige of ongelowige.
Goeie werke is nie ’n middel waardeur ons nou ons saligheid verdien of kan verdien nie, maar dit neem nie alle verantwoordelikheid van ons af weg nie.
Ons moet waak teen die volgende redenasie: Ons kan nie roem op ons swakheid in dié sin dat ons ons daarop beroep vir ons sondes nie.
Ons moet liewer soos Christus alle wêreldse plesier prysgee, en ons bepaal by die lewenswyse wat deur God as volmaak en goed beskou word.
Laat jou goeie werke ’n roepstem wees wat almal rondom jou lok en roep na Christus toe. Dan stig jou lewe almal; bemoedig al die gelowiges, en beskaam terselfdertyd die ongelowiges. Dan is jy ’n trots vir Christus en ’n trots vir God se kerk.
 
Kom ons lees Kategismus Sondag 32 saam.

Vraag 86: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is?
Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys (a) dat ons God dankbaar is vir sy weldade en Hy deur ons geprys (b) word: Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. (c), en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen (d).

(a) Rom 6:13; 12:1, 2; 1 Pet 2:5, 9; 1 Kor 6:20. (b) Matt 5:16; 1 Pet 2:12. (c) 2 Pet 1:10; Matt 7:17;
Gal 5:6, 22. (d) 1 Pet 3:1, 2; Rom 14:19.

Vraag 87: Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie?
Antwoord: Nee, glad nie. Want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodedienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie (a).

(a) 1 Kor 6:9, 10; Ef 5:5, 6; 1 Joh 3:14.
 
Amen.
 
Slotgebed
Slotpsalm 96:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
  
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Januarie 2005 (aand)