Sing vooraf: Psalm 100:1-4 (494)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36:3 (179)
Gebed
Psalm 16:1 (60)
Skriflesing:     2 Petrus 1
Teks:               2 Petrus 1:19

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; (2 Petrus 1:19 AFR53)

Hierdie is ’n oproep om tot bekering te kom.

Dit is ’n oproep om die Here Jesus as God en Verlosser aan te neem.

Let op dat Petrus in die aanhef van sy brief al sê dat Hy wil preek (skryf) oor ons God en Saligmaker, Jesus Christus. Onmiddellik daarna skryf hy dat ons ook kennis moet hê van God en Jesus ons Here.
Hierdie oproep is vandag sekerlik die belangrikste wat dit nog was: Gee ag op die profetiese woord! Veral in die tye van geloofs- en beginselverwarring wat ons deesdae wêreldwyd beleef.
Ons kyk vanaand na die volgende dinge:
1.      Kom tot bekering en deel in die genadevoorregte wat die Here Jesus Christus gee.
2.      Hoe werk ons geloof in ons lewens?
3.      Geloof en volharding in die beloftes van die Bybel.

1.   Kom tot bekering en deel in die genadevoorregte wat die Here Jesus Christus gee.

Die apostel Petrus begin onmiddellik na die aanhef van sy brief om ons te wys watter groot genadevoorregte ons van die Here af ontvang.
Al die middele word in hoofsaak saamgevat met die een woord: geloof.
Die Bybel leer hier dat ons kennis moet hê van God wat ons roep.
Dit het alles betrekking op ons, want God het daarmee sy almag bewys in ons redding, en ook in die feit dat Hy ons deur sy Gees lewend maak in ons geloof.
Dit is waarom die Here baie duidelik aantoon dat ons eie werk en waardigheid uitgesluit word as reddingsmiddele, al is ons geroepenes, want ons ontvang al hierdie dinge as ’n geskenk van God af. Verlossing is loutere genadewerking van God Drie-Enig.
Dink hier aan wat die Bybel openbaar in Filippense 3:

wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. (Filippense 3:21 AFR53)

Ook in Matteus 13:43:

Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. (Matteus 13:43 AFR53)
Hier word nie gepraat van die omskakeling van die mens in God in nie. Dit is onmoontlik.
Die punt is net dat die Here ons reeds so verander het omdat ons die grootste en kosbare beloftes van Jesus Christus ontvang het. Ons lewe kan al meer en meer beantwoord aan die eise wat die heiligheid van Jesus Christus aan ons stel.

2.   Hoe werk ons geloof in ons lewens?

Die Here maak dit baie duidelik (v. 5-7) dat hierdie grootste en kosbare beloftes wat Jesus vir ons gegee het, nie dinge moet wees wat op papier staan nie.
Die lysie wat die Heilige Gees gee van dinge wat verander moet word, is die volgende:
Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. (Hebreërs 13:9 AFR53)

. . . sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; (Efesiërs 4:14 AFR53)
Dan is daar dieper dinge wat in ons teenwoordig moet wees.
Vergelyk hiervoor Bybelgedeeltes soos:

Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. (1 Johannes 2:9 AFR53)

As iemand sê: Ek het God lief – en sy broeder haat, is hy ’n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê. (1 Johannes 4:20-21 AFR53)
Let net daarop dat die geloof die wortel is waaruit al hierdie deugde groei.
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.   (Galasiërs 5:22 AFR53)

in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde; (2 Korintiërs 6:6 AFR53)

Wanneer ons so gegroei het dat al hierdie dinge by ons aanwesig is, dan vind daar verdieping in ons geloof plaas.
Ons praat so baie van die uitverkiesing, en hier praat die Here ook daarvan. Die feit dat ons deur die Here geroep en uitverkies is, kom inderdaad uit in die wyse waarop ons hierdie geloofsake alles beoefen.
3.   Geloof en volharding in die beloftes van die Bybel.

Dan kom die apostel Petrus met sy motivering. Hy was self een van die mense wat al hierdie openbaringe van Christus se heerlikheid en goddelikheid met sy eie oë gesien het.
Terwyl hy nog spreek, oordek ’n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ’n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het. Luister na Hom! (Matteus 17:5 AFR53)
Dit is waarom hier staan dat die evangelie baie vas is.
Daarom word ons (as deel van die Nuwe-Testamentiese kerk van die Here) baie sterk aangespreek om te bly by die evangelie van God.
Die apostel gebruik die uitdrukking blink môrester om twee gebeurtenisse uit te beeld:
Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. (Openbaring 22:16 AFR53)

Saamgevat sou ons kon sê dat die Woord van die Here hier ’n dringende beroep op ons doen om vas te klou aan die evangelie en alles wat daarin belowe word – solank as wat ons wag dat die daglig van die koninkryk van die hemele moet kom.

En dan kom die belangrike saak: Hierdie evangelie sal net ’n lig wees as ons biddend daarmee omgaan.
Hoofstuk 2:1 stel dit baie duidelik wat die toestand gaan wees wanneer ons nie hierdie werkmetode met die Bybel volg nie.
Broeders en susters, die punt wat die Bybel hier maak, is dat ons op geen manier ons geloof in Jesus Christus met iets anders kan versoen nie.
Glo in Jesus Christus, en dien die Drie-Enige God met u geloof.

Kom ons oefen ons almal daarin om elke dag tot bekering te kom.

Kom ons leef in die geloof, en wend ons geloof ook aan as ’n middel om ons kerk en ons medegelowiges te laat groei na Christus toe.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 66:1 (320)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Nabetragting 28 Mei 2006 (aand)